Šiemet ugnyje žuvo 29 žmonės – daugiausia per 5 metus
Šie­met per gais­rus Lie­tu­vo­je žu­vo 29 žmo­nės – tai di­džiau­sias žmo­nių au­kų ug­ny­je skai­čius per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus, skel­bia Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.

Gais­ruo­se sau­sį žu­vo trys vai­kai ir 26 su­au­gu­sie­ji, ne­ma­žai gais­rų iš kar­to pa­sig­lem­žė ke­lias gy­vy­bes. Per­nai per to­kį lai­ko­tar­pį bu­vo 13 žu­vu­sių­jų ug­ny­je.

„De­vy­ni žmo­nės žu­vo dėl ne­at­sar­gaus rū­ky­mo. Ki­ta daž­na žū­čių prie­žas­tis – ne­at­sar­gus el­ge­sys su ug­ni­mi. Pa­sta­rą­sias sa­vai­tes daž­nai gais­rai ky­lą dėl už­si­de­gu­sių suo­džių – žmo­nės ne­va­lo ka­mi­nų. Žmo­nės nu­si­per­ka mo­der­nius te­le­fo­nus bui­ti­nę tech­ni­ką, bet ma­žai ski­ria sa­vo sau­gu­mui, ne­per­ka dū­mų de­tek­to­rių ir ki­tų prie­mo­nių“, – BNS sa­kė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to at­sto­vė Vi­da Šmi­gels­kie­nė.

Šie­met iš vi­so ki­lo dau­giau kaip 600 gais­rų. Pa­sta­ruo­ju me­tu žūs­ta daug vy­res­nio am­žiaus žmo­nių.