Signatarų rentos skirtos I. Andrukaitienei ir B. Kuzminskui
Vy­riau­sy­bė sky­rė sig­na­ta­ro ren­tą Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rams Ire­nai And­ru­kai­tie­nei ir Bro­nis­la­vui Kuz­mic­kui.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė ren­tą sig­na­ta­rams nu­ma­tan­čiam pro­jek­tui, pa­gal ku­rį I.And­ru­kai­tie­nei ren­ta ski­ria­ma at­ga­li­ne da­ta nuo bir­že­lio, B.Kuz­mic­kui – nuo lie­pos.

Sig­na­ta­ro naš­lio ren­tą Vy­riau­sy­bė taip pat nu­spren­dė skir­ti Ro­mual­do Ozo­lo, Al­gir­do Pa­tac­ko ir Juo­zo Drin­ge­lio naš­lėms Ire­nai Ozo­lie­nei, Ni­jo­lei Pa­tac­kie­nei bei Va­le­ri­jai Drin­ge­lie­nei.

Joms naš­lių ren­tos bū­tų ski­ria­mos nuo jų su­tuok­ti­nių sig­na­ta­rų mir­ties die­nos: I.Ozo­lie­nei – nuo ba­lan­džio 6 die­nos, N.Pa­tac­kie­nei – nuo ba­lan­džio 3 die­nos, o V.Drin­ge­lie­nei – nuo bir­že­lio 4 die­nos.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) duo­me­ni­mis, sig­na­ta­ro ren­tą, ne­skai­čiuo­jant pa­skir­tų ren­tų tre­čia­die­nį, gau­na 72, vals­ty­bi­nę sig­na­ta­ro naš­lių ren­tą – 11 as­me­nų.

Sig­na­ta­ro vals­ty­bi­nės ren­tos dy­dis yra 50 proc. Sei­mo na­rio par­ei­gi­nės al­gos per mė­ne­sį, naš­lėms ir naš­lai­čiams ski­ria­mos ren­tos dy­dis yra 25 proc. vals­ty­bi­nės sig­na­ta­ro ren­tos. Šiuo me­tu par­la­men­ta­rų par­ei­gi­nė al­ga sie­kia 2531 eu­rą ne­ats­kai­čius mo­kes­čių.