Šią savaitę tikisi išvaduoti du LJL laivus
Nau­ja­sis „Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­nin­kys­tės“ (LJL) va­do­vas du iš ke­tu­rių už­sie­nio uos­tuo­se su­lai­ky­tų lai­vų iš­lais­vin­ti ti­ki­si dar šią sa­vai­tę. Anot Si­gi­to Do­bi­lins­ko, pir­miau­siai iš­plauk­ti tu­rė­tų JAV esan­ti „Ven­ta“ ir Se­ne­ga­le esan­ti „Ra­gu­va“.

LJL va­do­vas BNS tei­gė, kad Por­tu­ga­li­jo­je esan­ti „Vo­ru­ta“ ga­lės iš­plauk­ti po to, kai bus su­re­mon­tuo­tas jos va­rik­lis, o Ita­li­jo­je esan­čiai „Ro­mu­vai“ kol kas per­ves­ti pi­ni­gai už ku­rą.

„Aš no­rė­čiau, kad šios sa­vai­tės pir­mo­mis die­no­mis iš­plauk­tų. „Ven­ta“ ir „Ra­gu­va“, ku­rios yra su kro­vi­niu, iš­plauk­tų į pa­skir­ties uos­tus. „Vo­ru­ta“ taip pat yra su kro­vi­niu, bet jai ap­mo­kė­jo­me re­mon­ti­nin­kams ke­lio­nę, su­ta­rėm su re­mon­to kom­pa­ni­ja. O „Ro­mu­vai“ per­ve­dėm už ku­rą, kad bū­tų pa­lai­ky­mas“, – BNS sa­kė S.Do­bi­lins­kas.

Anot jo, iš „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lio“ gau­tas kre­di­tas nau­do­ja­mas jū­ri­nin­kų at­ly­gi­ni­mams ir lai­vų iš­va­da­vi­mui iš uos­tų.

„A­me­ri­ko­je įgu­la yra par­eiš­ku­si pro­tes­tą tar­ny­boms Jung­ti­nių Vals­ti­jų, tai pa­mo­kė­jom šiek tiek, bet ne­ga­li­me ap­gau­di­nė­ti ki­tų jū­ri­nin­kų ir de­ra­mės da­bar – su­nkios de­ry­bos su kre­di­to­riais – kad bū­tų iš­lais­vin­ti lai­vai. Ir kad bū­tų vi­sų lai­vų pa­lai­ky­mas, kad ne­lik­tų be van­dens, elek­tros, mais­to įgu­los. To­kie pir­mie­ji pri­ori­te­tai“, – tvir­ti­no LJL va­do­vas.

Penk­ta­die­nį „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ BNS pa­tvir­ti­no, kad pra­dė­jo pir­muo­sius mo­kė­ji­mus iš 3 mln. eu­rų su­teik­tos pa­sko­los LJL. Ket­vir­ta­die­nį ge­le­žin­ke­liai ir ban­kas pa­sie­kė žo­di­nį su­si­ta­ri­mą dėl lai­vo „Ven­ta“ įkei­ti­mo už pa­sko­lą LJL, o penk­ta­die­nį dėl to pa­si­ra­šė su­tar­tį. Iki tol vi­si 5 LJL lai­vai bu­vo įkeis­ti ban­kui.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ bu­vo vie­nin­te­liai at­si­lie­pę į LJL kvie­ti­mą su­teik­ti 3 mln. eu­rų pa­sko­lą. Pa­sko­lin­ti dau­giau nei 20 mln. eu­rų sko­lų tu­rin­čiai LJL at­si­sa­kė vals­ty­bės įmo­nės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“, „Klai­pė­dos naf­ta“ bei Klai­pė­dos uos­tas.

Lie­pos pa­bai­go­je SEB ban­kas dar 9 mė­ne­siams – iki ki­tų me­tų ba­lan­džio – ati­dė­jo LJL be­veik 15 mln. eu­rų pa­sko­lų grą­ži­ni­mo ter­mi­ną.

Vė­les­nis pa­sko­los grą­ži­ni­mo ter­mi­nas lei­do stab­dy­ti LJL ban­kro­to pro­ce­dū­ras – Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas by­lą nu­trau­kė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį.

LJL ak­ci­jos ko­ti­ruo­ja­mos „Nas­daq“ Vil­niaus bir­žos Pa­pil­do­ma­ja­me pre­ky­bos są­ra­še.