Šešėlinių ministrų dėlionėje – ne vien politikai
Kan­di­da­tų į še­šė­li­nius mi­nis­trus są­ra­šą bai­gian­tis dė­lio­ti opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis dar­bą Vy­riau­sy­bė­je siū­ly­tų ir „Swed­bank“ vie­nam bu­vu­sių va­do­vų Gied­riui Du­se­vi­čiui, ir vers­li­nin­kui eu­ro­par­la­men­ta­rui An­ta­nui Guo­gai.

Opo­zi­ci­nė par­ti­ja skelbs po vie­ną kiek­vie­nai mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ti ga­lin­tį as­me­nį, o po ke­lių sa­vai­čių šį kan­di­da­tų są­ra­šą ke­ti­na­ma pa­tvir­tin­ti par­ti­jos su­va­žia­vi­me. Ta­čiau kai ku­riuos še­šė­li­nius mi­nis­trus jau ga­li­ma įvar­dy­ti. Prieš­in­gai nei ki­tos opo­zi­ci­nės po­li­ti­nės jė­gos – kon­ser­va­to­rių – są­ra­še, Li­be­ra­lų są­jū­džio še­šė­li­nė­je Vy­riau­sy­bė­je – ne vien po­li­ti­kų pa­var­dės.

Dėl P. Auš­tre­vi­čiaus – vieningi

Apie tai, kad ru­de­niop pri­sta­tys še­šė­li­nio mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rius, Li­be­ra­lų są­jū­dis pa­skel­bė va­sa­ros pra­džio­je. Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džiau­da­ma par­ti­jos val­dy­ba, LŽ tu­ri­mais duo­me­ni­mis, dar sy­kį ap­ta­rė kan­di­da­tų są­ra­šą.

Jei li­be­ra­lams tek­tų for­muo­ti Vy­riau­sy­bę, prem­je­ru, su­pran­ta­ma, bū­tų siū­lo­mas par­ti­jos ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis, o fi­nan­sų mi­nis­tru – il­ga­me­tis ban­ki­nin­kas G. Du­se­vi­čius. Jis ėjo įvai­rias aukš­tas par­ei­gas, tarp jų – ir val­dy­bos pir­mi­nin­ko, ir Bal­ti­jos ban­ki­nin­kys­tės Vers­lo plė­tros tar­ny­bos va­do­vo – „Swed­bank“ dir­bo nuo 1996 me­tų. Pra­ėju­sių me­tų va­sa­rį eko­no­mis­tas G. Du­se­vi­čius ap­lei­do ban­ką.

Ma­žai abe­jo­nių li­be­ra­lams ki­lo ir dėl to, kam bū­tų ga­li­ma siū­ly­ti už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pos­tą – jis ati­tek­tų Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) šiuo me­tu dir­ban­čiam Pe­trui Auš­tre­vi­čiui. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro kė­dė bū­tų siū­lo­ma bu­vu­siam Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos va­do­vui par­la­men­ta­rui Vi­ta­li­jui Gai­liui, ūkio mi­nis­tro – EP dir­ban­čiam vers­li­nin­kui An­ta­nui Guo­gai, švie­ti­mo mi­nis­tro – šias par­ei­gas jau ėju­siam Gin­ta­rui Ste­po­na­vi­čiui, o su­si­sie­ki­mo – ūkio mi­nis­tru anks­čiau dir­bu­siam Eu­ge­ni­jui Gent­vi­lui.

Skelb­ti mi­nis­trus ver­čia rinkimai

Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris E. Ma­siu­lis LŽ pa­tvir­ti­no, kad fi­nan­sų mi­nis­tro pos­tas ga­lė­tų bū­ti siū­lo­mas ne­par­ti­niam eko­no­mis­tui G. Du­se­vi­čiui. Jis taip pat pa­brė­žė, kad ga­lu­ti­nio mi­nis­trų ka­bi­ne­to są­ra­šo par­ti­ja dar ne­tu­ri. Pa­sak jo, dar ne­su­tar­ta, kam ga­lė­tų tek­ti, pa­vyz­džiui, ener­ge­ti­kos mi­nis­tro port­fe­lis.

E. Ma­siu­lio tei­gi­mu, še­šė­li­nia­me ka­bi­ne­te ga­li bū­ti 3–4 žmo­nės, ku­rie nė­ra par­ti­jos na­riai. „No­ri­me, kad mū­sų vy­riau­sy­bė telk­tų pro­fe­sio­na­lus. Ne­iš­si­ža­da­me sa­vų po­li­ti­kų, ku­rie tu­ri įdir­bį vie­no­je ar ki­to­je sri­ty­je, pa­vyz­džiui, V. Gai­liaus, bet no­ri­me su­telk­ti pro­fe­sio­na­lus to­se sri­ty­se, ku­rio­se ne­tu­ri­me to­kio stip­raus par­ti­nio žmo­gaus“, – aiš­ki­no jis.

