Siekiant projektų skaidrumo – galimybė informuoti apie galimus pažeidimus
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je su­da­ry­ta ga­li­my­bė pra­neš­ti apie ga­li­mus ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų nau­do­ji­mo pa­žei­di­mus.

Tai – pre­ven­ci­nė prie­mo­nė, ku­ri taip pat kvie­čia pi­lie­čius elg­tis so­cia­liai at­sa­kin­gai ir in­for­muo­ti už pro­jek­tus at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas apie ga­li­mai ne­skaid­rius ES fon­dų pa­nau­do­ji­mo at­ve­jus, pra­ne­ša Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

Nau­do­jan­tis in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.esin­ves­ti­ci­jos.lt esan­čiu mo­du­liu „Pra­neš­ki­te apie korupciją“ pi­lie­čiai ga­li in­for­muo­ti apie as­me­nų, įmo­nių ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ad­mi­nis­truo­jan­čių, vyk­dan­čių ar pre­ten­duo­jan­čių vyk­dy­ti ES fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus, pikt­nau­džia­vi­mo at­ve­jus, ga­li­mai ne­skaid­rias veik­las.

2015 m. lap­kri­čio mė­ne­sį at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, kiek ma­žiau nei pu­sė (46 proc.) ty­ri­mo da­ly­vių ma­nė, kad ES lė­šos yra in­ves­tuo­ja­mos skaid­riai, 20 proc. tuo abe­jo­jo, 16 proc. tei­gė, kad in­ves­tuo­ja­ma ne­skaid­riai, dar 18 proc. apk­laus­tų­jų nuo­mo­nės ne­tu­rė­jo. Skaid­riu ES in­ves­ti­ci­jų sky­ri­mą daž­niau lai­ko 26–55 m. res­pon­den­tai, aukš­čiau­sio iš­si­moks­li­ni­mo, di­džiau­sių pa­ja­mų gru­pės at­sto­vai ir did­mies­čių gy­ven­to­jai.