Siekia suteikti STT daugiau teisių
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­riai siū­lo su­da­ry­ti di­des­nes ga­li­my­bes Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT) gau­ti ir dis­po­nuo­ti in­for­ma­ci­ja. Esą tai pa­si­tar­naus ko­vai su ko­rup­ci­ja ša­ly­je.

Sei­me NSGK pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas re­gis­tra­vo Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias STT tei­sę gau­ti in­for­ma­ci­ją apie ju­ri­di­nių as­me­nų at­lie­ka­mas fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas ir mo­kė­ji­mo prie­mo­nių pa­nau­do­ji­mą, taip pat tei­sę iš Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, įmo­nių bei įstai­gų gau­ti rei­ka­lin­gus vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių duo­me­nis ir do­ku­men­tus bei ki­tą in­for­ma­ci­ją.

Siū­ly­mą iš­plės­ti STT tei­ses gau­ti in­for­ma­ci­ją pa­lai­ko įvai­rioms Sei­mo frak­ci­joms pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai – NSGK na­riai – „vals­tie­čiai“ Dai­nius Gai­žaus­kas, Jo­nas Ja­ru­tis, Aud­rys Ši­mas, li­be­ra­las Vir­gi­li­jus Alek­na, kon­ser­va­to­riai Ar­vy­das Anu­šaus­kas bei Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­ka.

Kaip teik­da­mas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas tei­gia V. Ba­kas, šiuo me­tu STT yra su­teik­ta tei­sė nau­do­tis re­gis­trais, ka­das­trais, kla­si­fi­ka­to­riais ir ki­tais duo­me­nų ban­kais, ta­čiau da­bar­ti­nis reg­la­men­ta­vi­mas esą yra frag­men­tiš­kas – ne­api­ma vi­sų in­for­ma­ci­jos ir duo­me­nų rink­me­nų, ku­rios ga­li bū­ti rei­ka­lin­gos STT funk­ci­joms at­lik­ti, rū­šių.

„Stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo at­ve­jai, o ypač – ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas da­ran­čių as­me­nų su­kur­tos ko­rup­ci­nės sche­mos pa­pras­tai yra glau­džiai su­si­ju­sios su ati­tin­ka­mais nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tų ar­ba nu­si­kal­ti­mams da­ry­ti nau­do­ja­mų pi­ni­gi­nių lė­šų srau­tais. Ti­kra­jai šių lė­šų kil­mei ir jų pa­nau­do­ji­mo tiks­lams nu­slėp­ti pa­si­tel­kia­mi įvai­rūs ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rių ta­ria­ma ar iš tie­sų vyk­do­ma veik­la mas­kuo­ja­mi nu­si­kals­ta­mi san­do­riai“, – aiš­ki­no V. Ba­kas.

Pa­sak jo, dėl to duo­me­nys apie ju­ri­di­nių as­me­nų ūki­nes, fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas yra bū­ti­ni sie­kiant STT pa­ves­tų tiks­lų. Tai ypač svar­bu ta­me STT veik­los eta­pe, kai kon­kre­čių nu­si­kals­ta­mų vei­kų po­žy­miai dar nė­ra nu­sta­ty­ti, ta­čiau, ana­li­zuo­jant so­cia­li­nius, eko­no­mi­nius reiš­ki­nius bei tam ti­krus dės­nin­gu­mus ko­rup­ci­jos la­biau­siai pa­lies­to­se sri­ty­se, sie­kia­ma to­kius po­žy­mius ap­čiuop­ti.

Tie­sa, anot V. Ba­ko, in­for­ma­ci­ja apie ju­ri­di­nio as­mens ūki­nes, fi­nan­si­nes, ope­ra­ci­jas, jo at­lie­ka­mus mo­kė­ji­mus ski­ria­ma nuo ana­lo­giš­kos fi­zi­nio as­mens in­for­ma­ci­jos dėl to, kad ši be jo­kių abe­jo­nių lai­ky­ti­na duo­me­ni­mis apie pri­va­tų as­mens gy­ve­ni­mą. Šios in­for­ma­ci­jos ga­vi­mo tvar­ka ne­kei­čia­ma – ji ir to­liau ga­lės bū­ti gau­na­ma tik esant duo­me­nų apie ga­li­mai pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką.

„Ma­no­me, jog to­kio įran­kio su­tei­ki­mas pa­si­tar­naus ko­vai su ko­rup­ci­ja ša­ly­je, lems dar di­des­nį skaid­ru­mą vi­suo­me­nė­je, ty­ri­mų ko­ky­bę“, – sa­kė NSGK pir­mi­nin­kas V. Ba­kas, su­si­ti­kęs su STT va­do­vais, ku­rių ini­cia­ty­va ir yra par­eng­tos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sos.

V. Ba­ko ti­ki­ni­mu, dėl ko­rup­ci­jos kas­met pra­ran­da­mos mil­ži­niš­kos su­mos. Bū­tent to­dėl rei­kia su­teik­ti ga­li­my­bę ir vi­sus prie­ina­mus įran­kius par­ei­gū­nams nuo­dug­niau tir­ti įvai­rias si­tua­ci­jas, griež­tin­ti sank­ci­jas už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus. Pa­tai­sų pro­jek­tą Sei­me ke­ti­na­ma svars­ty­ti šio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je.