Signataras: labiausiai nuvilia politikavimas
Kur­da­ma lais­vą, kon­ku­ren­cin­gą vals­ty­bę, Lie­tu­va pra­lei­do per daug pro­gų, o pa­sta­ruo­ju me­tu la­biau­siai nu­vi­lia po­li­ti­ka­vi­mas, per­si­ke­lian­tis net į vers­lą ir eko­no­mi­ką, sa­ko Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ras Sta­sys Kro­pas.

„Baig­da­mas no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kas ma­ne la­biau­siai ste­bi­na ir nu­vi­lia pa­sta­ruo­ju me­tu. Po­li­ti­ka­vi­mas. Są­jū­džio me­tais mes vi­si bu­vo­me po­li­ti­kai, ta­čiau po­li­ti­ka bu­vo nu­kreip­ta vie­na kryp­ti­mi – Lie­tu­vos nau­dai. Šian­dien to­kių po­li­ti­kų, at­ro­dy­tų, vi­sai ne­daug, ta­čiau pro­ce­sų ir ins­ti­tu­ci­jų, dir­ban­čių po­li­ti­kai, skai­čius tie­siog glu­mi­na“, – penk­ta­die­nį Sei­me mi­nint 26-ąsias Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nes tei­gė jis.

„La­bai nu­vi­lia, kai po­li­ti­ka­vi­mas per­si­ke­lia į eko­no­mi­ką ir vers­lą re­gu­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų gal­vas ir iš jų gir­džiu: „ko­kie Jū­sų rei­tin­gai, ko­kius pa­siū­ly­mus aš ga­liu pa­teik­ti po­li­ti­kams?“ Rei­tin­gai? Ar mes jau at­si­dū­rė­me te­le­vi­zi­jos pro­jek­te, ku­rio iš­li­ki­mą le­mia vie­nin­te­lis fak­to­rius – rei­tin­gai. Ar mes vi­si jau esa­me šou vers­lo da­lis?“ – kal­bė­jo sig­na­ta­ras.

Pri­si­min­da­mas lai­ką, kai bal­sa­vo dėl Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, S.Kro­pas tvir­ti­no tuo­met gal­vo­jęs apie stip­rią vals­ty­bę, bet šian­die­nos sta­tis­ti­niai ro­dik­liai esą kur kas ge­res­ni, nei tuo­met ga­lė­jo sva­jo­ti.

Ki­ta ver­tus, jis ap­gai­les­ta­vo, kad pra­leis­ta ir daug ga­li­my­bių. Sig­na­ta­ras sa­kė, kad ne­ri­mą ke­lia si­tua­ci­ja švie­ti­mo ir svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­se.

„Me­tų me­tus vyks­tan­čios ba­ta­li­jos dėl švie­ti­mo sis­te­mos mo­de­lio tie­siog gąs­di­na. Ne­pap­ras­tai ger­biu Lie­tu­vos mo­ky­to­jus ir esu jiems dė­kin­gas už įgū­džius, už ži­nias, ku­rios per vi­są dar­bo kar­je­rą man lei­do dirb­ti la­bai įdo­mų ir tu­ri­nin­gą dar­bą. Aš dė­kin­gas Jums, mie­li mo­ky­to­jai ir už ma­no vai­kų iš­si­la­vi­ni­mą, ku­rio dė­ka jie ga­li oriai gy­ven­ti ir dirb­ti my­li­mo­je Lie­tu­vos vals­ty­bė­je. Ta­čiau man ne­ra­mu dėl sa­vo anū­kų, nes ne­be­ži­nau, ko­kius įgū­džius nuo­lat kin­tan­čio­je Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mo­je jie gaus. Jei no­ri­me švie­ti­mo ko­ky­bės pa­ge­rė­ji­mo, griau­ki­me ir sta­ty­ki­me, ta­čiau tai rei­kia da­ry­ti ryž­tin­gai“, – kal­bė­jo S.Kro­pas.

Anot jo, nuo ne­re­zul­ta­ty­vių kal­bų ken­čia ir svei­ka­tos ap­sau­ga, „so­cia­li­nė sis­te­ma vis la­biau ska­ti­na iš­lai­ky­ti­nius ir tam­pa stab­džiu dar­bo vie­tų kū­ri­mui“.

„O juk vi­sos šios sri­tys ir yra svar­biau­sios, kai kal­ba­me apie ša­lies gy­ven­to­jų bend­rą pa­si­ten­ki­ni­mą vals­ty­be“, – tvir­ti­no sig­na­ta­ras.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, svei­kin­da­ma iš­kil­min­go po­sė­džio da­ly­vius, ak­cen­ta­vo bend­ruo­me­nių svar­bą ša­lies gy­ve­ni­me.

„Žmo­nių bū­ri­ma­sis į bend­ruo­me­nes pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą yra svar­bi są­ly­ga stip­rė­ti pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei, ku­ri su­pran­ta­ma pir­miau­sia kaip pi­lie­čių ge­bė­ji­mas jung­tis į nuo vals­ty­bės ne­prik­lau­san­čias aso­cia­ci­jas ir ak­ty­viai do­mė­tis vie­šai­siais rei­ka­lais“, – sa­kė ji.

„Vie­tos bend­ruo­me­nių stip­ry­bė įgy­ja nau­ją reikš­mę pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei pa­dė­čiai, kai mū­sų Ry­tų kai­my­nė Ru­si­ja ėmė lau­žy­ti tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos tai­syk­les, kai į Eu­ro­pą plūs­ta šim­tai tūks­tan­čių ka­ro pa­bė­gė­lių. Stip­ri bend­ruo­me­nė kar­tu su vie­tos val­džia su­da­ro or­ga­ni­za­ci­nę struk­tū­rą, ga­lin­čią pa­dė­ti įveik­ti nau­jus iš­šū­kius ir kar­tu di­din­ti bend­ruo­me­nės na­rių sau­gu­mo jaus­mą. Sa­vo ruo­žtu ak­ty­vi veik­la bend­ruo­me­nė­je ug­do pi­lie­čių pa­trio­tiš­ku­mą“, – tei­gė L.Grau­ži­nie­nė.

Lie­tu­va penk­ta­die­nį šven­čia ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 26-ąsias me­ti­nes. Vy­tau­to Lands­ber­gio va­do­vau­ja­ma Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo ak­tą pri­ėmė 1990 me­tų ko­vo 11-osios va­ka­rą. Taip Lie­tu­va ta­po pir­mą­ja so­vie­ti­ne res­pub­li­ka, at­sis­ky­ru­sia nuo Mask­vos.