Šimtai žmonių Vilniuje pagerbė atakos Mariupolyje aukas
Ke­li šim­tai žmo­nių pir­ma­die­nio va­ka­rą Vil­niu­je prie Sei­mo su­si­rin­ko pa­gerb­ti at­akos Ukrai­nos Ma­riu­po­lio mies­te au­kas.

Ren­gi­nio da­ly­viai iš žva­kių su­dė­jo Ma­riu­po­lio mies­to pa­va­di­ni­mą, su­gie­do­jo Ukrai­nos him­ną, vė­liau da­lis iš jų žva­kes nu­ne­šė prie Ukrai­nos am­ba­sa­dos.

„Kai vyks­ta to­kios tra­ge­di­jos, pri­va­lo­me par­ody­ti, kad mes esa­me su Ukrai­na“, - prie Sei­mo sa­kė vie­nas iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, par­la­men­ta­ras Man­tas Ado­mė­nas.

Ki­ta ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė, Lie­tu­vo­je stu­di­juo­jan­ti ukrai­nie­tė Na­ta­li­ja Se­me­ro­va tei­gė, kad šis su­si­ti­ki­mas yra skir­tas „pa­ra­gin­ti pa­sau­lį rea­guo­ti ir ne­ty­lė­ti, kai Ru­si­ja puo­la su­ve­re­nią ša­lį, oku­puo­ja te­ri­to­ri­jas ir žu­do žmo­nes“.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nų tei­gi­mu, pa­gerb­ti iš­puo­lio Ma­riu­po­ly­je au­kas su­si­rin­ko apie 200 žmo­nių.

Ukrai­nos am­ba­sa­do­riaus Lie­tu­vo­je Va­le­ri­jaus Žov­ten­kos tei­gi­mu, į ren­gi­nį su­si­rin­kę lie­tu­viai „ei­li­nį kar­tą pa­de­mons­tra­vo, kad yra ti­kri eu­ro­pie­čiai“.

„Šia­me ren­gi­ny­je esu da­ly­vis. Ma­no nuo­mo­ne, lie­tu­viai įro­do, kad jie yra ti­kri eu­ro­pie­čiai. Šia ak­ci­ja lie­tu­viai įro­do, kad jie ne tik reiš­kia Ukrai­nai užuo­jau­tą, bet ir de­mons­truo­ja, kad jie su­pran­ta, jog tai, kas vyks­ta Ry­tų Ukrai­no­je, nė­ra tik Ukrai­nos grės­mė, o taip pat ir Eu­ro­pos grės­mė“, - sa­kė V.Žov­ten­ka.

Au­kų pa­ger­bi­mo ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs pen­si­nin­kas Arū­nas Šu­kys kal­bė­jo, kad dėl įvy­kių Ukrai­no­je jam skau­du pri­si­me­nant bend­rą Lie­tu­vos ir Ukrai­nos is­to­ri­nę pra­ei­tį.

„Da­bar­ti­niai įvy­kiai Ukrai­no­je mus la­bai žei­džia. Tai yra ag­re­si­ja, ku­ri ga­li per­si­duo­ti kaip už­kra­tas“, - tvir­ti­no A.Šu­kys.

Tuo me­tu Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­ti Ru­si­jos pi­lie­tė Ol­ga Sol­da­to­va tei­gė, kad į ren­gi­nį at­ėjo no­rė­da­ma „iš­reikš­ti sa­vo pa­lai­ky­mą ir bend­rą skaus­mą Ukrai­nai“.

„Ma­no su­bjek­ty­via nuo­mo­ne, dėl to, kas vyks­ta Ukrai­no­je, yra kal­ta Ru­si­ja. Tai kren­ta ant Ru­si­jos pre­zi­den­to ir tų žmo­nių, ku­rie lei­džia to­kiems da­ly­kams Ukrai­no­je vyk­ti, pe­čių. Tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė ne­tu­ri ty­lė­ti, to­dėl rei­kia pa­na­šiais su­si­bū­ri­mais at­kreip­ti vi­sų dė­me­sį“, - kal­bė­jo O.Sol­da­to­va.

Šeš­ta­die­nį per Ukrai­nos pie­try­ti­nio Ma­riu­po­lio uos­ta­mies­čio ap­šau­dy­mą ra­ke­to­mis žu­vo apie 30 ci­vi­lių, o dar per 90 žmo­nių bu­vo su­žeis­ti. Ukrai­nos vy­riau­sy­bė ir tarp­tau­ti­niai ste­bė­to­jai tei­gia, kad ra­ke­tos pa­leis­tos iš Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mos te­ri­to­ri­jos.