Sibire uždrausta statyti paminklus tremtiniams
Ru­si­ja, pri­si­deng­da­ma ko­va prieš te­ro­riz­mą, įve­da ap­ri­bo­ji­mus re­li­gi­nėms ir tau­ti­nėms bend­ruo­me­nėms, pra­ne­šė LRT te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų tar­ny­ba.

Prieš po­rą mė­ne­sių pa­si­ro­dęs an­ti­te­ro­ris­ti­nės veik­los įsta­ty­mas joms drau­džia vie­šai nau­do­ti bet ko­kią at­ri­bu­ti­ką, ra­gin­ti prie jų pri­si­jung­ti. Lie­tu­vių bend­ruo­me­nei Si­bi­re net užd­raus­ta sta­ty­ti pa­mink­lus trem­ti­niams.

Į Si­bi­rą iš­trem­tų tau­tų bend­ruo­me­nės bai­mi­na­si, kad vie­tos val­di­nin­kams Krem­lius įda­vė dar vie­ną įran­kį draus­ti įam­žin­ti pro­tė­vių at­mi­ni­mą.

„Mes kaip tik da­bar ruo­šia­mės ei­se­nai, lei­di­mą ga­vo­me, bet ne­ga­li­me net or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­mo nu­ro­dy­ti, nes tai ga­li bū­ti pa­lai­ky­ta kaip no­ras įtrauk­ti ki­tus į mū­sų bend­ruo­me­nės veik­lą. Kry­žių ne­šti ga­li­me, bet ne­ga­li bū­ti jo­kių at­pa­ži­ni­mo ženk­lų, jo­kių šū­kių, nes tai bū­tų jau įsta­ty­mo pa­žei­di­mas“, – pa­sa­ko­ja Ir­kuts­ko Šv. Jo­si­fo par­api­jos ge­ne­ra­li­nis vi­ka­ras Vla­di­mi­ras.

Trem­ti­niams at­min­ti pa­mink­las Ir­kuts­ke pa­sta­ty­tas dar prieš 15 me­tų, ta­čiau pa­si­kei­tus įsta­ty­mas Ru­si­jo­je, ky­la klau­si­mas, ar to­kie pa­mink­lai ga­lės bū­ti sta­to­mi to­liau. Val­di­nin­kams su­sku­bus vyk­dy­ti Mask­vos nu­ro­dy­mus, lie­tu­viai kol kas lai­do­ja pla­nus to­liau įam­žin­ti trem­ti­nių at­mi­ni­mą ir bai­mi­na­si, kad nau­ja­sis įsta­ty­mas leis per­se­kio­ti bend­ruo­me­nes.

„Nė­ra tie­sio­giai pa­sa­ky­ta, kad ne­ga­li­ma sta­ty­ti pa­mink­lo ar kaž­ko pa­na­šaus. Ten kal­ba­ma, kad rei­kia veng­ti dė­me­sio iš­skir­ti­nėms gru­pėms. Šiuo me­tu daug te­ro­riz­mo, bet kol kas tie­siai nė­ra pa­sa­ky­ta. Tur­būt tą įsta­ty­mą ci­tuo­ja ir pa­nau­do­ja vie­tos ad­mi­nis­tra­ci­ja, ne­no­rė­da­ma leis­ti sta­ty­ti to­kius pa­mink­lus“, – tei­gia Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas.

Va­di­na­muo­ju Ja­ro­vos įsta­ty­mų pa­ke­tu taip pat at­ri­ša­mos ran­kos sau­gu­mo tar­ny­boms sek­ti vi­sus mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nų ir in­ter­ne­to var­to­to­jus, už te­ro­riz­mą baus­ti iki gy­vos gal­vos net ir pa­aug­lius.