Siūlo blokuoti portalus, be registracijos transliuojančius televizijos programas
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) siū­lo, kad bū­tų blo­kuo­ja­ma prie­iga prie tų in­ter­ne­to sve­tai­nių, ku­rios ne­pra­ne­ša jai apie ša­lies var­to­to­jams trans­liuo­ja­mas ar re­trans­liuo­ja­mas te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas.

„Da­bar bet ko­kia trans­lia­ci­ja, vyk­do­ma iš ki­tų ša­lių, ir mes jo­kių kon­tak­tų ne­tu­ri­me. Ra­šė­me jiems raš­tus, jo­kių at­sa­ky­mų ne­gau­na­me. To­kių por­ta­lų yra šim­tai, gal net ir tūks­tan­čiai. Pra­ktiš­kai si­tua­ci­ja ne­val­do­ma, mes ne­ga­li­me ne tik įsta­ty­mo įgy­ven­din­ti, bet ne­ga­li­me nie­kaip rea­guo­ti į tą tu­ri­nį, ku­ris ten skel­bia­mas pa­žei­džiant mū­sų įsta­ty­mus“, – tre­čia­die­nį Sei­me sa­kė LRTK pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas.

Anot jo, ši prie­mo­nė bū­tų nau­do­ja­ma sie­kiant už­ti­krin­ti in­for­ma­ci­nį sau­gu­mą Lie­tu­vo­je, ko­vo­jant su pro­pa­gan­da, ka­ro kurs­ty­mu, ne­apy­kan­tos ska­ti­ni­mu.

Ati­tin­ka­mos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos tre­čia­die­nį pri­sta­ty­tos per bend­rą Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos, Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros bei In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­tų po­sė­dį.

„Ma­no­me, jei­gu to­kia trans­lia­ci­ja, re­trans­lia­ci­ja vyk­do­ma be re­gis­tra­ci­jos ko­mi­si­jo­je, tai yra ne­tei­sė­ta to­kia veik­la ir ga­lė­tų bū­ti re­gu­liuo­ja­ma to­kiu bū­du, kad in­ter­ne­ti­nių pa­slau­gų tie­kė­jai ri­bo­tų to por­ta­lo prie­ina­mu­mą“, – sa­kė E.Vai­te­kū­nas.

Kaip pa­vyz­dį jis mi­nė­jo Lo­ši­mų įsta­ty­me nu­ma­ty­tą ga­li­my­bę blo­kuo­ti prie­igą prie lo­ši­mo in­ter­ne­to sve­tai­nių.

Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vai­va Žu­kie­nė tei­gė, kad mi­nė­tos pa­tai­sos pa­dė­tų įgy­ven­din­ti be­veik prieš me­tus įsi­ga­lio­ju­sias pre­zi­den­tės teik­tas Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl ko­vos su pro­pa­gan­da, ka­ro, ne­apy­kan­tos kurs­ty­mu.

Tuo me­tu da­lis par­la­men­ta­rų su­abe­jo­jo, ar prie­igos prie por­ta­lų blo­ka­vi­mas nė­ra žo­džio lais­vės ri­bo­ji­mas.

„Man la­bai ke­lia ne­ri­mą, kad rei­kia ri­bo­ti prie­igą prie in­for­ma­ci­jos. Va­di­na­si, at­si­sa­ko­me žo­džio lais­vės, vie­nos svar­biau­sių sa­vo iš­ko­vo­ji­mų“, – sa­kė Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vas Vy­tau­tas Ma­tu­le­vi­čius.

Anot jo, pa­skui ki­tas žings­nis ga­li bū­ti goog­le tu­ri­nio ri­bo­ji­mas.

„Mes gi kal­ba­me ne apie ži­niask­lai­dą, o apie tuos, ku­rie skel­bia pro­pa­gan­dą, kurs­to ka­rą, ska­ti­na ne­apy­kan­tą. Jei­gu yra to­kie por­ta­lai, ku­rie to­kią in­for­ma­ci­ją sklei­džia, čia yra nu­si­kal­ti­mas“, – nuo­gąs­ta­vi­mus at­rė­mė LRTK pir­mi­nin­kas.

Pri­sta­ty­da­mas ko­vos su pro­pa­gan­da re­zul­ta­tus, E.Vai­te­kū­nas mi­nė­jo, kad nuo 2013 me­tų ko­mi­si­ja tai­kė sep­ty­nis ap­ri­bo­ji­mus Ru­si­jos te­le­vi­zi­jų prog­ra­moms.

Jis tei­gė, kad pa­dė­tį ap­sun­ki­na tai, jog dau­ge­lis ru­siš­kų prog­ra­mų re­gis­truo­tos Lon­do­ne.

„Lon­do­ne li­cen­ci­ja iš­duo­da­ma la­bai pa­pras­tai – te­rei­kia už­pil­dy­ti do­ku­men­tą ir per po­rą sa­vai­čių li­cen­ci­ja iš­duo­da­ma“, – tei­gė ko­mi­si­jos va­do­vas.

Per­nai pri­im­tos pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­siū­ly­tos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos, pa­gal ku­rias už ka­ro pro­pa­gan­dą, ra­gi­ni­mus keis­ti kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką ga­li­ma baus­ti ne tik trans­liuo­to­jus, bet ir re­trans­liuo­to­jus.

Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos apie in­for­ma­ci­nį sau­gu­mą gar­siau ėmė gar­siau kal­bė­ti po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos.