Šie teisėjai išteisino OMON vadus
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jai Aud­rius Ci­ni­nas, Sta­sys Le­me­žis ir Jur­gi­ta Ma­čio­ny­tė nu­ta­rė, kad 1991 me­tais ne­bu­vo nei ka­ri­nės pa­dė­ties, nei gink­luo­to konf­lik­to, nei oku­pa­ci­jos.

Audrius Cininas /Romo Jurgaičio nuotrauka

Stasys Lemežis /DELFI (Š. Mažeikos) nuotrauka

Jurgita Mačionytė /15min.lt nuotrauka