Siekia M.Gorbačiovui specialaus liudytojo statuso Sausio 13-osios byloje
Per so­vie­tų ag­re­si­ją 1991 me­tų sau­sio 13-ąją tė­vo ne­te­kęs Ro­ber­tas Po­vi­lai­tis aps­kun­dė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mą, ku­riuo ši at­si­sa­ko su­teik­ti spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­są tuo­me­ti­niam So­vie­tų Są­jun­gos va­do­vui Mi­chai­lui Gor­ba­čio­vui.

Nu­ken­tė­ju­siuo­ju by­lo­je pri­pa­žin­tas R.Po­vi­lai­tis BNS pra­ne­šė, kad Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mas skun­džia­mas aukš­tes­nia­jam pro­ku­ro­rui. Jo tei­gi­mu, pro­ku­ra­tū­ra ne­ty­rė ir ne­siaiš­ki­no, ar eg­zis­tuo­ja tei­si­nis pa­grin­das jam su­teik­ti to­kį sta­tu­są.

„Pro­ku­ra­tū­ra taip pat ne­pa­si­sa­kė, ko­dėl ne­ma­to ga­li­my­bės tie­sio­giai kreip­tis į ty­ri­mui reikš­min­gus Ru­si­jos pi­lie­čius, kvie­čiant juos bū­ti liu­dy­to­jais ir duo­ti par­ody­mus sa­vo ini­cia­ty­va, at­vyks­tant apk­lau­sai į Lie­tu­vą. Čia pir­miau­sia tu­riu ome­ny­je TSKP CK po­li­ti­nio biu­ro de­mo­kra­tiš­ko­jo spar­no at­sto­vus Va­di­mą Med­ve­de­vą bei Ana­to­li­jų Čer­nia­je­vą“, – tei­gė R.Po­vi­lai­tis.

Anot R.Po­vi­lai­čio, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra sa­vo spren­di­mą pa­grin­dė vie­nin­te­liu ar­gu­men­tu, esą M.Gor­ba­čio­vui su­teik­ti spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­so nė­ra ga­li­my­bės, nes pa­sta­ra­sis at­si­sa­ko bend­ra­dar­biau­ti su pro­ku­ra­tū­ra.

As­mens apk­lau­sa spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju ne­su­tei­kia jam įta­ria­mo­jo sta­tu­so, o tuo pa­čiu ne­lei­džia tai­ky­ti pro­ce­si­nės prie­var­tos ar kar­do­mų­jų prie­mo­nių, to­dėl tai ga­lė­tų bū­ti pa­ska­ta M.Gor­ba­čio­vui sa­vo ini­cia­ty­va at­vyk­ti į Lie­tu­vą ir sa­va­no­riš­kai duo­ti par­ody­mus, tei­gė jis.

R.Po­vi­lai­čio nuo­mo­ne, iš by­lo­je jau su­rink­tų duo­me­nų ga­li­ma da­ry­ti pre­li­mi­na­rią iš­va­dą, jog M.Gor­ba­čio­vas ga­lė­jo ži­no­ti, ta­čiau są­mo­nin­gai ig­no­ra­vo in­for­ma­ci­ją, iš ku­rios bu­vo aiš­kiai ma­ty­ti, kad pa­val­di­niai ke­ti­na įvyk­dy­ti ir jau vyk­do ka­ro nu­si­kal­ti­mus.

Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais apk­lau­sia­mi as­me­nys, kai yra duo­me­nų apie jų pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, bet šių duo­me­nų ne­pa­kan­ka įta­ri­mams par­eikš­ti.

Šiais me­tais su­ka­ko 25 me­tai nuo 13-osios nak­ties, kai dėl so­vie­tų ka­rių vyk­dy­tų veiks­mų prie Spau­dos rū­mų, Te­le­vi­zi­jos bokš­to bei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to bu­vo nu­žu­dy­ta 14 ci­vi­lių.

Bau­džia­mo­ji by­la pra­dė­ta nag­ri­nė­ti sau­sio mė­ne­sį, dau­gu­ma kal­ti­na­mų­jų tei­sia­mi už akių, nes gy­ve­na Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je.