Siekia drausti radijo ryšio slopinimo įrenginių naudojimą
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Elek­tro­ni­nių ry­šių ir Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­soms, ku­rio­mis ša­ly­je bū­tų užd­raus­ta ne tik nau­do­ti, bet ir tu­rė­ti ra­di­jo ry­šio slo­pi­ni­mo įren­gi­nius. Už šių įren­gi­nių ne­tei­sė­tą nau­do­ji­mą ir (ar­ba) lai­ky­mą grės­tų bau­da nuo 60 iki 140 eu­rų, už pa­kar­to­ti­nį nu­si­žen­gi­mą – nuo 140 iki 300 eu­rų.

Svarstomais pakeitimais numatoma leisti radijo ryšio slopinimo įrenginius naudoti ir laikyti tik valstybės institucijoms. Šia galimybe institucijos galėtų pasinaudoti atliekant valstybės gynybos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, valstybės sienos apsaugos funkcijas.

Šiuo metu galiojančiame Elektroninių ryšių įstatyme yra numatyta, kad Ryšių reguliavimo tarnyba išduoda leidimus įvežti ir naudoti radijo ryšio slopinimo įrenginius. „Nepaisant to, kad Tarnyba nėra išdavusi leidimų įvežti ir naudoti radijo ryšio slopinimo įrenginius, norint įrodyti radijo ryšio slopinimo įrenginio neteisėto naudojimo faktą ir patraukti asmenį atsakomybėn, asmuo turi būti pagautas įvykio vietoje su veikiančiu radijo ryšio slopinimo įrenginiu, nes kitu atveju, t. y. asmeniui spėjus išjungti radijo ryšio slopinimo įrenginį, gali būti nustatytas tik radijo ryšio slopinimo įrenginio laikymo faktas, o tai neįrodo radijo ryšio slopinimo įrenginio neteisėto naudojimo fakto“, – pažymima dokumento aiškinamajame rašte.

Po svarstymo Seimas abiem projektams pritarė beveik vienbalsiai. Tam, kad jie būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą.