Siekia pakeisti JAV karių teisinį statusą Lietuvoje
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka tei­kia Sei­mui ra­ti­fi­kuo­ti Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų su­tar­tį dėl JAV ka­rių sta­tu­so Lie­tu­vo­je, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

Šią su­tar­tį sau­sio 17 die­ną pa­si­ra­šė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ir JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je An­ne Hall. Ji įsi­ga­lios po ra­ti­fi­ka­vi­mo.

„Pa­sak pre­zi­den­tės, vals­ty­bės sau­gu­mui tai itin svar­bus do­ku­men­tas, apib­rė­žian­tis JAV ka­rių tei­si­nį sta­tu­są ir tech­ni­kos ju­ris­dik­ci­ją Lie­tu­vo­je. (...) Vals­ty­bės va­do­vės tei­gi­mu, bend­ra Lie­tu­vos ir JAV su­tar­tis pa­leng­vins są­jun­gi­nin­kų ka­riams įgy­ven­din­ti at­gra­sy­mo prie­mo­nes ir pa­dės su­stip­rin­ti NA­TO ry­ti­nio flan­go gy­ny­bą“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Pa­gal Lie­tu­vos ir JAV su­tar­tį, ame­ri­kie­čiams su­tei­kia­ma tei­sė teis­ti nu­si­kal­tu­sius ka­rius, bet nu­ma­to­ma iš­im­tis, kad Lie­tu­va ga­li pe­rim­ti ju­ris­dik­ci­ją jai itin svar­biais at­ve­jais. Su­si­ta­ri­mas taip pat nu­ma­to JAV tei­sę nau­do­tis tam ti­krais ka­ri­niais ob­jek­tais, nors jie lie­ka Lie­tu­vos nuo­sa­vy­be.

Ana­lo­giš­kas bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su JAV 2017 me­tais taip pat pa­si­ra­šė Lat­vi­ja ir Es­ti­ja.

Dvi­ša­liai su­si­ta­ri­mai dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je ren­gia­mi JAV ini­cia­ty­va. Jos apib­rė­žia JAV ka­rių ir jų šei­mos na­rių sta­tu­są.

Lie­tu­vo­je JAV nuo 2014 me­tų dis­lo­kuo­ja apie kuo­pą ka­rių. Pra­ty­boms taip pat daž­nai lan­ky­sis ba­ta­lio­nas iš šie­met Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ja­mos bri­ga­dos.