Pa­ly­gin­ti su opo­zi­ci­ne Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­ja, ku­ri sa­vo še­šė­li­nę vy­riau­sy­bę su­for­ma­vo 2013 me­tais, li­be­ra­lai sa­vą­ją bu­ria ga­na vė­lai. Kaip ti­ki­na E. Ma­siu­lis, par­ti­ja tam ne­ma­tė di­de­lio po­rei­kio. „Ta­čiau ei­nant į Sei­mo rin­ki­mus są­ži­nin­ga iš anks­to įvar­dy­ti žmo­nes, ku­rie sėk­mės at­ve­ju ga­lė­tų im­ti ku­ruo­ti vie­ną ar ki­tą sri­tį. Rei­kia, jog vi­suo­me­nė ži­no­tų, kam no­ri­me pa­ti­kė­ti at­sa­ko­my­bę, kad ne­rei­kė­tų „iš ran­ko­vės trauk­ti“ as­me­nų, kaip da­rė ši val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja“, – iro­ni­za­vo li­be­ra­lų ly­de­ris. Anot jo, še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės na­riai rengs ir par­ti­jos prog­ra­mą.

Li­be­ra­lai, pa­sak par­ti­jos pir­mi­nin­ko, pa­si­rin­ko įvar­dy­ti tik po vie­ną ga­li­mą kan­di­da­tą dėl to, kad bū­tų aiš­ku, kas pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę. „Nes įvar­di­ji­mas ke­lių as­me­nų ją tar­si iš­plau­na. Be to, at­ran­kos pro­ce­są į mi­nis­trų po­zi­ci­jas vyk­dė­me par­ti­jos vi­du­je, ir ti­krai kan­di­da­tų bu­vo ne po vie­ną“, – pri­dū­rė jis.

Dar ne­ta­po tradicija

Pir­mą­jį Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je, kaip pa­tys tei­gia, še­šė­li­nį mi­nis­trų ka­bi­ne­tą, va­do­vau­ja­mą And­riaus Ku­bi­liaus, prieš tre­jus me­tus pri­sta­tė kon­ser­va­to­riai. Ta­čiau šio ka­bi­ne­to dar­bo re­zul­ta­tus su­nkiai se­ka­si įvar­dy­ti net pa­čios še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės na­riams.

Be­je, po­li­ti­nių par­ti­jų ban­dy­mų prieš Sei­mo rin­ki­mus pa­teik­ti ga­li­mų kan­di­da­tų į mi­nis­trus są­ra­šą bū­ta ir iki tol. Štai 2012 me­tų sau­sį tuo me­tu opo­zi­ci­jo­je bu­vę so­cial­de­mo­kra­tai skel­bė, kas iš par­ti­jos na­rių ga­lė­tų bū­ti siū­lo­mi va­do­vau­ti mi­nis­te­ri­joms – tai jie taip pat va­di­no še­šė­li­ne vy­riau­sy­be. Prieš 2008 me­tų par­la­men­to rin­ki­mus TS-LKD ir­gi vie­ši­no ga­li­mus kan­di­da­tus į mi­nis­trus. Tik jie pa­skel­bė ne po vie­ną, o po tris ir dau­giau as­me­nų.

„Tai, kad dar vie­na par­ti­ja skelbs še­šė­li­nio mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rių są­ra­šą, dar ne­reiš­kia, jog tai tam­pa tra­di­ci­ja. Pa­na­šu, kad Li­be­ra­lų są­jū­džio at­ve­ju tai tė­ra rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ele­men­tas, o ne rea­liai dir­ban­ti še­šė­li­nė vy­riau­sy­bė“, – įsi­ti­ki­nę po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis. Jis sa­ko, kad še­šė­li­nė vy­riau­sy­bė tu­rė­tų bū­ti vie­nas svar­biau­sių opo­zi­ci­jos ins­tru­men­tų tei­kiant al­ter­na­ty­vas val­dan­tie­siems, ta­čiau Lie­tu­vo­je taip vis dar nė­ra. „Še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės es­mė ne vien pa­skelb­ti mi­nis­trų pa­var­des, ką bent jau at­vi­rai pri­pa­žįs­ta E. Ma­siu­lis, o teik­ti al­ter­na­ty­vias po­zi­ci­jas ir nuo­lat dirb­ti. Vis dėl­to kal­bant apie kan­di­da­tus, kai pra­si­de­da de­ry­bos dėl pa­var­džių, vi­sai ki­ti as­me­nys tam­pa mi­nis­trais“, – pri­mi­nė L. Bie­li­nis.