Sieks įpareigoti programas analoginiu būdu transliuoti ES kalbomis
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) svars­tys, ar įpa­rei­go­ti re­trans­liuo­to­jus ana­lo­gi­niu bū­du trans­liuo­ja­mas prog­ra­mas pa­teik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) kal­bo­mis.

Kaip BNS sa­kė LRTK pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas, pir­me­ny­bę ES kal­boms trans­liuo­ja­mo­se prog­ra­mo­se nu­ma­to įsta­ty­mai, ne­bent klien­tas pa­gei­dau­ja ki­taip, bet kai ku­rie re­trans­liuo­to­jai, tei­kian­tys te­le­vi­zi­jos pa­slau­gas ana­lo­gi­niu bū­du, gud­ra­vo ir nuo­sta­tos ne­si­lai­kė.

„Y­ra skait­me­ni­nė ir ana­lo­gi­nė te­le­vi­zi­jos, skait­me­ni­nė­je var­to­to­jas tu­ri tei­sę pa­si­rink­ti kal­bą – ru­sų ar ki­tą. Kai yra ana­lo­gi­nė, jis to pa­da­ry­ti ne­ga­li, o pa­slau­gų tei­kė­jai ima pa­pras­čiau­sią, po­pu­lia­riau­sią va­rian­tą: ru­sų kal­ba ir vis­kas. Bet tu­ri bū­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos, ar­ba, kaip nu­ma­ty­ta įsta­ty­me, pir­mi­nė kal­ba. Tad spren­di­mu ban­dy­si­me nu­sta­ty­ti, kad ir ana­lo­gu tu­ri bū­ti lai­ko­ma­si įsta­ty­mų, kal­ba tu­ri bū­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos“, – BNS sa­kė E.Vai­te­kū­nas.

Anot jo, to­kia nuo­sta­ta reikš­tų, jog jei prog­ra­ma trans­liuo­ja­ma, pa­vyz­džiui, ru­sų ir ang­lų kal­ba, ana­lo­gi­niu bū­du tu­rė­tų bū­ti ro­do­mas tik ang­liš­kas va­rian­tas.

„Jei žmo­gus la­bai no­ri ru­sų kal­bos, jis tu­rės tu­rė­ti skait­me­ni­nę įran­gą, žiū­rė­ti skait­me­ni­nį vaiz­dą“, – pa­aiš­ki­no LRTK va­do­vas.

Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vai­va Žu­kie­nė ti­ki­na, kad įsta­ty­mo lai­ko­si vi­si tie­kė­jai ir di­le­mą jie iš­spren­džia prog­ra­mų pa­ke­te įtrauk­da­mi dvi to pa­ties ka­na­lo ver­si­jas.

„Ne­ži­nau, ką ko­mi­si­ja tu­ri gal­vo­je, bet jei šį įsta­ty­mą, tai jis ga­lio­ja jau 5–6 me­tus. Jei te­le­vi­zo­rius yra nau­jes­nis, žmo­gus ga­lė­jo pa­si­rink­ti pats, o di­džio­ji dau­gu­ma ma­žes­nių ope­ra­to­rių tu­rė­jo du ka­na­lus – ang­lų ir ru­sų, žmo­gus ku­rį no­ri, tą ir žiū­ri“, – sa­kė ji.

Tiek ru­sų, tiek ang­lų ar ki­to­mis kal­bo­mis Lie­tu­vo­je trans­liuo­ja­mi ka­na­lai „Via­sat His­to­ry“, „Via­sat Exp­lo­rer“, „Via­sat Sport Bal­tic“, „Eu­ros­port“, „Tra­vel Chan­nel“, „Ki­dzo­ne“, „Film­box“, „Nat Geo Wild“, „Na­tio­nal Geog­rap­hic chan­nel“ ir ki­ti.