Siūlo didinti baudas už melagingus skambučius pagalbos tarnyboms
Sei­mas svars­tys siū­ly­mą di­din­ti bau­das už me­la­gin­gus pra­ne­ši­mus pa­gal­bos tar­ny­boms.

Šią sa­vai­tę po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta tai nu­ma­tan­tiems pro­jek­tams, ku­riuos ini­ci­ja­vo Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, juos to­liau svars­tys Sei­mo ko­mi­te­tai.

Už me­la­gin­gą pa­gal­bos tar­ny­bų iš­kvie­ti­mą siū­lo­ma bau­dą pa­di­din­ti iki 300-1500 eu­rų. To­kio pat dy­džio bau­das siū­lo­ma skir­ti už skam­bi­ni­mą pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­riais ži­nant, kad nė­ra pa­gal­bos po­rei­kio.

Šiuo me­tu Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas už me­la­gin­gus iš­kvie­ti­mus nu­ma­to bau­das nuo 80 iki 173 eu­rų.

Pa­tai­sas tei­kian­tis A.Pa­ulaus­kas tei­gia, kad fik­suo­ja­mas me­la­gin­gų skam­bu­čių skai­čiaus au­gi­mas.

„Per šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį jau su­ra­šy­ti 638 ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai,per­nai jų bu­vo 2400, 2013 me­tais - 2100 ir 2012 me­tais - 1600. Ma­to­te aki­vaiz­džią ten­den­ci­ją aug­ti. Taip pat jau­di­na, kad smar­kiai iš­au­go pra­ne­ši­mų apie ne­va vi­suo­me­nei gre­sian­tį pa­vo­jų, t. y. me­la­gin­gų pra­ne­ši­mų apie pa­dė­tus sprog­me­nis“, - pri­sta­ty­da­mas pa­tai­sas sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Pa­sak ko­mi­te­to va­do­vo, vien per šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį me­la­gin­gų pra­ne­ši­mų apie sprog­me­nis už­fik­suo­ta 36, tuo me­tu per­nai to­kių iš vi­so bu­vo 70, o 2013 me­tais - 24. Iš šie­me­ti­nių me­la­gin­gų skam­bu­čių apie sprog­me­nis 15 skam­bin­to­jų nu­sta­ty­ta, dėl 21 pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o dėl pen­kių pra­dė­ti ty­ri­mą at­si­sa­ky­ta.

„Tu­ri­me pa­sa­ky­ti, kad kar­tais skam­bi­na ir žmo­nės, tu­rin­tys tam ti­krų svei­ka­tos prob­le­mų. Dėl jų pa­trau­ki­mo at­sa­ko­my­bėn yra ri­bo­ji­mų ir tie žmo­nės ne­at­sa­ko bau­džia­mą­ja, ad­mi­nis­tra­ci­ne tvar­ka, jie ga­li at­sa­ky­ti ki­ta tvar­ka“, - sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Pa­sak ko­mi­te­to va­do­vo, di­de­lės bau­dos at­gra­sys nuo ne­ap­gal­vo­tų veiks­mų, nes „me­la­gin­gi skam­bu­čiai taps la­bai bran­gia pra­mo­ga“.

Taip pat siū­lo­ma keis­ti Bau­džia­mą­jį ko­dek­są iš­ple­čiant at­ve­jus, ka­da už me­la­gin­gus skam­bu­čius gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se šiuo me­tu nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė tam, kas me­la­gin­gai pra­ne­šė apie vi­suo­me­nei grę­sian­tį pa­vo­jų ar iš­ti­ku­sią ne­lai­mę, jei­gu dėl to ki­lo žmo­nių su­maiš­tis ar bu­vo pa­da­ry­ta di­de­lė tur­ti­nė ža­la. Pa­žei­dė­jas bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų.

Tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė grės­tų ir tais at­ve­jais, jei me­la­gin­gi skam­bu­čiai bū­tų su­si­ję su vals­ty­bi­nės reikš­mės ob­jek­tais ar­ba pa­da­ry­ta di­de­lė ža­la vals­ty­bei.