Siekiama permainų Teisėjų taryboje
Teis­mų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja Tei­sė­jų ta­ry­ba ne­tu­rė­tų tap­ti „už­sis­to­vė­ju­siu van­de­niu“, ją rei­kė­tų daž­niau at­nau­jin­ti. To­kio trims skir­tin­goms frak­ci­joms pri­klau­san­čių par­la­men­ta­rų pa­siū­ly­mo šian­dien tu­rė­tų im­tis Sei­mas.

Da­bar tei­sė­jai ga­li bū­ti Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riais ne­ri­bo­tą skai­čių ka­den­ci­jų – net ke­lio­li­ka ar ke­lias­de­šimt me­tų. Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me Teis­mų įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad Tei­sė­jų ta­ry­bos įga­lio­ji­mų lai­kas – ket­ve­ri me­tai, ta­čiau ja­me nė­ra įtvir­tin­tas į Tei­sė­jų ta­ry­bą vi­suo­ti­nia­me tei­sė­jų su­si­rin­ki­me ren­ka­mų tei­sė­jų kai­tos pri­nci­pas.

Nau­jo­mis Teis­mų įsta­ty­mo pa­tai­so­mis Sei­mo na­riai siū­lo leis­ti tei­sė­ją rink­ti Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riu ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės. Po dvie­jų ka­den­ci­jų tei­sė­jas ga­lė­tų bū­ti vėl ren­ka­mas Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riu tik tuo at­ve­ju, jei po jo an­tros ka­den­ci­jos pra­ėjo ne ma­žiau kaip ket­ve­ri me­tai.

Prieš­nuo­dis už­ku­li­si­niams susitarimams

Teis­mų įsta­ty­me įtvir­tin­ta, kad Tei­sė­jų ta­ry­bą su­da­ro 23 na­riai. Trys tei­sė­jai tam­pa jos na­riais pa­gal par­ei­gas. Tai – Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas, Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas ir Vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas. Dar 20 as­me­nų Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riais iš­ren­ka­mi vi­suo­ti­nia­me tei­sė­jų su­si­rin­ki­me: po tris – iš Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo, Ape­lia­ci­nio teis­mo ir Vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo, po vie­ną – iš kiek­vie­no apy­gar­dos teis­mo, vie­nas – iš vi­sų apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nių teis­mų ir po vie­ną – iš kiek­vie­no apy­gar­dos teis­mo veik­los te­ri­to­ri­jo­je esan­čių vi­sų apy­lin­kės teis­mų.

Ne­ma­žai da­bar­ti­nių Tei­sė­jų ta­ry­bos na­rių iš­rink­ti 2012 me­tais, ta­čiau kai ku­rie tei­sė­jai šios teis­mų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos na­riai yra be­veik de­šimt­me­tį ar il­giau. Tarp jų – Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kas Bo­les­lo­vas Ka­lai­nis, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­ja Lai­ma Gar­ne­lie­nė, Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Pa­ve­las Bor­kovs­kis.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Teis­mų įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą ren­gęs Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, si­tua­ci­ja, kai tei­sė­jas ga­li bū­ti ren­ka­mas Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riu dau­giau kaip du kar­tus iš ei­lės, yra ydin­ga. Anot par­la­men­ta­ro, Lie­tu­vo­je ne­trūks­ta jau­nų tei­sė­jų, ku­rie ga­lė­tų pri­klau­sy­ti šiai ta­ry­bai, tad juos ir­gi rei­kė­tų įtrauk­ti į tei­sė­jų at­ran­kos pro­ce­są. „Il­gai ne­at­nau­ji­nant Tei­sė­jų ta­ry­bos ga­li at­si­ras­ti tam ti­krų tar­pu­sa­vio ry­šių, už­ku­li­si­nių su­si­ta­ri­mų spren­džiant tei­sė­jų at­ran­kos klau­si­mus ar pa­si­reikš­ti ko­kie nors gru­pi­niai in­te­re­sai. To­dėl ka­den­ci­jas bū­ti­na ri­bo­ti“, – tvir­ti­no J. Raz­ma.

