Šiauliuose leisis vienas moderniausių NATO žvalgybos orlaivių
Oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se šią sa­vai­tę lei­sis žval­gy­bi­nis anks­ty­vo­jo pers­pė­ji­mo ir val­dy­mo sis­te­mos AWACS or­lai­vis, NA­TO sie­kiant de­mons­truo­ti so­li­da­ru­mą su ry­ti­nė­mis są­jun­gi­nin­kė­mis, re­gio­ne tvy­rant ne­ri­mui dėl Ru­si­jos veiks­mų Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

Ket­vir­ta­die­nį at­vyk­sian­tis or­lai­vis pri­klau­so NA­TO anks­ty­vo­jo pers­pė­ji­mo ir val­dy­mo pa­jė­gų da­li­niui E-3A.

„Tai bus sim­bo­li­nis NA­TO or­lai­vio E-3A ap­si­lan­ky­mas Lie­tu­vo­je, žy­min­tis jau dau­giau nei 1 tūkst. šio or­lai­vio įgu­los ope­ra­ci­nių skry­džių, at­lik­tų už­ti­kri­nant NA­TO ry­ti­nių sie­nų sau­gu­mą nuo Ru­si­jos ag­re­sy­vių veiks­mų Ukrai­no­je pra­džios“, – ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

NA­TO E-3A da­li­nį su­da­ro 16 AWACS or­lai­vių, dis­lo­kuo­tų Vo­kie­ti­jo­je. Šie NA­TO or­lai­viai daž­niau­siai skry­džius vyk­do de­šim­ties ki­lo­me­trų aukš­ty­je ir, nau­do­da­mi ra­da­rus, ga­li ap­tik­ti 400 ki­lo­me­trų spin­du­liu oro erd­vė­je esan­čius or­lai­vius, taip pat ir val­dy­ti sa­vus or­lai­vius.

Toks pats NA­TO or­lai­vis an­tra­die­nį lei­sis Es­ti­jo­je.

NA­TO ėmė­si stip­rin­ti sa­vo ry­ti­nių ša­lių sau­gu­mą, Ru­si­jai 2014 me­tais anek­sa­vus Kry­mo pu­sia­sa­lį, o šią va­sa­rą nu­spren­dė kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti po tarp­tau­ti­nį są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną bei pa­di­din­ti pa­jė­gu­mus Bul­ga­ri­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę dėl Ka­ra­liau­čiu­je ir Bal­ti­jos jū­ro­je vy­ku­sių Ru­si­jos pra­ty­bų NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai 20 kar­tų ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių ru­sų ka­ri­nių or­lai­vių, nors pa­pras­tai tai da­ro ke­lis kar­tus per sa­vai­tę.

Be to, Ru­si­ja Ka­ra­liau­čiu­je pra­ėju­sią sa­vai­tę dis­lo­ka­vo bran­duo­li­nį už­tai­są ga­lin­čias ne­šti ra­ke­tas „ Is­kan­der „. Ji tei­gia da­ran­ti tai pra­ty­bų tiks­lais.

Tuo me­tu Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no ša­lys su­kri­ti­ka­vo Ru­si­jos veiks­mus. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tei­gė, kad Mask­va taip el­gia­si, nes no­ri es­ka­luo­da­ma si­tua­ci­ją su­lauk­ti de­ry­bi­nių nuo­lai­dų iš Va­ka­rų, o Šve­di­jos gy­ny­bos mi­nis­tras Pe­te­ris Hulq­vis­tas „Is­kan­der“ dis­lo­ka­vi­mą pa­va­di­no „pro­vo­ka­ci­nių sig­na­lų po­li­ti­ka“.