Sesiją pradedantis Seimas svarstys prezidentės pasiūlytus Darbo kodekso pakeitimus
Į pa­sku­ti­nę šios ka­den­ci­jos se­si­ją su­si­rin­kęs Sei­mas šeš­ta­die­nį nu­ta­rė pra­dė­ti svars­ty­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės siū­ly­mus dėl ve­tuo­to nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so.

13:12

Po bal­sa­vi­mo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gė, kad pre­zi­den­tei prieš pa­tei­kiant ve­to de­rė­jo ap­tar­ti siū­lo­mas pa­tai­sas drau­ge su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, par­ti­jų ly­de­riais ir ki­tais so­cia­li­niais par­tne­riais.

„Aš sa­vo po­zi­ci­jos lai­kau­si ir bu­čiau bu­vęs la­bai pa­ten­kin­tas, kad prieš ve­tuo­jant įsta­ty­mą bū­tų bu­vę su­so­din­ti prof­są­jun­gie­čiai, prem­je­ras, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė, vi­sų par­ti­jų at­sto­vai už sta­lo ir ti­kriau­siai tuo me­tu bū­tu­me su­ra­dę su­ta­ri­mą ką pa­ko­re­guo­ja­me, ko­kius straips­nius pa­tai­so­me, kad pre­zi­den­tė ne­ve­tuo­tų. Ti­krai ši­tą bū­tu­me pa­sie­kę ie ne­bū­tų to­kio chao­so, pi­ke­tų“, – šeš­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras.

Jo tei­gi­mu, nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są tu­rė­tų pri­im­ti dar šios ka­den­ci­jos Sei­mas.

„Jei­gu no­ri­me ei­ti tam ti­kru sąs­tin­gio ke­liu, ga­li­ma pa­lik­ti ir ki­tam Sei­mui, bet at­si­min­ki­me, kad nau­jas Sei­mas su­si­rin­kęs ti­krai ne­puls da­ry­ti struk­tū­ri­nių re­for­mų“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius Sei­me tei­gė, kad di­džiau­sia prob­le­ma svars­tant nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są yra ne jo tu­ri­nys, o jo pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ra.

„Re­mia­me pre­zi­den­tės ve­to ne to­dėl, kad mums vis­kas pa­tin­ka, ma­no­me, kad kai ku­rias nuo­sta­tas rei­kės tai­sy­ti, bet re­mia­me, nes ši­ta­me Sei­me rei­kės pri­im­ti Dar­bo ko­dek­są. Ra­gi­na­me pri­im­ti įsta­ty­mą su pre­zi­den­tės pa­tai­so­mis, o po to tar­tis dėl kai ku­rių nuo­sta­tų ir pa­tai­sų, kad ne­lik­tų prob­le­mų vers­lo ir tu­rė­tu­me su­ba­lan­suo­tą ir vei­kian­tį Dar­bo ko­dek­są“, – Sei­mo sa­lė­je kal­bė­jo A.Ku­bi­lius.

So­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė taip pat pri­ta­rė idė­jai pri­im­ti svars­ty­ti pre­zi­den­tės ve­to, o vė­liau teik­ti nau­jus pa­siū­ly­mus.

„Ma­ny­čiau, kad ge­riau iš­tai­sy­ti klai­dą, ne­gu lik­ti klai­do­je, ir ti­krai pri­im­ti Dar­bo ko­dek­są su pa­tai­so­mis ir vė­liau dar ir pa­pil­do­mai kai ką pa­tai­sant“, – tei­gė B.Vė­sai­tė.

„Dar­bie­čių“ va­do­vas Sei­me Kęs­tu­tis Dauk­šys ra­gi­no ne­svars­ty­ti pre­zi­den­tės ve­to ir pa­lik­ti ga­lio­ti se­ną­jį Dar­bo ko­dek­są.

„Tas Dar­bo ko­dek­sas, ku­rį Sei­me pri­ėmė­me ne­bu­vo pats to­bu­liau­sias, dar ir ge­res­nis ga­li bū­ti, bet jis pri­im­tas po il­gų dis­ku­si­jų tarp prof­są­jun­gų, darb­da­vių, tarp vers­lo ir ki­tų par­tne­rių. Stai­ga prieš rin­ki­mus nu­ta­ria­ma, kad tą Dar­bo ko­dek­są rei­kia pa­da­ry­ti vos ne iš nau­jo. Ge­riau pa­li­ki­me ki­tam Sei­mui spręs­ti Dar­bo ko­dek­so li­ki­mą, šian­dien tą ko­dek­są, ku­ris Sei­me bu­vo pri­im­tas, lai­ky­kim ne­priim­tu, o nau­jas Sei­mas nu­spręs, ku­ri nuo­sta­ta ge­res­nė, ku­ri blo­ges­nė“, – par­la­men­te kal­bė­jo K.Dauk­šys.

12:41 Už tai bal­sa­vo 95 Sei­mo na­rių, o 23 par­la­men­ta­rai bal­sa­vo, kad bir­že­lio mė­ne­sį pa­tvir­tin­tas Dar­bo ko­dek­sas bū­tų lai­ko­mas ne­priim­tu.

