Sieks atviro dialogo su Lenkija
Nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je ža­da­ma stip­rin­ti san­ty­kius su kai­my­ni­ne Len­ki­ja bei bend­ra­dar­bia­vi­mą su Jung­ti­nė­mis Vals­ti­jo­mis, dek­la­ruo­ja­ma par­ama Ry­tų par­tne­rys­tės vals­ty­bėms Ukrai­nai, Gru­zi­jai ir Mol­do­vai.

Prog­ra­mos už­sie­nio po­li­ti­kos da­ly­je pa­brė­žia­mi sau­gu­mo klau­si­mai, tei­gia­ma, kad sau­gu­mo stip­ri­ni­mas Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos re­gio­ne ne­ga­li­mas be ge­rų san­ty­kių su Bal­ti­jos vals­ty­bė­mis, Skan­di­na­vi­jos ša­li­mis, Len­ki­ja ir ki­to­mis Vi­du­rio Eu­ro­pos vals­ty­bė­mis.

„Bend­rų sau­gu­mo bei eko­no­mi­nių in­te­re­sų ir abi­pu­sės pa­gar­bos pa­grin­du siek­si­me at­vi­ro dvi­ša­lio dia­lo­go ir bend­ra­dar­bia­vi­mo su Len­ki­ja spren­džiant esa­mas prob­le­mas“, – ra­šo­ma do­ku­men­te.

Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis jau pri­sis­ta­ty­da­mas Sei­me lap­kri­tį Len­ki­ją įvar­di­jo stra­te­gi­ne par­tne­re ir sa­kė dė­siąs vi­sas pa­stan­gas, kad šiuo me­tu ne per ge­riau­si san­ty­kiai su Var­šu­va bū­tų per­krau­ti.

„Aš ma­nau, kad tie san­ty­kiai, ku­rie yra pa­sta­rai­siais me­tais su­sik­los­tę, ne­pa­sa­ky­čiau, kad la­bai blo­gi, bet jie ne­kai­my­niš­ki, jie tu­ri bū­ti pa­keis­ti. Aš dė­siu vi­sas pa­stan­gas, kiek tai ma­no kom­pe­ten­ci­jo­je, kad san­ty­kiai su šia vals­ty­be įgau­tų ki­tą pa­grei­tį ir bū­tų per­krau­ti“, – apie Len­ki­ją sa­kė S.Skver­ne­lis.

Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kius pa­sta­rai­siais me­tais tem­do ne­su­ta­ri­mai dėl skir­tin­gai ver­ti­na­mos tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­ties.

San­ty­kiams su JAV Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je įra­šy­tas at­ski­ras skirs­nis, ja­me tei­gia­ma, kad „bū­ti­na pa­siek­ti nuo­la­ti­nių JAV ir ki­tų NA­TO na­rių ka­ri­nių pa­jė­gų bu­vi­mą Lie­tu­vo­je ir ki­to­se Vi­du­rio Eu­ro­pos vals­ty­bė­se“.

Sa­vo ruo­žtu gy­ny­bos sri­ty­je Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­ja ne vė­liau kaip iki 2018 me­tų pa­siek­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai, o ker­ti­niu Lie­tu­vos sau­gu­mo ga­ran­tu lai­kant ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos pri­nci­pą bus sie­kia­ma nuo­la­ti­nio są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mo Lie­tu­vo­je įtvir­ti­ni­mo.

„De­ra­mą dė­me­sį skir­si­me tiek mū­sų pa­čių ge­bė­ji­mui gin­tis sa­vo te­ri­to­ri­jo­je sa­va­ran­kiš­kai bei kar­tu su są­jun­gi­nin­kų pa­jė­go­mis, tiek ge­bė­ji­mui grei­tai rea­guo­ti į sau­gu­mo iš­šū­kius, ky­lan­čius ki­tiems są­jun­gi­nin­kams“, – skel­bia­ma Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je. Ka­riuo­me­nė bū­tų komp­lek­tuo­ja­ma „dau­giau­sia sa­va­no­riš­ku­mo pri­nci­pu“, ir su­si­dė­tų iš pro­fe­sio­na­lų, sa­va­no­rių, šauk­ti­nių ir mo­bi­li­za­ci­nio re­zer­vo.

Už­sie­nio po­li­ti­ko­je nau­jo­ji val­džia taip pat sa­ko stip­rin­sian­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su di­džiau­sio­mis ir įta­kin­giau­sio­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) na­rė­mis – Vo­kie­ti­ja, Pra­ncū­zi­ja, taip pat už iš­sto­ji­mą iš Bend­ri­jos re­fe­ren­du­me pa­si­sa­kiu­sia Di­džią­ja Bri­ta­ni­ja.

Nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė ža­da ska­tin­ti Ukrai­nos, Gru­zi­jos, Mol­do­vos eu­roat­lan­ti­nės in­teg­ra­ci­jos sie­kius, par­amą jų ša­ly­se vyk­do­moms re­for­moms.

„Prin­ci­pin­gai ir ak­ty­viai gin­si­me Ukrai­nos ir Gru­zi­jos te­ri­to­ri­jos da­lių oku­pa­ci­jos ne­pri­pa­ži­ni­mą“, – skel­bia­ma do­ku­men­te.

Apie Ru­si­ją sa­ko­ma, kad Lie­tu­vos po­li­ti­kos pa­grin­di­nis tiks­las jos at­žvil­giu yra „ska­tin­ti šią svar­bią Lie­tu­vos kai­my­nę at­si­sa­ky­ti jė­gos nau­do­ji­mo, ka­ri­nės ag­re­si­jos ir ki­tų ne­tei­sė­tų veiks­mų tarp­tau­ti­nė­je po­li­ti­ko­je, grįž­ti prie pa­gar­bos tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­moms ir pri­nci­pams bei ati­tai­sy­ti pa­da­ry­tą ža­lą tarp­tau­ti­nei sau­gu­mo ar­chi­tek­tū­rai ir kai­my­ni­nių ša­lių su­ve­re­ni­te­tui ir te­ri­to­ri­niam vien­ti­su­mui“.

„Kiek tai yra su­de­ri­na­ma su šiuo pa­grin­di­niu po­li­ti­kos Ru­si­jos at­žvil­giu tiks­lu, bus tę­sia­mi pra­gma­ti­niai ry­šiai su Ru­si­ja ir jos at­ski­rais re­gio­nais eko­no­mi­kos, pre­ky­bos, in­ves­ti­ci­jų, pre­kių tran­zi­to, tu­riz­mo, žmo­giš­kų­jų kon­tak­tų ir ki­to­se sri­ty­se“, – ra­šo­ma prog­ra­mo­je.