Signatarų tėviškės – be kelių ir takelių
Į kai ku­rių Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rų tė­viš­kes nė­ra nei ke­lio, nei ta­ke­lio, o ki­tos – vis dar ap­leis­tos. Pa­dė­tis ne­ge­rė­ja ir vos pus­me­čiui li­kus iki Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio ju­bi­lie­jaus.

Ta­čiau val­džios at­sto­vai dėl to gal­vų ne­su­ka – esą ke­lių ties­ti nė­ra iš ko, o ne­sut­var­ky­tos sig­na­ta­rų tė­viš­kės – jų šei­mi­nin­kų, t. y. pa­čių sig­na­ta­rų gi­mi­nai­čių, rei­ka­las.

Dvi iš tri­jų – nepasiekiamos

Ša­kių ra­jo­ne yra tri­jų Va­sa­rio 16-osios ak­tą pa­si­ra­šiu­sių sig­na­ta­rų tė­viš­kės. Vai­tie­ku­pių kai­me gi­mė Sa­lia­mo­nas Ba­nai­tis, Pik­žir­niuo­se – Jo­nas Vai­lo­kai­tis, o Tu­pi­kuo­se – Jus­ti­nas Stau­gai­tis. Nors jų tė­viš­kės pa­žy­mė­tos spe­cia­liais ženk­lais ir tvar­ko­mos, į jas pa­tek­ti nė­ra pa­pras­ta. No­rin­tys ap­lan­ky­ti va­di­na­mą­ją Ba­nai­ty­nę ge­rą ki­lo­me­trą tu­ri kul­niuo­ti pa­pras­tu lau­ko ke­liu­ku. Ir tai įma­no­ma tik sau­są va­sa­ros die­ną. Su­ma­niu­sie­ji ten vyk­ti ru­de­nį, pa­va­sa­rį ar žie­mą, anot apy­lin­kės ūki­nin­kų, be trak­to­riaus iki so­dyb­vie­tės ne­nu­si­kaps­tys. Dar su­dė­tin­giau pa­siek­ti J. Vai­lo­kai­čio tė­viš­kę. Iki jos nė­ra jo­kio ta­ke­lio, tai­gi no­rin­tys ją pa­siek­ti tu­ri bris­ti per dir­ba­mus ūki­nin­ko lau­kus. Kur kas leng­viau ap­lan­ky­ti tik J. Stau­gai­čio gim­ti­nę Tu­pi­kuo­se.

Kaip tei­gė Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Kul­tū­ros ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­ja Au­ge­ni­ja Ju­lė Kas­pa­re­vi­čie­nė, mi­nė­tų so­dyb­vie­čių že­mė pa­im­ta vi­suo­me­nės po­rei­kiams, to­dėl jų te­ri­to­ri­jas tvar­ko sa­vi­val­dy­bė. Ta­čiau pa­si­rū­pin­ti ke­liais me­ri­ja ne­ga­li, nes ap­link – pri­va­čios že­mės. Be to, net men­kiau­sio ke­liu­ko tie­si­mas ne­ma­žai kai­nuo­tų. „Sa­vi­val­dy­bė to pa­da­ry­ti ti­krai ne­iš­ga­li“, – tvir­ti­no me­ri­jos val­di­nin­kė.

Is­to­ri­kas An­ta­nas Ži­lins­kas pri­si­mi­nė, kad prieš ke­le­tą me­tų, ren­giant Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio prog­ra­mą, bu­vo svars­to­mos ga­li­my­bės su­tvar­ky­ti Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­je esan­čias sig­na­ta­rų tė­viš­kes, pla­nuo­ta į kiek­vie­ną tė­viš­kę nu­ties­ti ke­lius, pa­sta­ty­ti ro­dyk­les. Ta­čiau di­de­li pla­nai iš­sis­ka­li­dė kaip dū­mai.

Gim­to­ji so­dy­ba – apleista

Bir­žų ra­jo­ne yra dvie­jų Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rų tė­viš­kės – Ka­te­liš­kių kai­me yra gi­męs Al­fon­sas Pe­tru­lis, o Ja­siš­kių kai­me – Jo­kū­bas Šer­nas.

Gim­to­sios A. Pe­tru­lio so­dy­bos tro­be­sių ne­bė­ra, ta­čiau bu­vu­sios so­dy­bos te­ri­to­ri­jo­je pa­sta­ty­tas spe­cia­lus ženk­las bei pa­mink­li­nis ak­muo, o į so­dyb­vie­tę ve­da lau­ko ke­liu­kas. Ir jį, ir so­dyb­vie­tę pri­žiū­ri Va­bal­nin­ko se­niū­ni­ja.

J. Šer­no gim­ti­nė­je Ja­siš­kių kai­me iki šiol iš­li­kę so­dy­bos pa­sta­tai, bet jų būk­lė ap­gai­lė­ti­na. Tro­ba daž­nai bū­na at­la­po­to­mis du­ri­mis, kol pa­ma­to kai­my­nai ar se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai ir jas už­da­ro. Lan­gai daug kur be stik­lų, kai kur ne­be­li­kę ir rė­mų. Iš vi­daus iš­neš­ta vis­kas, ką tik bu­vo įma­no­ma pa­im­ti – net kros­nys iš­griau­tos, iš jų iš­ran­kio­tos me­ta­li­nės de­ta­lės. Na­mas ga­lu­ti­nai ne­su­pu­vo tik dėl ge­ro skar­di­nio sto­go, ku­ris jau ir­gi nu­sė­tas rū­di­mis. Tie­sa, ant na­mo sie­nos vis dar pri­tvir­tin­ta nuo lai­ko pa­tam­sė­ju­si me­di­nė len­ta, pri­me­nan­ti, kad tai – kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas – Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro tė­viš­kė, o prie tro­bos kam­po stūk­so ir juo­do šli­fuo­to ak­mens sig­na­ta­rų at­mi­ni­mo ženk­las.

