Šią savaitę Seimas rinksis į pavasario sesiją
Ko­vo 10-ąją, ket­vir­ta­die­nį, Tau­tos at­sto­vai rink­sis į Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­ją. Po­sė­džio pra­džia – 10 val. Pra­si­dė­sian­čios se­si­jos pro­ga Sei­mo na­rius pa­svei­kins Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Pa­va­sa­rio se­si­jos pir­ma­ja­me po­sė­dy­je nu­ma­to­ma pa­teik­ti se­si­jos dar­bų prog­ra­mos pro­jek­tą, ku­ria­me dau­giau kaip 700 tei­sės ak­tų pro­jek­tų (be ly­di­mų­jų). Vy­riau­sy­bė į se­si­jos dar­bų prog­ra­mą pa­siū­lė įra­šy­ti 195, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė – 22, Sei­mo na­riai (frak­ci­jos) – dau­giau kaip 385 įsta­ty­mų pro­jek­tų. Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bus pri­sta­tys Sei­mo Pir­mi­nin­kė L. Grau­ži­nie­nė, Vy­riau­sy­bės tei­kia­mus įsta­ty­mų pro­jek­tus – Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Pa­va­sa­rio se­si­jo­je tarp pa­grin­di­nių Sei­mo dar­bų iš­lie­ka so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų pro­jek­tų svars­ty­mas.

Į ket­vir­ta­die­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę taip pat įtrauk­ti Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­tuo­tų Moks­lo ir stu­di­jų ir Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų svars­ty­mai, bus spren­džia­ma dėl pri­ta­ri­mo Ri­man­to Ša­džiaus kan­di­da­tū­ros siū­ly­mui į Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mų na­rius ir kt.

Pa­gal Sei­mo val­dy­bos pa­tvir­tin­tą po­sė­džių gra­fi­ką se­si­jos me­tu, nuo ko­vo 10 d. iki bir­že­lio 30 d., pla­nuo­ja­ma su­reng­ti be­veik 50 po­sė­džių.