Siūlo balsų pirkėjus teisti lengviau
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja siū­lo nuo­sta­tas, ku­rios leis­tų rin­kė­jų bal­sų pir­kė­jus nu­teis­ti leng­viau nei da­bar.

Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se pla­nuo­ja­ma įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, kad at­sa­ko­my­bė as­me­niui bū­tų tai­ko­ma tik už pa­tį pa­pir­ki­mo fak­tą. Tai reiš­kia, kad pro­ku­ro­rams ne­rei­kė­tų įro­di­nė­ti, jog pa­per­kant as­me­nį bu­vo pa­keis­tas jo pa­si­rin­ki­mas, už ką bal­suo­ti.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro To­mo Ži­lins­ko tei­gi­mu, to­kias pa­tai­sas pa­ska­ti­no pa­siū­ly­ti be­si­for­muo­jan­ti teis­mų pra­kti­ka, pa­gal ku­rią vie­ni tei­sė­jai rei­ka­lau­ja įro­dy­ti pa­keis­tą rin­kė­jų va­lią, o ki­ti to ne­rei­ka­lau­ja.

„Mes kal­bė­jo­mės ir su Vy­riau­sią­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ir su pro­ku­ro­rais. Ypač Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra sa­ko, kad yra bė­dų su po­vei­kio įro­dy­mu. Vie­ni teis­mai rei­ka­lau­ja įro­dy­ti, kad bu­vo pa­keis­ta rin­kė­jų va­lia, ki­ti ne­rei­ka­lau­ja“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

„La­bai ne­vie­no­dai vys­to­si Lie­tu­vos teis­mų pra­kti­ka, to­dėl jei­gu ko­dek­so for­mu­luo­tė yra ne­aiš­ki – pa­tai­sy­ki­me ją, kad ne­kil­tų jo­kių abe­jo­nių ir spe­ku­lia­ci­jų“, – pri­dū­rė jis.

Mi­nis­trui an­tri­no ir Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai.

„Prak­ti­ko­je tai­kant bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už nu­si­kal­ti­mus as­me­nų rin­ki­mų tei­sėms pa­kry­po ta link­me, kad pats rin­kė­jų pa­pir­ki­mas sa­vai­me dar ne­reiš­kia nu­si­kals­ta­mos vei­kos (...) pa­da­ry­mo. Kal­ti­nin­ką pri­pa­žįs­tant kal­tu pa­da­rius mi­nė­tą nu­si­kal­ti­mą bū­ti­na nu­sta­ty­ti, kad pa­pirk­da­mas rin­kė­ją jis taip truk­dė rin­kė­jams rea­li­zuo­ti sa­vo tei­sę rink­ti. Tai yra, rei­kia įro­dy­ti, kad pa­da­ry­ta įta­ka rin­kė­jui pa­vei­kė rin­kė­jo va­lią, to­dėl jis bal­sa­vo ki­taip ne­gu no­rė­jo“, – ra­šo­ma pro­ku­ra­tū­ros BNS pa­teik­ta­me at­sa­ky­me.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas BNS sa­kė, kad esant da­bar­ti­niam re­gu­lia­vi­mui vi­suo­me­nė su­si­du­ria su ne­tei­sin­gu­mo jaus­mu, kai bal­sų pir­ki­mo fak­tas bū­na iš­aiš­ki­na­mas, ta­čiau at­sa­kin­gi as­me­nys už tai nė­ra nu­tei­sia­mi.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio mė­ne­sį.