Siekiama pastorinti VSD kišenę
Vals­ty­bės fi­nan­sų pla­nuo­to­jų nu­si­tei­ki­mas ke­liais šim­tais tūks­tan­čių eu­rų pa­di­din­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) fi­nan­sa­vi­mą ne­nu­džiu­gi­no par­la­men­ta­rų. Jų nuo­mo­ne, su­stip­rė­jus geo­po­li­ti­nėms grės­mėms, šiai ins­ti­tu­ci­jai de­rė­tų at­sei­kė­ti ge­ro­kai dau­giau pi­ni­gų.

Sei­mui pa­teik­ta­me ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te dau­gu­mai tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų nu­ma­ty­tas di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas. Už na­cio­na­li­nį sau­gu­mą at­sa­kin­gam VSD ki­tą­met no­ri­ma skir­ti 23 mln. 82 tūkst. eu­rų – gry­ną­ja iš­raiš­ka apie 500 tūkst. eu­rų dau­giau nei šie­met.

Ta­čiau Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­riai ma­no, kad su­ma yra per ma­ža, ir ža­da pra­šy­ti, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja per­žiū­rė­tų sa­vo siū­ly­mą bei ras­tų pa­pil­do­mų lė­šų VSD veik­lai fi­nan­suo­ti.

Ag­re­sy­vi prieš­iš­ka veikla

Kaip pa­žy­mė­jo VSD at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Ma­kaus­kas, Ru­si­jos geo­po­li­ti­niai in­te­re­sai po­so­vie­ti­nė­je erd­vė­je ir ak­ty­vi Lie­tu­vos po­zi­ci­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je, NA­TO, par­ama Ukrai­nai le­mia tai, kad Ru­si­jos po­zi­ci­ja bei žval­gy­bi­nė veik­la prieš mū­sų ša­lį iš­lie­ka ak­ty­vi ir ag­re­sy­vi.

„De­par­ta­men­tui ski­ria­mo fi­nan­sa­vi­mo ne­pa­kan­ka nau­jai ky­lan­čioms grės­mėms ne­utra­li­zuo­ti ir efek­ty­ves­nei pre­ven­ci­nei veik­lai už­ti­krin­ti. Pa­pil­do­mų asig­na­vi­mų rei­kia hib­ri­di­nio ka­ro ir ki­ber­ne­ti­nio šni­pi­nė­ji­mo grės­mėms at­rem­ti, taip pat – VSD žmo­giš­kie­siems pa­jė­gu­mams už­ti­krin­ti“, – aiš­ki­no jis.

Seimo NSGK pirmininkas Artūras Paulausks. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Pa­kan­ka ne vi­soms užduotims

Šian­dien 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą ir ja­me nu­ma­ty­tą fi­nan­sa­vi­mą tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms svars­ty­sian­čio Sei­mo NSGK pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko nuo­mo­ne, da­bar VSD pla­nuo­ja­mos skir­ti lė­šos yra ne­pa­kan­ka­mos. „A­sig­na­vi­mų au­gi­mas – la­bai ne­di­de­lis. Ma­nau, pra­šy­si­me jį di­din­ti. Ma­tau pri­nci­pi­nę ko­mi­te­to po­zi­ci­ją, kad de­par­ta­men­tas tu­ri bū­ti fi­nan­suo­ja­mas ge­riau“, – pa­žy­mė­jo jis.

A. Pa­ulaus­kas pri­si­mi­nė, kad VSD fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mas svars­ty­tas dar prieš vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­to pa­tei­ki­mą Sei­me. Tuo­met šios ins­ti­tu­ci­jos veik­lai par­la­men­ta­rai pra­šė skir­ti apie 2 mln. eu­rų dau­giau nei šie­met. „Su­tin­ku, kad biu­dže­tas – įtemp­tas, no­ri­ma, kad de­fi­ci­tas bū­tų ma­žes­nis. Ta­čiau ne­ma­nau, kad klau­si­mas dėl 2 mln. eu­rų yra pri­nci­pi­nis. Tai dau­giau po­žiū­rio į tai, kas yra žval­gy­ba ir ko iš jos no­ri­ma, da­ly­kas. Šio­je si­tua­ci­jo­je žval­gy­ba yra tie, ku­rie pir­mi mums sig­na­li­zuo­ja, mus in­for­muo­ja ir pa­de­da pri­im­ti tin­ka­mus spren­di­mus. To­dėl tie pi­ni­gai ti­krai nė­ra di­de­li“, – ma­no par­la­men­ta­ras.

Pa­sak A. Pa­ulaus­ko, VSD stin­ga pi­ni­gų bū­tent veik­lai fi­nan­suo­ti. Pa­pil­do­mos lė­šos esą ir bū­tų nu­kreip­tos to­kioms iš­lai­doms deng­ti. „Geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis, si­tua­ci­ja ap­link mus rei­ka­lau­ja rim­tos žval­gy­bos. Iš jų ir­gi rei­ka­lau­ja­me rim­tos in­for­ma­ci­jos. Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bo­je VSD gau­na už­duo­tis, ku­rias tu­ri įgy­ven­din­ti ir vyk­dy­ti. Kai pi­ni­gų nė­ra, iš­ei­na taip, kad kai ku­rios už­duo­tys ne­vyk­do­mos“, – aiš­ki­no Sei­mo NSGK va­do­vas.

Pa­si­nau­do­tų kiti

Sei­mo NSGK na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas pa­žy­mė­jo, kad ne­ma­žą da­lį VSD ski­ria­mų lė­šų „su­val­go“ ne­baig­tos nau­jo ins­ti­tu­ci­jos pa­sta­to sta­ty­bos. Tuo me­tu veik­lai vyk­dy­ti pi­ni­gų stin­ga, ypač su­nkė­jant už­da­vi­niams, ku­rie ke­lia­mi VSD: pra­de­dant vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ap­sau­ga nuo ki­ber­ne­ti­nio šni­pi­nė­ji­mo, bai­giant pre­ven­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis prieš hib­ri­di­nio ka­ro grės­mes. „Y­ra ir tra­di­ci­nės prie­mo­nės – kontrž­val­gy­ba, žval­gy­bos stip­ri­ni­mas. Vi­sam tam rei­ka­lin­gi iš­tek­liai. Ne­pa­sa­ky­siu, kiek kai­nuo­ja kiek­vie­na ope­ra­ci­ja, bet tai yra la­bai bran­gus ma­lo­nu­mas“, – pa­ti­ki­no Sei­mo na­rys.

A. Anu­šaus­kas su­ti­ko, kad da­bar vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te VSD siū­lo­mas fi­nan­sa­vi­mas nė­ra pa­kan­ka­mas. „Jei­gu pa­di­dė­tų maž­daug 2 mln. eu­rų, jo gal ir pa­kak­tų. Da­bar­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas leis­tų tik iš da­lies spręs­ti kai ku­riuos už­da­vi­nius“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

A. Anu­šaus­ko tei­gi­mu, jei­gu ne­in­ves­tuo­si­me į na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mą, į veik­lą ne Lie­tu­vos nau­dai in­ves­tuos ki­ti.