Sicilijos saulė Seimo vicepirmininko nelepins
Iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės į di­džiau­sią Vi­dur­že­mio jū­ros sa­lą Si­ci­li­ją iš­vyk­ti gei­dęs Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius li­ko nie­ko ne­pe­šęs. Jo pla­nuo­ta ko­man­di­ruo­tė į pie­tų Ita­li­ją par­la­men­to va­do­vy­bei su­kė­lė abe­jo­nių.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vas J. Nar­ke­vi­čius tei­gė, kad su Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais į pie­try­čių Si­ci­li­jo­je esan­tį Avo­los mies­tą ke­ti­no vyk­ti, sie­kiant stip­rin­ti kul­tū­ri­nius, tu­riz­mo ry­šius. „Ten bus pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su Tra­kų sa­vi­val­dy­be. Pla­na­vom kal­bė­ti ir apie pla­tes­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, nes bu­vo nu­ma­ty­ta ei­lė su­si­ti­ki­mų ir su ki­tų Si­ci­li­jos sa­vi­val­dy­bių, ku­rios no­ri su Lie­tu­vą už­megz­ti ry­šį, at­sto­vais“, - por­ta­lui lzi­nios.lt aiš­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

J. Nar­ke­vi­čius tei­gia, kad yra ne­ma­žai pri­si­dė­jęs ska­ti­nant bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp Tra­kų ir Avo­los sa­vi­val­dų. „Aš esu vien­man­da­ti­nin­kas (iš­rink­tas Vil­niaus-Tra­kų apy­gar­do­je – aut.), bu­vau kon­tak­ta­vęs ir su­ve­džiau juos su Tra­kų sa­vi­val­dy­be. Taip pat bu­vau de­le­ga­ci­ją iš Ita­li­jos pri­ėmęs Sei­me“, - tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

Sau­lė­to­je Si­ci­li­jo­je po­li­ti­kas ti­ki­no pla­na­vęs su­si­ti­ki­mus ir su re­li­gi­ne bend­ruo­me­ne bei vie­ti­niu Ita­li­jos par­la­men­ta­ru, tu­rė­jo ir „pri­va­čių kon­tak­tų“. „Tai bū­tų bu­vę tiks­lin­ga ir nau­din­ga, bet jei ky­la kaž­ko­kių abe­jo­nių, ne­no­riu, kad kil­tų be­rei­ka­lin­gos spe­ku­lia­ci­jos“, - tei­gė J. Nar­ke­vi­čius.

Po­li­ti­kas ne­sig­rau­žia, kad Sei­mo val­dy­ba ne­pri­ta­rė jo ko­man­di­ruo­tei, ku­ri esą ne­bū­tų bran­giai kai­na­vu­si. „Mes pa­si­ta­rė­me, kad gal šio vi­zi­to į Si­ci­li­ją me­tu ir ne­bus par­la­men­ti­nės veik­los... Ita­li­ja nė­ra pri­ori­te­ti­nė ša­lis tarp­par­la­men­ti­nei veik­lai plė­to­ti“, - pri­pa­ži­no jis.

Tuo me­tu Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas pa­žy­mė­jo, kad J. Nar­ke­vi­čiui leis­ta va­žiuo­ti į ko­man­di­ruo­tę Si­ci­li­jo­je, bet su są­ly­ga, jog pats Sei­mo na­rys dengs ke­lio­nės iš­lai­das. „Mes lei­džia­me va­žiuo­ti, bet ne­ap­mo­kam mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais to­kių ke­lio­nių“, - por­ta­lui lzi­nios.lt pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

Ko­man­di­ruo­tė, į ku­rią pra­šė­si Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas J. Nar­ke­vi­čius, pa­sak A. Sy­so, nė­ra par­la­men­ti­nio lyg­mens ren­gi­nys. „Tai, kad ten at­va­žiuo­ja vie­nas Ita­li­jos par­la­men­to na­rys, dar ne­reiš­kia, kad bus spren­džia­mi tarp­par­la­men­ti­niai klau­si­mai. Tai – sa­vi­val­dy­bi­nio ly­gio de­le­ga­ci­jų ap­si­kei­ti­mas”, - tei­gė A. Sy­sas.

Pa­sak jo, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kai tu­ri ro­dy­ti pa­vyz­dį ki­tiems ir at­sa­kin­gai ei­ti jiems pa­ti­kė­tas par­ei­gas. „Sup­ran­tu, kad no­ri­si pa­tu­ris­tau­ti ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip gy­ve­na ma­ži Ita­li­jos mies­te­liai. Da­bar Tra­kuo­se LLRA yra val­džio­je ir ima J. Nar­ke­vi­čių kaip Tra­kų gy­ven­to­ją dėl „svo­rio“. Ma­nau, kad Sei­mo na­riai tu­ri dirb­ti, nes mū­sų par­ei­ga - pri­imi­nė­ti įsta­ty­mus, dirb­ti su rin­kė­jais“, - tvir­ti­no A. Sy­sas.