Šildymo lengvata sukėlė sąmyšį tarp socdemų
Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tai per die­ną ap­sisp­ren­dė pa­teik­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias pus­me­čiui pra­tęs­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos, tai­ko­mos šil­dy­mui, ga­lio­ji­mą. Fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė apie to­kius sa­vo par­ti­jos ko­le­gų pla­nus ne­in­for­muo­ta ir to­liau lai­ko­si sa­vo – leng­va­tos tu­ri ne­lik­ti.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) de­le­guo­tos fi­nan­sų mi­nis­trės R. Bud­ber­gy­tės pa­teik­ta­me ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te PVM leng­va­ta šil­dy­mui ne­nu­ma­ty­ta. To­kią ži­nią da­lis įta­kin­gų so­cial­de­mo­kra­tų iš pra­džių su­ti­ko po­zi­ty­viai, bet vė­liau per­si­gal­vo­jo. Jau va­kar Sei­me bu­vo įre­gis­truo­tos pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma pra­tęs­ti leng­va­ti­nio 9 proc. PVM ta­ri­fo, tai­ko­mo cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mai ši­lu­mai, ga­lio­ji­mą.

Pa­gai­lo žmonių

Sei­mo LSDP frak­ci­ja siū­lo PVM leng­va­tą pra­tęs­ti iki ki­tų me­tų bir­že­lio. Ji, kaip ir da­bar, ga­lio­tų ši­lu­mos ener­gi­jai, tie­kia­mai gy­ve­na­mo­sioms pa­tal­poms šil­dy­ti, į gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas tie­kia­mam karš­tam ar­ba šal­tam van­de­niui, karš­tam van­de­niui par­uoš­ti ir ši­lu­mos ener­gi­jai, su­nau­do­tai šiam van­de­niui pa­šil­dy­ti.

„Lie­tu­vo­je spar­čiai vyks­ta dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ja, ta­čiau ji dar ne­baig­ta ir di­de­lė da­lis gy­ven­to­jų ne­ma­žai sa­vo pa­ja­mų iš­lei­džia bū­ti­niau­sių ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų sąs­kai­toms ap­mo­kė­ti. PVM leng­va­tos pra­tę­si­mas su­ma­žin­tų šią naš­tą. Be to, dau­gu­mai Lie­tu­vos žmo­nių ši­lu­mos ener­gi­ja tie­kia­ma cen­tra­li­zuo­tai, to­dėl dau­giau­sia nu­ken­tė­tų dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, gau­nan­tys ma­žas ar­ba vi­du­ti­nes pa­ja­mas“, – va­kar aiš­ki­no pa­tai­są ini­ci­ja­vu­si LSDP frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė, nors dar prieš ke­lias die­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­ti tei­gė, jog gal­būt jau pats lai­kas nai­kin­ti PVM leng­va­tą. Kri­tiš­ką nuo­mo­nę dėl to­kio mo­kes­ti­nio pa­leng­vi­ni­mo bu­vo iš­sa­kęs ir LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas.

Pa­lie­ka nu­spręs­ti Seimui

Ne­mo­ka­mų at­os­to­gų ke­lioms die­noms iš­ėjęs Vy­riau­sy­bės va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius par­ti­jos bi­čiu­lių bu­vo in­for­muo­tas apie ke­ti­ni­mus teik­ti mi­nė­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas. „Frak­ci­jos se­niū­nė kal­bė­jo­si su prem­je­ru apie pla­nus re­gis­truo­ti pa­tai­są“, – tvir­ti­no Vy­riau­sy­bės va­do­vo at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.

Jis per­da­vė A. But­ke­vi­čiaus žo­džius, kad Vy­riau­sy­bė pa­lie­ka Sei­mui nu­spręs­ti, ar šil­dy­mui tai­ko­ma PVM leng­va­ta bus pra­tęs­ta. „Kiek­vie­nais me­tais Vy­riau­sy­bė tei­kia Sei­mui biu­dže­to pro­jek­tą be šios leng­va­tos, o pa­skui Sei­me re­gis­truo­ja­ma pa­tai­sa ją pra­tęs­ti. Tuo­met par­la­men­ta­rai spren­džia, ką da­ry­ti. Tai­gi nau­jo­vių šie­met ne­bu­vo“, – dės­tė M. Ja­nu­lio­nis.