Grą­žin­tą įsta­ty­mą su pre­zi­den­tės pa­tai­so­mis svars­tys So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Sa­vo iš­va­das Sei­mui jis teiks ki­tą sa­vai­tę.

Ra­gi­no at­sa­kin­gai pri­im­ti sprendimus

Pre­zi­den­tė Da­lia Gy­baus­kai­tė sa­vo at­siųs­ta­me svei­ki­ni­me pa­ste­bė­jo, kad lau­kia „po­li­tiš­kai karš­tas ru­duo“ li­kus mė­ne­siui iki rin­ki­mų, ta­čiau ra­gi­no at­sa­kin­gai pri­im­ti spren­di­mus.

„Il­ga­lai­ke stra­te­gi­ne kryp­ti­mi iš­lie­ka at­sa­kin­gas po­žiū­ris į na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ko­kia nau­ja dau­gu­ma for­muo­sis, šios kryp­ties pa­mes­ti ne­ga­li­ma. Apk­lau­so ro­do, kad mū­sų žmo­nės vals­ty­bė­je bai­mi­na­si ne tik ka­ri­nių grės­mių, so­cia­li­nės grės­mės ke­lia nei kiek ne ma­žes­nį ne­ri­mą“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė sa­vo svei­ki­ni­me, ku­ris bu­vo pers­kai­ty­tas po­sė­džio pra­džio­je.

Pa­sak jos, vie­nas pa­grin­di­nių dar­bų ru­de­nį bus dar­bo san­ty­kių re­for­mos už­bai­gi­mas. „Di­de­lė da­lis nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų rei­ka­lin­gos ir tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tos, bet sku­bo­tai pri­imant šį pa­ma­ti­nį dir­ban­čio žmo­gaus tei­ses gi­nan­tį do­ku­men­tą bu­vo pa­mirš­tas pats žmo­gus, so­cia­li­nis jau­tru­mas“, – svei­ki­ni­me pa­brė­žė par­la­men­to pa­va­sa­rio se­si­jo­je pri­im­tą dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tį do­ku­men­tą ve­ta­vu­si pre­zi­den­tė.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė kvie­tė par­la­men­ta­rus „šį mė­ne­sį pa­baig­ti oriai, tvar­kin­gai ir, svar­biau­sia, su pa­gar­ba vie­ni ki­tiems“. „Rin­ki­mi­nės ko­vos vyks­ta apy­gar­do­se, o Sei­mo sa­lė­je pra­šau ak­ty­vaus ir kons­truk­ty­vaus dar­bo, nes šio­je se­si­jo­je lau­kia la­bai svar­būs do­ku­men­tai“, – sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Lie­tu­vos prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ra­gi­no at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to: „... Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kvie­čiu jus ne­at­si­ža­dė­ti sa­vo bal­sų, ati­duo­tų už dar­bo san­ty­kių ir so­cia­li­nio drau­di­mo pert­var­ką. Juo la­biau, kad esa­me pa­si­ren­gę to­liau plė­to­ti so­cia­li­nį sau­gu­mą stip­ri­nan­čias nuo­sta­tas. Krei­piuo­si pa­lai­ky­mo ir į tuos, ku­rie su­si­lai­kė­te bal­suo­da­mi ar bal­sa­vo­te prieš. Im­ki­mės at­sa­ko­my­bės įgy­ven­din­ti mū­sų žmo­nių at­ei­čiai la­bai rei­ka­lin­gą re­for­mą. Tai bus vi­sų Sei­mo po­li­ti­nių jė­gų iš­reikš­ta va­lia kur­ti Ge­ro­vės vals­ty­bę – Lie­tu­vą.“

Spręs dėl veto

Sei­mui šeš­ta­die­nį su­si­rin­kus į pir­mą­jį ru­dens se­si­jos po­sė­dį taip pat bu­vo pri­sta­ty­ta dar­bų prog­ra­ma, o to­liau par­la­men­tas pla­nuo­ja spręs­ti dėl ša­lies va­do­vės D.Gry­baus­kai­tės grą­žin­tų įsta­ty­mų: Dar­bo ko­dek­so, Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo, Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties ir ki­tų.

Par­la­men­ta­rams šeš­ta­die­nį taip pat bus pri­sta­ty­tas pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma draus­ti pirk­ti elek­trą iš As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) Bal­ta­ru­si­jo­je. Dau­giau kaip 50 tūkst. par­ašų šiam pro­jek­tui pa­teik­ti bu­vo su­rink­ta opo­zi­ci­jai pri­klau­san­čių kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­va.

Sei­mo po­sė­dis ren­gia­mas šeš­ta­die­nį, nes rug­sė­jo 10-oji kaip ru­dens se­si­jos pra­džia yra įtvir­tin­ta Kons­ti­tu­ci­jo­je. Šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas tu­rė­tų dirb­ti iki lap­kri­čio, kai su­si­rinks nau­jai iš­rink­ti Sei­mo na­riai.