Sibiro lietuviams – kalėdiniai atvirukai iš Lietuvos
„Mi­si­ja Si­bi­ras“ šie­met ska­ti­na at­gai­vin­ti is­to­ri­jas apie Lie­tu­vą trem­ti­niams bei jų ar­ti­mie­siems, li­ku­siems Si­bi­re, ir or­ga­ni­zuo­ja ak­ci­ją „Ka­lė­di­nis at­vir­laiš­kis į Si­bi­rą ar­ba #Su­Ka­lė­dom­Vik­to­ri­ja“. Kiek­vie­nas, no­rin­tis jo­je da­ly­vau­ti, ga­li par­ašy­ti at­vi­ru­tę su ka­lė­di­niais lin­kė­ji­mais tau­tie­čiams į Si­bi­rą.

Per eks­pe­di­ci­ją „Mi­si­ja Si­bi­ras’16“ sto­vyk­la­vie­tė­je ke­liau­to­jus iš Lie­tu­vos ap­lan­kė lie­tu­vių trem­ti­nio Al­gio Braš­kio duk­tė Vik­to­ri­ja Braš­ky­tė. Kaip pa­sa­ko­ja eks­pe­di­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai, Vik­to­ri­ja is­to­ri­jų apie Lie­tu­vą ir lie­tu­viš­kas Ka­lė­das ne­gir­dė­jo nuo 14 me­tų, kai Je­ni­sie­ju­je nu­sken­do jos tė­tis, bet pa­sa­ko­ji­mai apie lie­tu­viš­ką miš­ką ir ke­lio­nes ve­ži­mu, trau­kia­mu ark­lio, jos vaiz­duo­tė­je gy­ve­na iki šiol. To­kių is­to­ri­jų, eg­zis­tuo­jan­čių vien lie­tu­vių trem­ti­nių, jų vai­kų ar anū­kų, gy­ve­nan­čių Si­bi­re, vaiz­duo­tė­se, gau­sy­bė. Tarp jų yra ir apie ant sta­lo klo­ja­mą šie­ną, Kū­čių ry­tą iš miš­ko tem­pia­mą eg­lę, nuo ka­lė­di­nių lin­kė­ji­mų skam­ban­čius na­mus.

„Mi­si­ja Si­bi­ras“ or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, kad Lie­tu­va Vik­to­ri­jai vi­sa­da bu­vo la­bai svar­bi, svar­bi ji ir vi­siems Si­bi­re li­ku­siems trem­ti­niams bei jų ai­niams. At­šiau­ria­me kraš­te li­kę gy­ven­ti iš­trem­ti lie­tu­viai ne vien pa­tys bran­gi­na gim­tą­jį kraš­tą, bet ir sa­vo vai­kams bei anū­kams at­si­mi­ni­mais ir is­to­ri­jo­mis skie­pi­ja mei­lę to­li­mai, bran­giai Lie­tu­vai.

Viktorija Braškytė. Organizatorių nuotrauka

Tad ak­ci­ja „Ka­lė­di­nis at­vir­laiš­kis į Si­bi­rą ar­ba #Su­Ka­lė­dom­Vik­to­ri­ja“ skir­ta tiek jiems, tiek Vik­to­ri­jai. Kiek­vie­nas, no­rin­tis jo­je da­ly­vau­ti, ga­li par­ašy­ti at­vi­ru­ką, ku­ris bus iš­siųs­tas Si­bi­re te­be­gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams, taip sie­kiant par­ody­ti, kad nė vie­nas tau­tie­tis nė­ra pa­mirš­tas, kad ir kur gy­ven­tų. Juk ran­ka ra­šy­tas nuo­šir­dus ka­lė­di­nis lin­kė­ji­mas ga­li iš­tirp­dy­ti tūks­tan­čius ki­lo­me­trų, ski­rian­čių Lie­tu­vą ir Si­bi­rą, įsi­ti­ki­nę ak­ci­jos ren­gė­jai.

Ką rei­kia ži­no­ti, no­rint tap­ti ak­ci­jos dalyviu

* Siū­lo­ma pa­si­rink­ti at­vi­ru­tę, ku­ri la­biau­siai nu­džiu­gin­tų Si­bi­re gy­ve­nan­čius lie­tu­vius. Re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis lie­tu­viš­kus mo­ty­vus, bet tai – ne­pri­va­lo­ma.

* Si­bi­re gy­ve­nan­tys lie­tu­viai daž­nai yra pri­mir­šę lie­tu­vių kal­bą, o jų at­ža­los jos nė ne­mo­ka. Tad, at­vi­ru­tės teks­tas tu­rė­tų bū­ti dvi­kal­bis. Pra­šo­ma pers­kir­ti at­vi­ru­ką per­pus ir vie­no­je pu­sė­je teks­tą ra­šy­ti lie­tu­viš­kai, o ki­to­je – ru­siš­kai. Vie­tos ad­re­sui ar pa­što ženk­lui pa­lik­ti ne­rei­kia, at­vi­ru­kai bus siun­čia­mi vo­kuo­se.

* At­vi­ru­tę su lin­kė­ji­mais – krei­pi­nio ne­rei­kia ra­šy­ti, at­vi­ru­kai Si­bi­re gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams bus siun­čia­mi at­si­tik­ti­ne tvar­ka – ga­li­ma at­neš­ti ar­ba at­siųs­ti į lab­da­ros ir par­amos fon­do „Jau­niems“ biu­rą, ad­re­su Di­džio­ji g. 8–5, 01128, Vil­nius. At­vi­ru­tės lau­kia­mos iki gruo­džio 15 die­nos.

* Jei­gu ru­sų kal­ba kam nors yra iš­šū­kis, at­vir­laiš­kius siū­lo­ma ra­šy­ti kar­tu su tais, ku­rie ga­li pa­dė­ti ir iš­vers­ti lin­kė­ji­mus iš lie­tu­vių į ru­sų kal­bą. Ra­šy­ti ga­li­ma kar­tu su mo­ky­to­jais per ru­sų kal­bos pa­mo­kas mo­kyk­lo­se, ap­lan­ky­ti se­ne­lius ir ra­šy­ti drau­ge su jais, pa­sik­vies­ti vy­res­nius kai­my­nus ar­ba­tos ir ver­čiant lin­kė­ji­mus pa­pra­šy­ti jų pa­gal­bos.