Šešėlinė vyriausybė – šešėlyje
Nors kon­ser­va­to­rių ly­de­rio And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma še­šė­li­nė vy­riau­sy­bė gy­vuo­ja jau dve­jus me­tus, apie jos veik­lą ma­žai ką te­ga­li pa­sa­ky­ti ne tik val­dan­tie­ji po­li­ti­kai bei po­li­to­lo­gai, bet net ir kai ku­rie Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­riai.

Prieš dve­jus me­tus, 2013-ųjų ba­lan­džio pra­džio­je, TS-LKD pre­zi­diu­mas pa­tvir­ti­no par­ti­jos pir­mi­nin­ko A. Ku­bi­liaus pa­siū­ly­tą pir­mą­jį Lie­tu­vos po­li­ti­kos is­to­ri­jo­je še­šė­li­nį mi­nis­trų ka­bi­ne­tą. Tuo me­tu skelb­ta, kad jo tiks­las - efek­ty­viai at­lik­ti par­la­men­ti­nę prie­žiū­rą, kon­tro­liuo­ti Vy­riau­sy­bę, reng­ti pri­nci­pi­nes nuo­sta­tas įvai­riais ša­lies po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo klau­si­mais tiek TS-LKD vi­du­je, tiek vie­šo­jo­je erd­vė­je.

„Ne­su še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės na­rė, ta­čiau, kiek te­ko gir­dė­ti iš kai ku­rių še­šė­li­nių mi­nis­trų, jos na­riai pa­sta­ruo­ju me­tu ne­si­ren­ka. Bend­ros po­zi­ci­jos vie­nu ar ki­tu klau­si­mu nė­ra. Tai, be abe­jo, ža­lin­ga par­ti­jai: nor­ma­lio­je de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je vi­sa­da tie, ku­rie yra opo­zi­ci­jo­je, su­da­ro še­šė­li­nes vy­riau­sy­bes, ren­ka­si į po­sė­džius, kon­kre­čias sri­tis ku­ruo­jan­tys še­šė­li­niai mi­nis­trai ste­bi val­dan­čio­sios dau­gu­mos mi­nis­trų ka­bi­ne­to tei­kia­mus pro­jek­tus, juos nag­ri­nė­ja ir pa­tei­kia bend­rą po­zi­ci­ją, taip pat ir sa­vo par­la­men­ti­nei frak­ci­jai. Da­bar Sei­me TS-LKD frak­ci­ja dau­giau dir­ba sa­va­ran­kiš­kai“, - LŽ sa­kė TS-LKD vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė.

Kon­kre­čių dar­bų nemato

Koa­li­ci­nei Vy­riau­sy­bei va­do­vau­jan­tis so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius, prieš dve­jus me­tus tei­gia­mai ver­ti­nęs kon­ser­va­to­rių spren­di­mą, ku­ris esą tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mas kiek­vie­nos opo­zi­ci­jo­je at­si­dū­ru­sios tra­di­ci­nės par­ti­jos, da­bar pa­si­gen­da opo­nen­tų ins­ti­tu­ci­jos gy­vy­bin­gu­mo.

„Nuo tos die­nos, kai še­šė­li­nė vy­riau­sy­bė pa­sis­kel­bė dir­ban­ti, ne­gir­dė­jau apie ko­kius nors kon­kre­čius ir kons­truk­ty­vius jos pa­siū­ly­mus. Opo­zi­ci­ja, kaip jai ir pri­klau­so, im­asi kri­ti­kos, bet, kaip ma­to­me, daž­niau­siai ta kri­ti­ka bū­na par­em­ta po­pu­liz­mu, o ne tvir­tais ar­gu­men­tais, lei­džian­čiais spręs­ti vie­ną ar ki­tą klau­si­mą“, - LŽ sa­kė A. But­ke­vi­čius.