Siū­lys nedelsti

Vie­nas svar­biau­sių Tei­sė­jų ta­ry­bos už­da­vi­nių – da­ly­vau­ti par­en­kant pre­ten­den­tus tap­ti tei­sė­jais. To­dėl, pa­sak J. Raz­mos, la­bai svar­bu, kad Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riai su­ge­bė­tų vi­suo­met iš­lik­ti ne­prik­lau­so­mi ir ob­jek­ty­vūs. „Ir pre­zi­den­tė, ku­riai pa­ta­ria Tei­sė­jų ta­ry­ba, ne kar­tą pa­brė­žė ka­den­ci­jų, ro­ta­ci­jų svar­bą sie­kiant vie­šą­jį sek­to­rių pa­da­ry­ti skaid­res­nį“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Nu­ma­to­ma, kad pri­ėmus mi­nė­tas pa­tai­sas Sei­me, jos bū­tų tai­ko­mos tik toms Tei­sė­jų ta­ry­boms, ku­rios bus su­da­ro­mos įsi­ga­lio­jus pa­tai­sy­tam įsta­ty­mui. Ta­čiau kaip tik šių me­tų lap­kri­tį ke­ti­na­ma rink­ti nau­ją Tei­sė­jų ta­ry­bą. To­dėl, J. Raz­mos žo­džiais, bus sten­gia­ma­si, kad Teis­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas pri­im­tų dar šios ka­den­ci­jos Sei­mas, nes po­li­ti­nių dis­ku­si­jų dėl jų ne­si­ti­ki­ma. Teis­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas pa­lai­ko ir kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras, ir li­be­ra­lai Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las bei Vi­ta­li­jus Gai­lius, ir so­cial­de­mo­kra­tas Da­rius Pe­tro­šius. Be­je, J. Raz­ma pa­žy­mė­jo, kad Tei­sė­jų ta­ry­bo­je dir­ba­ma vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, tad jų ka­den­ci­jų ne­ga­li­ma ly­gin­ti su įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jo­mis. Pa­sak kon­ser­va­to­riaus, Lie­tu­vo­je yra ti­krai daug tei­sė­jų, o ga­biam ir tin­ka­mam va­do­vui ne vi­suo­met leng­va ras­ti pa­mai­ną.

Ga­li ne­bū­ti norinčiųjų

Ta­čiau da­bar­ti­nis Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo teis­mo tei­sė­jas Egi­di­jus Lau­ži­kas su­abe­jo­jo par­la­men­ta­rų pa­siū­ly­mo pa­grįs­tu­mu. „Tei­sė­jų ta­ry­bą su­da­ro ne vien apy­lin­kių ar apy­gar­dų teis­mų tei­sė­jai, po tris na­rius iš­ren­ka­ma ir iš Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo, Ape­lia­ci­nio teis­mo bei Vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo. Ne pa­slap­tis, jog da­lis tei­sė­jų ne­no­ri dirb­ti to­kio vi­suo­me­ni­nio dar­bo“, – sa­kė E. Lau­ži­kas. Ir pri­dū­rė, kad ga­li bū­ti su­dė­tin­ga ras­ti nau­jų kan­di­da­tų į Tei­sė­jų ta­ry­bą.

Dar­bas Tei­sė­jų ta­ry­bo­je, kaip aiš­ki­no E. Lau­ži­kas, yra vi­suo­me­ni­nis, už jį ne­mo­ka­ma, to­dėl tei­sė­jai tam pri­vers­ti skir­ti sa­vo lais­va­lai­kį – va­ka­rus ar sa­vait­ga­lius. „O kai ku­rie tei­sė­jai at­lie­ka sa­vo tie­sio­gi­nes funk­ci­jas ir ne­no­ri pa­pil­do­mo dar­bo“, – tvir­ti­no Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. Vis dėl­to jis su­ti­ko, kad at­sto­va­vi­mo ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mas iš tie­sų su­da­ry­tų są­ly­gas Tei­sė­jų ta­ry­bai at­si­nau­jin­ti. Pa­sak E. Lau­ži­ko, ar­ti­miau­sias tei­sė­jų su­va­žia­vi­mas, per ku­rį bus ren­ka­mi Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riai, nu­ma­ty­tas lap­kri­čio 11 die­ną.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas pri­pa­ži­no, jog su­da­rant Tei­sė­jų ta­ry­bą iš tie­sų ky­la tam ti­krų bė­dų. „Di­džiau­sia prob­le­ma yra tai, kad jo­je per ma­žai apy­lin­kių ir apy­gar­dų teis­mų at­sto­vų. O šiuo at­ve­ju net ir mes, po­li­ti­kai, nie­kuo ne­ga­li­me pa­dė­ti“, – pa­žy­mė­jo jis. Kaip tu­rė­tų bū­ti su­da­ro­ma Tei­sė­jų ta­ry­ba, anot J. Sa­ba­taus­ko, yra iš­aiš­ki­nęs Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas. Jis net nu­ro­dė, kiek at­sto­vų ta­ry­bo­je ga­li bū­ti iš aukš­čiau­sios ins­tan­ci­jos teis­mų, kiek – iš apy­gar­dų ir apy­lin­kių. To­dėl, par­la­men­ta­ro ma­ny­mu, tai­sy­ti Teis­mų įsta­ty­mą, reg­la­men­tuo­jan­tį Tei­sė­jų ta­ry­bos su­da­ry­mą, Sei­me ga­li­ma tik tuo­met, kai Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­keis sa­vo dok­tri­ną.