Sieks perkrauti santykius su Lenkija
Lie­tu­va da­rys vis­ką, kad bū­tų per­krau­ti san­ty­kiai su Len­ki­ja, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Mes da­ry­si­me vis­ką, kas įma­no­ma, kad per­krau­tu­me tuos san­ty­kius. Nė­ra leng­va. La­bai ti­kiuo­si Sei­mo tam ti­kro in­dė­lio“, – ket­vir­ta­die­nį at­sa­ky­mas į opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių klau­si­mus tei­gė mi­nis­tras.

Jis sa­kė ga­na ak­ty­viai pa­lai­kan­tis as­me­ni­nius kon­tak­tus su bu­vu­siais Len­ki­jos pre­zi­den­tais: Alek­sand­ru Kwas­niews­kiu (Alek­sand­ru Kvas­nievs­kiu), Bro­nis­la­wu Ko­mo­rows­kiu (Bro­nis­la­vu Ko­mo­rovs­kiu).

„Pre­zi­den­to Andr­ze­jaus Du­dos (An­dže­jo Du­dos) vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas šį va­ka­rą at­va­žiuos į Vil­nių, mes da­ly­vau­si­me „Snie­go su­si­ti­ki­me“. Aš pats va­žiuo­siu į Var­šu­vą 20 die­ną, esu pa­kvies­tas dar­bo vi­zi­to“, – tei­gė L.Lin­ke­vi­čius.

Jis gė­din­gu pa­va­di­no 2010 me­tų Sei­mo bal­sa­vi­mą, kai ne­pri­tar­ta pa­var­džių ra­šy­mui ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Tai vie­nas iš Var­šu­vos ke­lia­mų klau­si­mų san­ty­kiuo­se su Lie­tu­va. Bal­sa­vi­mas įvy­ko Vil­niu­je vie­šint Len­ki­jos pre­zi­den­tui Le­chui Kac­zyns­kiui (Le­chui Ka­čins­kiui).

„Dau­ge­lis pri­me­na, kad Vy­riau­sy­bės na­rys po­nas Ažu­ba­lis ne­pri­ta­rė tam įsta­ty­mui (...). Pa­ti­kėk, Aud­ro­ni, tas pri­me­na­ma dar iš šian­dien, – tvir­ti­no L.Lin­ke­vi­čius. – Ten­ka pri­si­min­ti kaip to­kį skau­dų pus­la­pį, man dėl to gė­da. Aš dėl to dar kar­tą ga­liu at­sip­ra­šy­ti.“

„Pa­ti­kė­ki­te pa­da­ry­siu vis­ką, kas įma­no­ma, kad pa­ge­rė­tų tie san­ty­kiai. Ma­nau, kad bend­ras mū­sų rei­ka­las“, – ak­cen­ta­vo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.