Sisteminiai judesiai autoritarizmo link
Aš be­veik nie­ko ne­no­riu par­ašy­ti apie ši­tą val­džią, ku­rio­je skan­da­las po skan­da­lo. Gal tik ke­lis pa­ste­bė­ji­mus, iš ku­rių pa­tys iš­va­das pa­si­da­ry­ki­te. Šį­syk vi­siš­kai trum­pai (bent jau ly­gi­nant su įpras­tom ma­no straips­nių apim­tim).

Čia tik šiaip pa­si­pai­nio­jo toks pa­veiks­liu­kas. Nie­ko jis ne­reiš­kia.

Vos pra­dė­ję dirb­ti, val­dan­tie­ji pa­ban­do įves­ti įsta­ty­mą, pa­gal ku­rį ga­lė­tų užbylinėti vi­sus už bet ką. Anks­čiau bu­vo BK straips­nis dėl šmei­ži­mo, kur bu­vo ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja, ta­čiau pa­gal val­dan­čių­jų no­rą su­gal­vo­ja­ma, kad pa­gal CK ga­li­ma bū­tų užbylinėti bet ką, kas ką nors pa­sa­kė ir apie po­li­ti­kus. Kam toks pa­kei­ti­mas rei­ka­lin­gas – kaip ir sa­vai­me aiš­ku: ga­li­ma už­čiaup­ti vi­sus val­džios kri­ti­kus. Ne šiaip sau ši­tą dras­tiš­ką pa­kei­ti­mą ve­ta­vo ir Pre­zi­den­tė.

Į sa­vo prog­ra­mą val­dan­tie­ji įsi­me­ta in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo klie­de­sius, ku­riuos nu­ta­ria įgy­ven­din­ti. Aš jau ne­kal­bu apie tai, kad tai kai­nuo­ja ne­svei­kus pi­ni­gus (ir aiš­ku, kaž­kas tų pi­ni­gų bai­siai no­ri), aš ne­tgi ne­kal­bu apie tai, ko­kios grės­mės iš iš­orės (įsi­lau­ži­mai į val­diš­kų ins­ti­tu­ci­jų pus­la­pius vis vyks­ta). Es­mė čia la­bai pa­pras­ta: jo­kie rin­kė­jai ne­ga­li įsi­ti­kin­ti tuo, kad elek­tro­ni­niai sig­na­lai vaikš­to taip, kaip kaž­kas sa­ko (po­pie­ri­nių biu­le­te­nių at­ve­ju tą ga­li ma­ty­ti kiek­vie­nas). In­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas yra tie­siog idea­lus įran­kis rin­ki­mų fal­si­fi­ka­ci­joms.

Sei­mo vei­kė­jai ima ir su­gal­vo­ja keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją, no­rė­da­mi su­ma­žin­ti sei­mo na­rių skai­čių ko­ne treč­da­liu – nuo 141 iki 101. Ką tai reiš­kia? Ogi kad no­rint pa­pirk­ti ar su­kon­tro­liuo­ti ko­kius nors Sei­mo na­rius, reiks treč­da­liu ma­žiau dar­bo. Pats tas žings­nis ko­rup­ci­jai ir ne­sta­bi­lu­mui au­gin­ti. Ma­ži­nant Sei­mo de­pu­ta­tų skai­čių, dangs­to­ma­si kal­bo­mis apie me­na­mai di­de­les iš­lai­das (nors Sei­mo iš­lai­dos, ly­gi­nant su ki­tu pi­ni­gų taš­ky­mu – mi­kros­ko­pi­nės). Rea­liai – ma­žas Sei­mas reiš­kia, kad jį kaž­kas ga­li jį daug leng­viau su­val­dy­ti.

O da­bar iš ši­tų tri­jų da­ly­kų pa­si­da­ry­ki­te sau tam ti­kras iš­va­das. Ir, gal būt, dar kai ko­kių fak­tų sau prie ši­to pri­si­ka­bin­ki­te. Ta­da gau­sis dar įdo­miau.

Šiaip, dar kaž­ko­dėl pri­si­me­nu, vi­sai šiaip aso­ciac­ty­viai, kad fa­šis­ti­nių re­ži­mų ly­de­riams bū­din­gi ke­li bruo­žai:

Jie ne­to­le­ruo­ja kri­ti­kos, at­me­ta bet ką, kas jiems ne­tin­ka – ar ap­si­mes­da­mi, kad to ne­gir­dė­jo, ar ne­ig­da­mi, ar už­si­pul­da­mi sa­vo kritikus

Jie vi­sur ma­to prieš­ų są­moks­lą ir vi­so­kiais prieš­ų są­moks­lais pa­aiš­ki­na bet ko­kius sa­vo prisidirbimus

Jie įsi­vaiz­duo­ja kad ga­li nu­ro­di­nė­ti ne­tgi opo­zi­ci­jai, o jei opo­zi­ci­ja su kaž­kuo ne­su­tin­ka, ją kal­ti­na tuo, kad ji ne­dir­ba tau­tos labui

Jie už­sii­ma tau­tos gel­bė­ji­mais nuo be­len­ko­kių ne­lai­mių, pra­de­dant al­ko­ho­liz­mais ir bai­giant nutautėjimais

Jie vi­sa­da sten­gia­si kraš­tu­ti­nai smar­kiai kon­tro­liuo­ti sa­vo ap­lin­ką ir iš­vis vis­ką, ką tik gali

Jie me­luo­ja, me­luo­ja ir meluoja

Ži­no­te, vi­so­kie ten pū­kai ir gre­tos – tai smulk­me­nos. Vis­kas yra kar­di­na­liai blo­giau.