Siekia dar vieno politinio tyrimo dėl galimo CŽV kalėjimo
Dau­giau kaip treč­da­lis Sei­mo na­rių siū­lo su­da­ry­ti par­la­men­ti­nę ko­mi­si­ją iš­tir­ti įta­ri­mus, kad prieš de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je ga­lė­jo veik­ti slap­tas Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­lė­ji­mas įta­ria­mie­siems te­ro­riz­mu lai­ky­ti.

Nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma su­da­ry­ti Sei­mo lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją „dėl kal­ti­ni­mų Lie­tu­vai da­ly­va­vus Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos ka­li­nių per­da­vi­mo ir slap­to ka­li­ni­mo prog­ra­mo­je“, pa­si­ra­šė 57 Sei­mo na­riai iš įvai­rių po­li­ti­nių par­ti­jų.

Pa­gal siū­ly­mą, ko­mi­si­ja tir­tų, ar CŽV ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) bend­ra­dar­bia­vi­mas pa­gal mi­ni­mą prog­ra­mą ga­lė­jo vyk­ti be po­li­ti­nio spren­di­mo, ne­in­for­ma­vus vals­ty­bės va­do­vų, kas bu­vo in­for­muo­ti, kas pri­ėmė spren­di­mą.

Ko­mi­si­jos taip pat bū­tų klau­sia­ma, kas iš VSD va­do­vy­bės bu­vo tie­sio­giai at­sa­kin­gas už šią CŽV prog­ra­mą Lie­tu­vo­je, ku­rių VSD val­dy­bų ir te­ri­to­ri­nių pa­da­li­nių par­ei­gū­nai ir kiek prog­ra­mo­je da­ly­va­vo.

„JAV Se­na­to at­as­kai­to­je sa­ko­ma, kad drau­giš­kiems už­sie­nio par­ei­gū­nams bu­vo at­si­dė­ko­ta ir as­me­niš­kai. Ar tai ga­lė­tų bū­ti su­sie­ta su tuo lai­ko­tar­piu žy­miu VSD dar­buo­to­jų ir ki­tų par­ei­gū­nų, nuo ku­rių ga­li­mai pri­klau­sė CŽV ope­ra­ci­jos Lie­tu­vo­je sėk­mė, ūmus pra­tur­tė­ji­mas, ne­kil­no­ja­mo ir ki­to­kio tur­to įgi­ji­mas?“, - klau­si­mas for­mu­luo­ja­mas nu­ta­ri­mo pro­jek­te.

Pa­gal pa­sku­ti­nę ru­dens se­si­jos die­ną re­gis­truo­tą pro­jek­tą siū­lo­ma, kad ko­mi­si­ja ty­ri­mą at­lik­tų iki bir­že­lio 3 die­nos.

Gruo­džio pra­džio­je JAV Se­na­tas pa­vie­ši­no at­as­kai­tą apie CŽV vyk­dy­tus įta­ria­mų­jų te­ro­riz­mu kan­ki­ni­mus slap­tuo­se įka­li­ni­muo­se cen­truo­se po 2001 me­tų rug­sė­jo 11-osios te­ro­ro iš­puo­lių. Do­ku­men­te kon­kre­tūs cen­trai ne­įvar­di­ja­mi, bet žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai ma­no, kad Lie­tu­vo­je vei­kė do­ku­men­te „vio­le­ti­niu“ va­di­na­mas cen­tras. Anot JAV Se­na­to at­as­kai­tos, jis vei­kė nuo 2005 me­tų pra­džios, o bu­vo už­da­ry­tas 2006 me­tais dėl ne­už­ti­krin­tos me­di­ci­nos prie­žiū­ros, ja­me ka­lin­tas Mus­ta­fa al-Haw­sa­wis iš Sau­do Ara­bi­jos.

JAV pa­skel­bus at­as­kai­tą, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra gruo­dį iš­siun­tė tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą JAV Tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tui, pra­šy­da­ma in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą įta­ria­mų­jų te­ro­riz­mu slap­tą ka­li­ni­mą ir tar­dy­mą Lie­tu­vo­je.

Sei­mas kar­tą jau yra at­li­kęs ty­ri­mą dėl ga­li­mų CŽV ka­lė­ji­mų. 2009 me­tų pa­bai­go­je per par­la­men­ti­nį ty­ri­mą bu­vo iden­ti­fi­kuo­ti du ob­jek­tai Vil­niu­je ir ša­lia sos­ti­nės, kur esą ga­lė­jo bū­tų įreng­tos pa­tal­pos su­lai­ky­tie­siems lai­ky­ti. Taip pat nu­sta­ty­ti ke­li su CŽV sie­ja­mi skry­džiai į Vil­nių ir į Pa­lan­gą, vy­kę 2003-2006 me­tais, ta­čiau ne­at­sa­ky­ta į klau­si­mą, ar į Lie­tu­vą at­skrai­din­ti įta­ria­mie­ji te­ro­riz­mu.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je JAV pa­skel­bus at­as­kai­tą dėl CŽV prog­ra­mos Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­kė ne­ma­tan­ti rei­ka­lo at­nau­jin­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą, ta­čiau ra­gi­no tęs­ti tei­sė­sau­gos ty­ri­mą. Pa­sak pre­zi­den­tės, 2009 me­tais Sei­mo na­riai at­li­ko „iš­sa­mų ir la­bai re­zul­ta­ty­vų“ ty­ri­mą, ku­rio iš­va­dos ga­lė­tų bū­ti pa­pil­dy­tos tik tuo at­ve­ju, jei pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos su­teik­tų Jung­ti­nės Vals­ti­jos.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl spė­ji­mų, kad Lie­tu­vo­je įkur­ta­me slap­ta­me ame­ri­kie­čių cen­tre 2004-2006 me­tais ga­lė­jo bū­ti tar­do­mas Mus­ta­fa al-Haw­sa­wis, ku­ris šiuo me­tu ka­li­na­mas Gvan­ta­na­mo ka­lė­ji­me. Vyk­dy­ti ty­ri­mą pro­ku­ro­rus pa­gal Žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­to pra­šy­mą me­tų pra­džio­je įpa­rei­go­jo teis­mas.