Sieks į turistinius maršrutus įtraukti partizanų bunkerius
Ki­tais me­tais koor­di­nuo­ti trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos mu­zie­jų veik­lą pra­de­dan­tis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras (LGGRC) ke­lia sau tiks­lą di­din­ti re­gio­nuo­se esan­čių ne­di­de­lių mu­zie­jų ir ša­lią jų esan­čių par­ti­za­nų slėp­tu­vių - bun­ke­rių ži­no­mu­mą.

„Siek­si­me pla­čiau in­for­muo­ti žmo­nes apie tuos ne­di­du­kus mu­zie­jus ir ap­link juos esa­mus bun­ke­rius. Čia yra svar­bes­nis tiks­las, nes no­ri­me, kad ta kul­tū­ri­nė at­min­tis bū­tų vi­są­laik pa­lai­ko­ma vi­so­je Lie­tu­vo­je“, - BNS sa­kė LGGRC di­rek­to­rė Te­re­sė Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė.

„Lie­tu­vo­je ne­tu­rė­tų bū­ti tik Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jus ar Tra­kų pi­lis, nes taip ap­lei­džia­me žmo­nes, ku­rie ne­gau­na kul­tū­ros re­gio­nuo­se“, - pri­dū­rė ji.

Kai ku­riuos trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos mu­zie­jus LGGRC pla­nuo­ja pa­vers­ti sa­vo pa­da­li­niais. Tuo­se pa­da­li­niuo­se, pa­sak T.B.Bu­raus­kai­tės, rei­kės steig­ti pa­pil­do­mus spe­cia­lis­tų eta­tus. Sie­kiant pri­žiū­rė­ti Lie­tu­vo­je iš­li­ku­sius par­ti­za­nų bun­ke­rius, cen­trui taip pat pri­reiks pa­pil­do­mo au­to­mo­bi­lio.

Šią sa­vai­tę, pra­šy­da­mas fi­nan­sa­vi­mo, LGGRC iš­siun­tė pra­šy­mą Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai.

„Mums rei­kia ma­ši­nos, kad mes per miš­kus ga­lė­tu­me va­žiuo­ti. (...) Ir rei­kia bent de­šim­ties eta­tų, kad ga­lė­tu­me įdar­bin­ti is­to­ri­kus pri­jung­tuo­se mu­zie­juo­se. Taip pat kai teik­si­me me­to­di­nę pa­gal­bą, steig­si­me eks­po­zi­ci­jas, rei­kės ir di­zai­ne­rių. Eks­po­zi­ci­ją iš­dė­lio­ti juk ir­gi tu­ri pro­fe­sio­na­lus žvilgs­nis “, - kal­bė­jo cen­tro va­do­vė.

Jos tei­gi­mu, 18-ai įvai­riuo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se esan­čių mu­zie­jų bus siū­lo­ma par­eng­ti par­ti­za­nų bun­ke­rių lan­ky­mų marš­ru­tus.

„Tie mu­zie­jai bū­tų in­for­ma­ci­niai. Juo­se bū­tų in­for­ma­ci­ja apie ar­ti­miau­sius bun­ke­rius, nuo­ro­dos, kaip ten pa­tek­ti“, - sa­kė T.B.Bu­raus­kai­tė.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės me­tais pa­sta­ty­ti ar­ba at­sta­ty­ti bu­vo 44 bun­ke­riai. Tuo me­tu į lan­ky­ti­nus marš­ru­tus siū­lo­ma įtrauk­ti 26 iš jų.

„Prie da­lies bun­ke­rių ne­įma­no­ma prie­iti. Jie yra miš­kuo­se, re­zer­va­tuo­se, ne­tgi na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se ar­ba pri­va­čio­je že­mė­je“, - sa­kė LGGRC di­rek­to­rė.

Anot jos, lan­ko­mų bun­ke­rių skai­čius at­ei­ty­je di­dės.

Nu­ma­ty­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui tei­sę už­siim­ti mu­zie­jų koor­di­na­vi­mu per­nai gruo­dį įsta­ty­mų pa­tai­so­mis nu­spren­dė Sei­mas.

Pa­gal pri­im­tas pa­tai­sas, LGGRC nuo 2016 me­tų tu­rės tei­sę steig­ti re­gio­ni­nius trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos mu­zie­jus, koor­di­nuo­ti jų veik­lą, kon­sul­tuo­ti ir teik­ti me­to­di­nę pa­gal­bą.