Šiemet kiek išaugo nepasitikėjimas žiniasklaida
Lie­tu­vo­je per pus­me­tį kiek au­go ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ži­niask­lai­da.

Nau­jau­sia dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ už­sa­ky­mu vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ at­lik­ta apk­lau­sa ro­do, kad ži­niask­lai­da da­bar ne­pa­si­ti­ki 24,4 proc. gy­ven­to­jų (šių me­tų sau­sį – 23,4 proc.), o tei­gia­mai ją ver­ti­na 32,9 (sau­sį – 39,6 proc.). Per­nai gruo­dį ne­pa­si­ti­kin­čių ži­niask­lai­da bu­vo 19 proc.

„Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys BNS sa­ko, kad ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ži­niask­lai­da ro­dik­lis Lie­tu­vo­je nė­ra iš­skir­ti­nis. Jis, be ki­ta ko, at­krei­pė dė­me­sį, kad ži­niask­lai­dos rei­tin­gas šiuo me­tu yra pa­na­šus, kaip ir pro­ku­ra­tū­ros bei teis­mų, ku­rių rei­tin­gai ky­la. Pa­sta­ro­sio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis lie­pą pa­si­ti­kė­jo po 28 proc., o ne­pa­si­ti­kė­jo – ati­tin­ka­mai 18 ir 25 proc. apk­laus­tų­jų.

„Anks­čiau ži­niask­lai­da bū­da­vo ša­lia baž­ny­čios“, – BNS sa­kė V.Gai­dys.

Ug­nia­ge­siais gel­bė­to­jais, po­li­ci­ja ir baž­ny­čia Lie­tu­vo­je pa­si­ti­ki­ma la­biau­siai – ati­tin­ka­mai 88, 61 ir 51 proc. apk­laus­tų­jų.

„Sod­rą“ pa­lan­kiai ver­ti­na 45 proc. (sau­sį – 52 proc.), ka­riuo­me­nę – 55 proc. (sau­sį – 57 proc.), ban­kus – 40,5 proc. (45,2 proc.), Vals­ty­bės kon­tro­lę – 38 proc. (35 proc. ).

„Vil­mo­rus“ apk­lau­są at­li­ko bir­že­lio 30 – lie­pos 9 die­no­mis.