Šimtai vilniečių surengė eitynes B. Nemcovui atminti
Šim­tai vil­nie­čių sek­ma­die­nio po­pie­tę su­ren­gė ei­ty­nes nu­žu­dy­tam Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ak­ty­vis­tui Bo­ri­sui Ne­mco­vui at­min­ti, reikš­da­mi so­li­da­ru­mą su Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ren­gi­niu Mask­vo­je.

Maž­daug 400 žmo­nių, ne­ši­ni Ru­si­jos, Lie­tu­vos ir Ukrai­nos vė­lia­vo­mis, ei­ty­nes pra­dė­jo nuo Ru­si­jos am­ba­sa­dos, kur B.Ne­mco­vui at­min­ti de­ga žva­kės ir de­da­mos gė­lės.

Ei­ty­nės bai­gė­si ty­los mi­nu­te prie Vil­niaus Lu­kiš­kių aikš­tės, ša­lia bu­vu­sio KGB ka­lė­ji­mo.

„B.Ne­mco­vas bu­vo vie­nas iš pa­grin­di­nių opo­zi­ci­jos vei­dų ir jo bru­ta­li žmog­žu­dys­tė, nors ir nė­ra nau­jie­na Ru­si­jos po­li­ti­ko­je, su­krė­tė vi­suo­me­nę tiek Ru­si­jo­je, tiek vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ma­žų ma­žiau­siai tu­ri­me par­ody­ti pa­gar­bą B.Ne­mco­vo kryp­tin­gai po­li­ti­kai už de­mo­kra­ti­nę Ru­si­ją“, - BNS sa­kė ren­gi­nio da­ly­vis po­li­to­lo­gas Vy­tis Jur­ko­nis.

„A­tė­jo­me par­eikš­ti par­amą tai Ru­si­jos da­liai, ku­ri yra už de­mo­kra­ti­nę Ru­si­ją ir vien­ti­są Ukrai­ną“, - sa­kė ki­tas da­ly­vis, 46 me­tų Vai­do­tas Ja­ku­baus­kas.

Ren­gi­nys Vil­niu­je su­reng­tas tuo pat me­tu, kai ma­žiau­siai 10 tūkst. žmo­nių Mask­vo­je su­si­rin­ko į ei­ty­nes B.Ne­mco­vui at­min­ti.

B.Ne­mco­vas ne­to­li Krem­liaus bu­vo nu­žu­dy­tas penk­ta­die­nio va­ka­rą. Prieš mir­tį jis ak­ty­viai kvie­tė ru­sus da­ly­vau­ti sek­ma­die­nio opo­zi­ci­jos ei­ty­nė­se.

2012 me­tais B.Ne­mco­vas svars­tė ga­li­my­bę pra­šy­tis po­li­ti­nio prie­globs­čio Lie­tu­vo­je, bai­min­da­ma­sis Krem­liaus per­se­kio­ji­mo, BNS sa­kė bu­vęs prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius.