Siūlo dar kartą įvertinti urėdijų reformą
Vy­riau­sy­bės siū­lo­mą miš­kų urė­di­jų re­for­mą, ku­rią par­la­men­ti­nių ko­mi­te­tų svars­ty­muo­se kol kas re­mia tik „vals­tie­čių“ frak­ci­ja, pa­pil­do­mai ne­prik­lau­so­mi eks­per­tai vis tik tu­rės įver­tin­ti.

Tai tre­čia­die­nį nu­spren­dė Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Jos iš­va­do­je nu­ro­do­ma, kad Sei­mo sta­tu­tas ne­nu­ma­to ga­li­my­bės ne­už­sa­ky­ti to­kio ver­ti­ni­mo, kai to rei­ka­lau­ja penk­ta­da­lis par­la­men­ta­rų.

Ko­mi­si­ja bu­vo ga­vu­si Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rio Li­no Bal­sio ir par­la­men­ti­nės li­be­ra­lų frak­ci­jos pra­šy­mą iš­tir­ti ga­li­mai ne­tei­sė­tą Sei­mo val­dy­bos spren­di­mą ne­už­sa­ky­ti pa­kar­to­ti­nio urė­di­jų re­for­mą ver­ti­ni­mo. Pir­ma­sis kon­kur­sas ne­įvy­ko, ka­dan­gi eks­per­tams už dar­bą te­bu­vo skir­ta 100 eu­rų, to­dėl ne­at­si­ra­do eks­per­tų už to­kią kai­ną ga­lė­ju­sių dar­bą at­lik­ti.

Ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, kad Sei­mo val­dy­ba tu­ri per­žiū­rė­ti urė­di­jų re­for­mos ne­prik­lau­so­mo eks­per­ti­nio ver­ti­ni­mo tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją bei kai­ną pa­gal gau­tas pre­ten­zi­jas ir už­sa­ky­ti nau­ją pa­slau­gų pir­ki­mo vie­šą­jį kon­kur­są.

Vy­riau­sy­bės siū­lo­mos miš­kų urė­di­jų re­for­mą ne­prik­lau­so­mi eks­per­tai tu­rė­jo įver­tin­ti Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu, nes val­dy­ba ga­vo maž­daug 50 par­la­men­ta­rų iš li­be­ra­lų, so­cial­de­mo­kra­tų, „tvar­kie­čių“, len­kų ir kon­ser­va­to­rių frak­ci­jų bei Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės pra­šy­mą dėl to­kio ver­ti­ni­mo.

Pra­šy­mą dėl jo bu­vo par­ėmę ir „vals­tie­čių“ frak­ci­jos na­riai Kęs­tu­tis Smir­no­vas bei Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas, bet vė­liau jie sa­vo par­ašus at­siė­mė. Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad pa­tai­sų eks­per­ti­nis ver­ti­ni­mas pri­va­lo bū­ti pa­teik­tas, jei­gu to rei­ka­lau­ja penk­ta­da­lis Sei­mo na­rių.

Re­for­mos eks­per­ti­zės rei­ka­lau­jan­tys par­la­men­ta­rai no­rė­jo gau­ti at­sa­ky­mus į be­veik 10 klau­si­mų – koks vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo mo­de­lis tai­ko­mas ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se na­rė­se, ar Lie­tu­vo­je siū­lo­mas cen­tra­li­za­vi­mas su­ma­žins ko­rup­ci­ją ir di­dins skaid­ru­mą, o me­die­nos pra­mo­nei bus su­da­ry­tos pa­lan­kes­nės są­ly­gos ap­si­rū­pin­ti ža­lia­va, kiek miš­kų ūkio pert­var­ka par­ei­ka­laus iš­lai­dų iš biu­dže­to, ko­kia bus jos įta­ka dar­bo vie­tų kū­ri­mui ir iš­lai­ky­mui, koks re­for­mos kaš­tų ir nau­dos san­ty­kis bei eko­no­mi­nis pa­grįs­tu­mas. Taip pat bu­vo pra­šo­ma pa­ly­gin­ti siū­lo­mą miš­kus val­dy­sian­čios įmo­nės sta­tu­są su ki­tais sta­tu­sais.

Pla­nuo­ja­ma urė­di­jų pert­var­ka jau bu­vo svars­to­ma Kai­mo rei­ka­lų ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tuo­se. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lo­mai pert­var­kai pri­ta­rė, tuo me­tu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ne, ta­čiau nu­spren­dė, kad prie re­for­mos svars­ty­mo dar ga­li grįš­ti, kai bus gau­tas ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų ver­ti­ni­mas.

Urė­di­jų pert­var­kos pla­nas nu­ma­to, kad vie­toj Ge­ne­ra­li­nės urė­di­jos ir 42 ra­jo­nuo­se esan­čių urė­di­jų bus įsteig­ta 25 sky­rius tu­rin­ti vie­na vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“, ku­riai pra­dė­jus veik­ti vals­ty­bi­nių miš­kų tur­tas bus nau­do­ja­mas efek­ty­viau. Prie šios įmo­nės ke­ti­na­ma pri­jung­ti ir Miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tą, ku­ria­me da­bar dir­ba 96 žmo­nės, o at­ei­ty­je jų liks per­pus ma­žiau.

Da­bar vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­do Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ir 42 miš­kų urė­di­jos, jo­se dir­ba apie 4 tūkst. miš­ki­nin­kų.