Šio Seimo kadenciją ketinama trumpinti
Šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas tu­rė­tų dirb­ti pus­me­čiu trum­piau, nes ki­ti Sei­mo rin­ki­mai tu­rė­tų vyk­ti 2020 me­tų pa­va­sa­rį, tei­gia val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Pa­sak jo, pra­tęs­to­je par­la­men­to ru­dens se­si­jo­je ža­da­ma pa­teik­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są dėl nau­jos Sei­mo rin­ki­mų da­tos.

„Sau­sio 12 die­ną ruo­šia­mės pa­teik­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są pus­me­čiu trum­pin­ti ši­to Sei­mo ka­den­ci­ją, kad bū­si­mi sei­mai ne­su­si­dur­tų su to­kia si­tua­ci­ja, ko­kia yra da­bar – ka­da rei­kia spren­di­mus pri­im­ti per ke­lias va­lan­das, per ke­lias die­nas. Nuo Vy­riau­sy­bės su­for­ma­vi­mo iki bal­sa­vi­mo dėl biu­dže­to tu­rė­jo­me ke­le­tą die­nų ir tai, ką ban­do pa­da­ry­ti ši­ta Vy­riau­sy­bė, tai yra tie­siog ne­įma­no­ma, bet ji vis tiek tu­ri tą pa­da­ry­ti. Mes Sei­me tu­ri­me įver­tin­ti vi­sas ap­lin­ky­bes ir ras­ti pi­ni­gus, ku­rių tie­siog nė­ra. Pa­vyz­džiui, mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams jo­kių pi­ni­gų ne­nu­ma­ty­ta, o par­ašai su­dė­ti“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė R.Kar­baus­kis.

Anot jo, bus siū­lo­ma par­la­men­to rin­ki­mus reng­ti pa­va­sa­rį.

„Ne­sa­me griež­tai ap­sisp­ren­dę dėl mė­ne­sio, dar dis­ku­tuo­si­me. Bet gal­būt ba­lan­džio mė­ne­sį, prieš va­sa­rą“, – tei­gė LVŽS ly­de­ris.

Jo tvir­ti­ni­mu, to­kiu at­ve­ju nau­jo­ji val­džia tu­rė­tų vi­są va­sa­rą ir ru­de­nį par­eng­ti bei pri­im­ti ki­tų me­tų biu­dže­tą.

„Pa­ti lo­gi­ka sa­ko, kad ka­da rei­kia nau­jai Vy­riau­sy­bei pra­dė­ti dirb­ti ir ka­da iki biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo yra ke­lios die­nos, yra la­bai su­nku rea­guo­ti į iš­šū­kius, ku­rie yra, ir pa­ža­dus, ku­riems nė­ra skir­ti pi­ni­gų, ir pa­ga­liau įgy­ven­din­ti ką nors, kas nu­ma­ty­ta pa­čių prog­ra­mo­je“, – kal­bė­jo R.Kar­baus­kis.

Da­bar Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad ei­li­niai Sei­mo rin­ki­mai ren­gia­mi Sei­mo na­rių įga­lio­ji­mų pa­bai­gos me­tais spa­lio an­trą sek­ma­die­nį.

Pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­jai rei­kia ne ma­žiau 94 par­la­men­ta­rų pa­lai­ky­mo.