Šiaulių teisėjos šeimos namuose galėjo būti nužudytas naujagimis
Ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je Tei­sė­jų ta­ry­ba svars­tys dėl to­les­nio Šiau­liuo­se apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jos Gra­ži­nos Ma­tai­tie­nės dar­bo. Jos du­kra yra įta­ria­ma nau­ja­gi­mio nu­žu­dy­mu.

„To­kie at­ve­jai ver­čia vi­sus su­si­mąs­ty­ti, kas Lie­tu­vo­je yra ne taip, ko­dėl apie to­kias tra­ge­di­jas iš­girs­ta­me vis daž­niau. Tei­sė­jai reiš­kiu užuo­jau­tą, ta­čiau tu­riu pri­pa­žin­ti, kad tu­rė­si­me svars­ty­ti klau­si­mą dėl tei­sė­jos G.Ma­tai­tie­nės dar­bo teis­me“, - tei­gia Šiau­lių teis­mo pir­mi­nin­kė Ge­ma Ja­nu­šie­nė, pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­sak teis­mo va­do­vės, tei­sė­jos dar­bas yra ne­prie­kaiš­tin­gas, šį dar­bą ji dir­ba dau­giau nei pen­ke­rius me­tus. Prieš tai G.Ma­tai­tie­nė dir­bo tei­sė­jo pa­dė­jė­ja.

Anot pra­ne­ši­mo, šiuo me­tu tei­sė­jos svei­ka­ta yra la­bai pa­blo­gė­ju­si, ji gy­do­ma li­go­ni­nė­je.

Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2012 me­tų ru­de­nį Jo­niš­ky­je tei­sė­jos šei­mai pri­klau­san­čia­me rū­sy­je. Vi­suo­me­nei apie jį ne­bu­vo pra­neš­ta.

Nu­žu­dy­mas iš­aiš­kin­tas, kai nau­ja­gi­mio pa­si­ge­do me­di­kai.

By­los ty­ri­mą kon­tro­lia­vęs Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Ro­lan­das Im­bra­sas BNS pa­tvir­ti­no, kad koor­di­na­vo by­los ty­ri­mą.

„Ma­nęs ge­neo­lo­gi­nis me­dis ne­do­mi­na. O kaip jums at­ro­do, tei­sė­jas ant sa­vo du­rų už­si­ra­šo, kad jis tei­sė­jas“, - sa­kė R.Im­bra­sas, pa­klaus­tas, ar by­lo­je fi­gū­ruo­ja tei­sė­ja.

De­ta­liau kal­bė­ti apie by­lą pro­ku­ro­ras at­si­sa­kė.

„Gal dar ir kal­ti­na­mo­jo ak­to nuo­ra­šą no­rė­tu­mė­te gau­ti? Jūs klau­sia­te iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų, dar nė­ra pri­im­tas teis­mo spren­di­mas. Ne vi­suo­me­nei mes tą by­lą ti­ria­me, o kad įver­tin­tu­me nu­si­kals­ta­mus veiks­mus“, - BNS pa­klau­sus, ar tie­sa, kad nu­žu­dy­mas bu­vo įvyk­dy­tas Jo­niš­ky­je, at­sa­kė par­ei­gū­nas.

Jis tik pa­tvir­ti­no, kad by­la iš­tir­ta. Kū­di­kio la­vo­nė­lis ras­tas ty­ri­mo me­tu.

Šiau­lių tei­sė­ja, ku­rios du­krai pa­teik­ti įta­ri­mai, BNS pir­ma­die­nį sa­kė, kad by­lo­je ji bu­vo apk­laus­ta liu­dy­to­ja.

„Aš in­for­ma­vau sa­vo tie­sio­gi­nį va­do­vą, ku­ris ėjo teis­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gas, fak­tiš­kai tuoj pat, ki­tą die­ną. (..) Man ne­lie­pė iš­ei­ti iš dar­bo. Mes ne­at­sa­ko­me už sa­vo su­au­gu­sių vai­kų ne­lai­mes ir ne­ga­li­me jų ap­sau­go­ti“, - BNS sa­kė tei­sė­ja G.Ma­tai­tie­nė.

Ar to­liau ji eis par­ei­gas, dar nė­ra ap­sisp­ren­du­si.

„At­si­ti­ko ne­lai­mė, aš tai ver­ti­nu kaip ne­lai­mę. Ma­no du­kra šiuo me­tu su­nkiai ser­ga. Man ir­gi keis­ta, kad by­la ati­duo­da į teis­mą, ma­tyt, tai bu­vo for­suo­ja­ma. Ne­ži­nau, ne­ga­liu nie­ko pa­sa­ky­ti“, - BNS sa­kė G.Ma­tai­tie­nė.

Ji ti­ki­no ne­pas­te­bė­ju­si, kad pil­na­me­tė du­kra lau­kė­si kū­di­kio, to ne­ži­no­jo nie­kas iš šei­mos na­rių.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo at­sto­vė spau­dai Kris­ti­na Pe­tro­šie­nė BNS sa­kė, kad gruo­džio 3 die­ną teis­me bu­vo gau­tas pra­šy­mas dėl by­los teis­min­gu­mo nu­sta­ty­mo. Ku­riam apy­gar­dos teis­mui (Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ar Pa­ne­vė­žio) bus per­duo­ta by­la, dar ne­nusp­ręs­ta.

Tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos pa­pras­tai in­for­muo­ja apie ty­ri­mus dėl nau­ja­gi­mių, ki­tų ma­ža­me­čių nu­žu­dy­mo, ta­čiau šį­kart apie at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­ty­lė­ta.

Už šią nu­si­kals­ta­mą vei­ką Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to lais­vės at­ėmi­mą nuo aš­tuo­ne­rių iki dvi­de­šimt me­tų ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki gy­vos gal­vos.