„So­dy­ba pri­klau­so J. Šer­no gi­mi­nai­čiams. To­dėl jie pa­tys tu­rė­tų ro­dy­ti dau­giau ini­cia­ty­vos tvar­kant so­dy­bą. Sa­vi­val­dy­bė so­dy­bo­je šei­mi­nin­kau­ti ne­ga­li“, – tvir­ti­no Bir­žų ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas.

Saliamono Banaičio gimtinė pasiekiama tik sausą vasaros dieną.

Trūks­ta dė­me­sio

Anks­tes­nės ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bės tvir­tin­to­je Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mo­je bu­vo nu­ma­ty­tas sa­vi­val­dy­bių įsi­pa­rei­go­ji­mas su­tvar­ky­ti ir pri­rei­kus pa­ženk­lin­ti Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rų įam­ži­ni­mo vie­tas – gim­ti­nes, ka­pus, pa­mink­lus. Ta­čiau šie­met pa­tvir­tin­to­je ko­re­guo­to­je nau­jo­je prog­ra­mo­je to ne­be­li­kę.

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas Va­sa­rio 16-osios klu­bo, į ku­rį su­si­bū­rę sig­na­ta­rų pa­li­kuo­nys, pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Gul­bi­nas tei­gė, kad ti­krai pa­si­gen­da ir ša­lies val­džios, ir me­ri­jų dė­me­sio. Tie­sa, kai ku­rių sig­na­ta­rų gim­ti­nė­se esa­ma juos pri­me­nan­čių eks­po­zi­ci­jų. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­ta­ja­me Ož­ka­ba­lių kai­me (Vil­ka­viš­kio r.) vei­kia Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus pa­da­li­nys, vos už ki­lo­me­tro nuo An­ta­no Sme­to­nos gim­ti­nės Užu­lė­ny­je (Uk­mer­gės r.) ne­se­niai ati­da­ry­tas res­tau­ruo­tas A. Sme­to­nos pa­sta­ty­tas Užu­lė­nio dva­ras. Brė­vi­kių dva­re (Tel­šių r.) įkur­ta ne­di­de­lė eks­po­zi­ci­ja Sta­nis­lo­vui Na­ru­ta­vi­čiui, o Viekš­niuo­se (Ma­žei­kių r.) – My­ko­lui Bir­žiš­kai.

„Sig­na­ta­rų at­mi­ni­mą gim­ti­nė­se gra­žiai įam­ži­no že­mai­čiai. Jie tai pa­da­rė ge­ro­kai anks­čiau, ne vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui ar­tė­jant“, – tei­gė R. Gul­bi­nas. De­ja, pa­sak jo, Su­val­ki­jo­je, iš ku­rios yra ki­lę net še­ši sig­na­ta­rai, tin­ka­mai tvar­ko­mos tik ke­lių jų gim­to­sios vie­tos. Ir tai daž­niau vi­suo­me­ni­nin­kų, kul­tū­ros dar­buo­to­jų ini­cia­ty­va.

„Res­tau­ruo­jant Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne Pa­eže­rių dva­rą, ku­rį prieš ka­rą val­dė J. Vai­lo­kai­tis, mums ža­dė­ta, kad bus įreng­ta at­mi­ni­mo len­ta vi­siems sig­na­ta­rams, jų at­mi­ni­mui bus skir­tas ir kam­ba­rys mu­zie­ju­je. Ta­čiau iki šiol nė­ra nei len­tos, nei kam­ba­rio“, – sa­kė R. Gul­bi­nas. Anot jo, ir Vla­do Mi­ro­no tė­viš­kės Kuo­diš­kiuo­se būk­lė pra­sta. Ro­kiš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kiek įma­no­ma ją tvar­ko, bet kai nė­ra ti­kro­jo šei­mi­nin­ko, nė­ra ir tvar­kos, trūks­ta ir nuo­ro­dų. Jos nuo­lat dings­ta ir iš pa­ke­lės į J. Stau­gai­čio tė­viš­kę Ša­kių ra­jo­ne.

„Da­bar, ar­tė­jant vals­ty­bės at­kū­ri­mo ju­bi­lie­jui, dau­gė­ja žmo­nių, lan­kan­čių sig­na­ta­rų tė­viš­kes. Ta­čiau kai ku­rias jų ras­ti nė­ra pa­pras­ta. Pa­vyz­džiui, Sei­mo va­do­vai no­rė­jo ap­lan­ky­ti ne­to­li Kaz­lų Rū­dos esan­čią Pra­no Do­vy­dai­čio tė­viš­kę Run­kių kai­me, bet ne­pa­vy­ko ras­ti, nes ją žy­mi tik su­nkiai ran­da­mas ženk­las, pa­sta­ty­tas prie pat bu­vu­sio ka­ri­nio ae­rod­ro­mo ki­li­mo ta­ko pa­bai­gos“, – pa­sa­ko­jo Va­sa­rio 16-osios klu­bo pir­mi­nin­kas.