Do­tuo­tų skur­džiuo­sius

Prem­je­rą pa­va­duo­jan­ti R. Bud­ber­gy­tė iki va­kar ne­bu­vo gir­dė­ju­si apie Sei­mo LSDP frak­ci­jos pla­nus dar pus­me­tį iš­lai­ky­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui. Sa­vo nuo­mo­nės mi­nis­trė dėl to ne­kei­čia – leng­va­ta yra ne­tei­sin­ga, nes ja nau­do­ja­si ir tur­tin­gai gy­ve­nan­tys žmo­nės. Esą ją pa­nai­ki­nus skur­džiau be­si­ver­čian­tiems gy­ven­to­jams tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­tos ir mo­ka­mos tiks­li­nės do­ta­ci­jos. „Tiems, ku­riems rei­kia pa­dė­ti, bū­ti­na pa­dė­ti. Esu prieš, kad iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų da­ro­me bran­gias vie­šą­sias iš­lai­das, ku­rios yra pa­gal­ba, par­ama ir tur­tin­gai gy­ve­nan­tiems žmo­nėms“, – kal­bė­jo R. Bud­ber­gy­tė.

Jei bū­tų nu­spręs­ta pra­tęs­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui, vals­ty­bės biu­dže­tui tai bran­giai kai­nuo­tų – maž­daug 47 mln. eu­rų. Tuo­met rei­kė­tų ge­ro­kai pa­suk­ti gal­vą, kaip už­lo­py­ti to­kią sky­lę. „Tai ti­krai prob­le­ma. Net jei su­rink­tu­me dau­giau pa­ja­mų, ir eko­no­mi­ka aug­tų la­biau, ir bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas aug­tų dau­giau, kaip sa­kau, yra iš­lai­dų ri­bo­ji­mo tai­syk­lė. Tu­rė­tu­me iš tie­sų gal­vo­ti ir dė­lio­ti, kaip dar kur nors ras­ti šal­ti­nių ir tą di­de­lę sky­lę biu­dže­te kom­pen­suo­ti“, – pa­brė­žė fi­nan­sų mi­nis­trė.

Gre­sia nuostoliai

„Kai­rė ne­ži­no, ką da­ro de­ši­nė“, – taip LSDP su­sik­los­čiu­sią si­tua­ci­ją įver­ti­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius. Anot jo, prem­je­ras ir fi­nan­sų mi­nis­trė nė­ra su­de­ri­nę sa­vo spren­di­mų dėl PVM leng­va­tos, tai­ko­mos šil­dy­mui, nuo­mo­nės dėl to iš­sis­ki­ria ir tarp Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tų.

Į vie­šu­mą pa­skleis­ta ži­nia, kad leng­va­ta bus nai­ki­na­ma, ga­lė­jo ne­igia­mai pa­veik­ti par­ti­jos re­pu­ta­ci­ją ir au­to­ri­te­tą. Tai ypač svar­bu da­bar, kai po dau­giau kaip sa­vai­tės vyks an­tra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras. „To­dėl so­cial­de­mo­kra­tai, ma­tyt, ir grie­bė­si tai­sy­ti jiems ga­li­mais nuo­sto­liais gre­sian­čią si­tua­ci­ją“, – svars­tė A. Kru­pa­vi­čius. Ir pri­dū­rė, kad LSDP jau ku­rį lai­ką tu­ri prob­le­mų dėl vie­šo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos: ne vi­sa­da se­ka­si tiks­liai ir aiš­kiai pa­sa­ky­ti, ką ji da­rė ar da­ro.

Po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, spren­di­mas siek­ti pra­tęs­ti PVM leng­va­tos ga­lio­ji­mą yra lo­giš­kas. Nu­ei­nan­ti val­džia šio­je sri­ty­je tu­rė­tų pa­lik­ti sta­tus quo. Jei ne­tru­kus ka­den­ci­ją pra­dė­sian­tis nau­ja­sis Sei­mas ir Vy­riau­sy­bė ma­nys, kad rei­kia keis­ti tvar­ką, bus pri­im­ti ir ati­tin­ka­mi spren­di­mai.