Siekiama, kad pabėgėliai galėtų gauti valstybės paramą
Vy­riau­sy­bė siū­lo, jog pa­pil­do­mą tei­si­nę ap­sau­gą ga­vę už­sie­nie­čiai tu­rė­tų tei­sę į vals­ty­bės tei­kia­mą par­amą.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tam įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tui, ku­ris nu­ma­ty­tų to­kią tei­sę šiems už­sie­nie­čiams. Šiuo me­tu įvai­rias iš­mo­kas už­sie­nie­čiai ga­li gau­ti tik jei jiems su­tei­kia­mas pa­bė­gė­lio sta­tu­sas.

Jei pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos Sei­me, pa­pil­do­mą tei­si­nę ap­sau­gą ga­vę as­me­nys ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis bei leng­va­to­mis, pri­klau­san­čio­mis ne­įga­lie­siems, ga­lė­tų gau­ti slau­gos ir prie­žiū­ros kom­pen­sa­ci­jas, iš­mo­kas vai­kams, lai­do­ji­mo pa­šal­pas, so­cia­li­nę par­amą, šal­pos iš­mo­kas.

Nu­ma­to­ma, kad tam pa­pil­do­mai pri­reiks 174 tūkst. eu­rų per me­tus. Siū­lo­ma, kad tvar­ka įsi­ga­lio­tų nuo šių me­tų lie­pos 1-osios.

Tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad pa­pil­do­ma ap­sau­ga su­tei­kia­ma prie­globs­čio pra­šy­to­jams, ku­rie ne­ga­li grįž­ti į sa­vo ša­lį dėl pa­grįs­tos bai­mės, kad jie ga­li bū­ti kan­ki­na­mi, su jais ga­li bū­ti žiau­riai el­gia­ma­si, že­mi­na­mas jų oru­mas, gre­sia pa­vo­jus jų gy­vy­bei, svei­ka­tai, sau­gu­mui ar lais­vei dėl smur­to veiks­mų gink­luo­to konf­lik­to me­tu. Šiems as­me­nims iš­duo­da­mas lai­ki­nas lei­di­mas gy­ven­ti Lie­tu­vo­je 2 me­tus, ter­mi­nas vė­liau ga­li bū­ti pra­tę­sia­mas.

Pa­bė­gė­lio sta­tu­sas ga­li bū­ti su­teik­tas prie­globs­čio pra­šy­to­jui, ku­ris iš­vy­ko iš sa­vo vals­ty­bės ir ne­ga­li į ją grįž­ti dėl pa­grįs­tos bai­mės bū­ti per­se­kio­ja­mas dėl ra­sės, re­li­gi­jos, tau­ty­bės, pri­klau­sy­mo tam ti­krai so­cia­li­nei gru­pei ar dėl po­li­ti­nių įsi­ti­ki­ni­mų. Su­tei­kus šį sta­tu­są, as­me­nims iš­duo­da­mas nuo­la­ti­nis lei­di­mas gy­ven­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je, jis ga­lio­ja 5 me­tus.