Šiemetiniams savanoriams ketinama mokėti didesnius priedus
Šie­me­ti­niams šauk­ti­niams, at­ėju­siems tar­nau­ti sa­vo no­ru ar pa­sianks­ti­nu­siems tar­ny­bą, siū­lo­ma mo­kė­ti di­des­nę iš­mo­ką nei per­nai pra­dė­ju­siems tar­nau­ti ka­riams.

Už kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko pro­jek­tą an­tra­die­nį po pa­tei­ki­mo bal­sa­vo 46 par­la­men­ta­rai, prieš bu­vo vie­nas, še­ši su­si­lai­kė. Nu­tar­ta šiuo klau­si­mu pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

Pa­gal Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­tai­są, sa­va­no­riš­kai at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą už­si­ra­šiu­siems as­me­nims iš­mo­ka už tar­ny­bos mė­ne­sius bū­tų di­di­na­ma nuo 25 proc. iki 30 pro­cen­tų.

Taip pat siū­lo­ma 15 proc. iš­mo­ka pa­ska­tin­ti ka­rius, ku­rie bu­vo įtrauk­ti į šauk­ti­nių są­ra­šus, bet par­eiš­kė no­rą tar­ny­bą at­lik­ti ne­lauk­da­mi sa­vo ei­lės.

Da­bar­ti­nis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas nu­ma­to, kad kiek­vie­nas šauk­ti­nis, ati­tin­ka­mai pa­gal tar­ny­bos re­zul­ta­tus, bai­gęs de­vy­nių mė­ne­sių tar­ny­bą gau­na nuo 76 iki 152 eu­rų mė­ne­si­nę kau­pia­mą­ją iš­mo­ką. Sa­va­no­riams pa­pil­do­mai mo­ka­mas 25 proc. prie­das. Pri­ėmus pa­tai­są, sa­va­no­riai gau­tų 30 proc. prie­dą, o į šauk­ti­nių są­ra­šus pa­te­ku­siems, bet tar­ny­bą nu­ta­ru­siems at­lik­ti anks­čiau, tek­tų 15 proc. prie­das.

J.Ole­ko tei­gi­mu, su­dė­jus vi­sas su­mas, sa­va­no­ris gau­tų apie 300 eu­rų per mė­ne­sį.

„Ar ga­li­ma už pi­ni­gus nu­pirk­ti mei­lę tė­vy­nei?“ – an­tra­die­nį klau­sė „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas.

„Tai nė­ra pir­ki­mas pa­trio­tiz­mo, tai pa­pras­čiau­sias žmo­gaus at­ly­gi­ni­mas“, – tvir­ti­no kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras.

Bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė J.Ole­ko pro­jek­tą va­di­no „bom­be­le“.

„Pa­lie­ka­ma bom­be­lė ki­tam mi­nis­trui ir bū­das su­komp­li­kuo­ti at­ei­ties la­bai rei­ka­lin­gą at­ei­ties spren­di­mą, tai yra pe­rė­ji­mą prie vi­suo­ti­nės ka­ro tar­ny­bos. (...) Jei­gu tris kar­tus pa­di­dė­tų skai­čiai, ku­riuos mes kvie­si­me, įsi­vaiz­duo­ja­me ko­kie tai pi­ni­gai“, – sa­kė ji.

R.Juk­ne­vi­čie­nė tei­gė, kad šiam pro­jek­tui nė­ra ka­riuo­me­nės va­do pri­ta­ri­mo.

Ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas BNS sa­vo ruo­žtu sa­kė tei­gia­mai ver­ti­nąs vi­sus spren­di­mus dėl ka­rių tar­ny­bos są­ly­gų ge­ri­ni­mo.

„Tu­rės tei­gia­mą įta­ką, ka­dan­gi bet koks pa­pil­do­mas pa­ja­mų ga­lė­ji­mas gau­ti, be abe­jo, tei­gia­mai pa­veiks šauk­ti­nius ir jų mo­ty­va­ci­ją. Aš ver­ti­nu tei­gia­mai“, – tei­gė va­das.

Ki­ta ver­tus, jis nuo­gąs­ta­vo, kad iš bend­ro biu­dže­to dau­giau lė­šų sky­rus šauk­ti­nių iš­mo­koms, ma­žiau jų teks įsi­gi­ji­mams.

„Pi­ni­gai skir­ti as­me­ni­niam nau­do­ji­mui ne­nueis nei eki­pi­ruo­tei, nei ry­šių prie­mo­nėms, biu­dže­tas lie­kas toks pats“, – kal­bė­jo J.V.Žu­kas.

Pir­ma­die­nį Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba nu­ta­rė, kad pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba Lie­tu­vo­je tu­ri bū­ti grą­žin­ta vi­sam lai­kui, o ne pen­ke­riems me­tams, kaip nu­spręs­ta anks­čiau. Nuo ki­tų me­tų pla­nuo­ja­ma į ka­ro tar­ny­bą pa­šauk­ti nuo 3,5 tūkst. iki 4 tūkst. jau­nuo­lių. Per­nai ir šie­met šau­kia­mų­jų skai­čius sie­kė 3 tūks­tan­čius.

J.Ole­ko duo­me­ni­mis, iš šie­met 3 tūkst. ke­ti­na­mų pa­šauk­ti jau­nuo­lių sa­va­no­riais jau už­si­re­gis­tra­vo du treč­da­liai šio skai­čiaus.