Šią savaitę bus atšauktas vasaros laikas
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je, bus at­šauk­tas va­sa­ros lai­kas.

Jis at­šau­kia­mas kas­met spa­lio mė­ne­sio pa­sku­ti­nį sek­ma­die­nį 4 va­lan­dą nak­ties, pa­su­kant lai­kro­džio ro­dyk­lę vie­na va­lan­da at­gal. Žie­mos lai­kas ga­lio­ja iki pa­sku­ti­nio ki­tų me­tų ko­vo sek­ma­die­nio.

Žie­mos ir va­sa­ros lai­kas įve­da­mas, sie­kiant ge­riau iš­nau­do­ti švie­sų­jį par­os me­tą, ta­čiau kri­ti­kai tei­gia, kad lai­ko kai­ta­lio­ji­mas ga­li kenk­ti svei­ka­tai.

Pa­gal Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos di­rek­ty­vą, da­bar­ti­nė lai­ko kei­ti­mo tvar­ka ga­lio­ja iki 2016 me­tų im­ti­nai, tuo­met, jei­gu ES na­rės ne­si­kreips dėl tvar­kos kei­ti­mo, di­rek­ty­va tu­rė­tų bū­ti pra­tęs­ta dar pen­ke­riems me­tams.

2001 me­tų sau­sio 19 die­ną pri­im­ta Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­va dėl va­sa­ros lai­ko ne­tu­ri ga­lio­ji­mo ter­mi­no, tik Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja kas pen­ke­rius me­tus skel­bia va­sa­ros lai­ko įve­di­mo ir at­šau­ki­mo gra­fi­ką.

Dau­ge­lis ES ša­lių va­sa­ros lai­ką įsi­ve­dė pra­ėju­sio am­žiaus 9-ąjį de­šimt­me­tį.