Siūlo didinti baudas už maudynes apsvaigus
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ir tei­kia Sei­mui svars­ty­ti pa­tai­sas, ku­rios stip­riai pa­di­din­tų bau­das už mau­dy­nes aps­vai­gus nuo al­ko­ho­lio ar nar­ko­ti­kų bei ne­sau­gų el­ge­sį ant le­do.

Šios Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) par­eng­tos pa­tai­sos taip pat nai­kin­tų prie­vo­lę ve­žio­tis vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.

Da­bar įsta­ty­mas nu­ma­to bau­das nuo 16 iki 60 eu­rų už pir­mą ir nuo 60 iki 140 eu­rų už pa­kar­to­ti­nį ne­sau­gaus el­ge­sio van­de­ny­je ar ant le­do at­ve­jį. Jei bū­tų pri­im­tos VRM siū­lo­mos pa­tai­sos, bau­dos už pir­mą pa­žei­di­mą siek­tų nuo 100 iki 500 eu­rų, o pra­si­žen­gus pa­kar­to­ti­nai grės­tų bau­da nuo 500 iki 900 eu­rų.

Kar­tu VRM siū­lo di­din­ti bau­das už al­ko­ho­lio var­to­ji­mą vie­šo­se vie­to­se ar ne­blai­vaus as­mens pa­si­ro­dy­mą vie­šo­je vie­to­je. Da­bar mak­si­ma­li baus­mė už pir­mą to­kį pa­žei­di­mą sie­kia 30 eu­rų, ją siū­lo­ma di­din­ti iki 100 eu­rų. Pa­kar­to­ti­nis pa­žei­si­mas už­trauk­tų bau­dą iki 200 eu­rų.

Anot mi­nis­te­ri­jos, da­bar nu­ma­ty­tos bau­dos „ne­lei­džia pa­siek­ti ad­mi­nis­tra­ci­nės nuo­bau­dos tiks­lų“. Siū­ly­mas di­din­ti bau­das už ne­dau­gų el­ge­sį van­de­ny­je ir ant le­do taip pat grin­džia­mas di­de­lė­mis gel­bė­ji­mo dar­bų or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo iš­lai­do­mis.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas po­sė­dy­je sa­kė, kad pri­ėmus pa­tai­sas vai­ruo­to­jai ne­pri­va­lė­tų ve­žio­tis ne tik vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, bet trans­por­to prie­mo­nės re­gis­tra­ci­jos liu­di­ji­mo, pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­to, ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­du­mo liu­di­ji­mo. Po­li­ci­jos par­ei­gū­nams už­tek­tų pa­teik­ti ga­lio­jan­tį as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.

„Jau ne kar­tą pa­žy­mė­jau, kad jau ti­krai yra vi­sos ga­li­my­bės pa­ti­krin­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nams per duo­me­nų ba­zes ir esa­mus re­gis­trus, ar tin­ka­mus do­ku­men­tus tu­ri vai­ruo­to­jas“, – sa­kė mi­nis­tras.