Siekia palikti vieną pagalbos numerį 112
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei tvir­tin­ti pla­ną, pa­gal ku­rį Lie­tu­vo­je lik­tų tik vie­nas pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­ris – 112. Ki­ti te­le­fo­no nu­me­riai veik­tų dar tre­jus me­tus, jais pa­skam­bi­nus bū­tų trans­liuo­ja­ma in­for­ma­ci­ja apie tai, kad pa­gal­bą rei­kia kvies­ti bend­ruo­ju te­le­fo­no nu­me­riu.

Kad Lie­tu­vo­je tu­ri veik­ti vie­nin­gas pa­gal­bos nu­me­ris – nu­spręs­ta prieš dau­giau kaip de­šimt­me­tį. To­kia nuo­sta­ta įra­šy­ta ir Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro įsta­ty­me, ta­čiau ji taip ir ne­bu­vo įgy­ven­din­ta, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

„Tai bū­tų žings­nis vie­nin­go pa­jė­gų val­dy­mo ir ti­kro­jo Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro link. Iki šiol nu­ken­tė­ju­sie­ji pri­vers­ti blaš­ky­tis tarp ke­lių ope­ra­to­rių, nu­me­rių, o taip gaiš­ta­mas la­bai bran­gus lai­kas“, – aiš­ki­na vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

Bend­ras pa­gal­bos nu­me­ris – tik vie­nas iš nu­ma­ty­tų veiks­mų. Pla­nuo­ja­ma, kad už­ti­kri­nus tin­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą, prie­mo­nių mo­der­ni­za­vi­mą, il­gai­niui Bend­ra­sis pa­gal­bos cen­tras veiks taip, kaip bu­vo su­pla­nuo­ta pra­džio­je – pa­jė­gų val­dy­mas bus bend­ras.

„Tiks­las – grei­ta ir ko­ky­biš­ka pa­gal­ba ne­lai­mės at­ve­ju. Ne žmo­nės tu­rė­tų rū­pin­tis, kad ne­ga­li pri­sis­kam­bin­ti, ar kad pa­gal­ba il­gai va­žiuo­ja. Ne­no­ri­me bea­to­dai­riš­kai sku­bė­ti, rei­kia vis­ką at­lik­ti tin­ka­mai. Be to, bū­ti­na ne­del­siant pa­di­din­ti ope­ra­to­rių at­ly­gi­ni­mus – jau da­bar su­nkiai se­ka­si or­ga­ni­zuo­ti tar­ny­bos dar­bą“, – sa­ko E. Mi­siū­nas.

Ki­ti pa­gal­bos nu­me­riai nu­sto­tų veik­ti 2020-ai­siais, o nuo 2019-ųjų juo­se bū­tų trans­liuo­ja­ma in­for­ma­ci­ja apie tai, kad nu­me­riu pa­slau­gos ne­tei­kia­mos, o ne­lai­mės at­ve­ju rei­kia skam­bin­ti 112. Po­ky­čius taip pat ly­dė­tų in­for­ma­ci­nė kam­pa­ni­ja, ku­ria bū­tų di­di­na­mas nu­me­rio 112 ži­no­mu­mas, in­for­muo­ja­ma apie ki­tų nu­me­rių nai­ki­ni­mą.