Še­šė­li­niam TS-LKD ka­bi­ne­tui va­do­vau­jan­tis A. Ku­bi­lius ste­bė­jo­si kri­ti­ka jo su­bur­tai struk­tū­rai. „Še­šė­li­nė vy­riau­sy­bė dir­ba rem­da­ma­si še­šė­li­niais mi­nis­trais. Kiek jie pa­jė­gūs ge­ne­ruo­ti kon­cep­tua­lius pa­siū­ly­mus, tiek ji jų ir tu­ri. Ki­ta ver­tus, še­šė­li­nė vy­riau­sy­bė dir­ba pa­gal mū­sų par­ti­jos pa­tvir­tin­tas aiš­kias stra­te­gi­nes kryp­tis. Mes, ki­taip nei pa­skir­to­ji Vy­riau­sy­bė, ne­skel­bia­me kon­cep­tua­lių do­ku­men­tų, bet orien­tuo­ja­mės į kon­kre­čių prob­le­mų spren­di­mus. Tai ga­li­ma ma­ty­ti kai ku­rio­se sri­ty­se dau­giau, kai ku­rio­se ma­žiau“, - kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Anot A. Ku­bi­liaus, še­šė­li­nė kon­ser­va­to­rių vy­riau­sy­bė ypa­tin­gą dė­me­sį ski­ria re­gio­nų po­li­ti­kai ir Sei­me jau įre­gis­tra­vo nau­ją re­gio­ni­nės po­li­ti­kos kon­cep­ci­ją, taip pat ak­ty­viai dir­ba ska­tin­da­ma Ry­tų par­tne­rys­tę, dėl to su­lau­kia ge­rų už­sie­nio eks­per­tų įver­ti­ni­mų. TS-LKD ly­de­rio tei­gi­mu, daug pri­si­dė­ta ir grą­ži­nant į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę šauk­ti­nius: esą be še­šė­li­nės kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės pa­stan­gų tai ga­lė­jo ir ne­įvyk­ti.

Pa­mir­šo apie egzistavimą

Be­veik pa­mir­šę apie še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės eg­zis­ta­vi­mą tvir­ti­no par­la­men­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai. „Ste­biu įpras­tą opo­zi­ci­jos, ku­ri, kaip ir de­ra, pa­sa­ko ne vie­ną kri­tiš­ką žo­dį val­dan­čių­jų at­žvil­giu, o kar­tais ir pri­ta­ria kai ku­riems spren­di­mams, vei­ki­mą. Ta­čiau sis­te­mi­nių, iš es­mės ką nors keis­ti nu­ma­tan­čių siū­ly­mų ne­gir­džiu“, - LŽ aiš­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ de­le­guo­tas Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas Kęs­tas Koms­kis ti­ki­no įsi­vaiz­duo­jan­tis, kad še­šė­li­nė vy­riau­sy­bė pri­va­lė­tų tu­rė­ti aiš­kią prog­ra­mą, pa­gal ją teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus, ste­bė­ti vei­kian­čio mi­nis­trų ka­bi­ne­to dar­bą. „Šian­dien ma­to­me pa­vie­nių as­me­nų kri­ti­ką, daž­niau­siai iš­sa­ko­mą opo­zi­ci­jos ly­de­rio, o iš še­šė­li­nių mi­nis­trų ne­su­lau­kia­me nei kon­kre­čių pa­siū­ly­mų įsta­ty­mų lei­dy­bai, nei pa­sta­bų kon­kre­čių mi­nis­trų veik­lai“, - sa­kė jis.

Kri­ti­kos bu­vu­sių koa­li­ci­jos par­tne­rių še­šė­li­niam ka­bi­ne­tui ne­gai­lė­jo ir opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis. „Aps­kri­tai ge­rai, kai po­li­ti­nės par­ti­jos par­odo sa­vo ko­man­dos žmo­nes, ku­rie sis­te­min­gai do­mi­si kon­kre­čia sri­ti­mi ir rin­ki­mų sėk­mės at­ve­ju yra pa­si­ren­gę bū­ti de­le­guo­ti į ati­tin­ka­mas mi­nis­te­ri­jas. Ta­čiau TS-LKD še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės dar­bo mes aps­kri­tai ne­la­bai ma­to­me“, - kal­bė­jo jis.

Truk­do vi­di­nė konkurencija

Po­li­to­lo­go Lau­ro Bie­li­nio ma­ny­mu, kon­ser­va­to­rių še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės ne­sėk­mės prie­žas­tys ga­li bū­ti ke­lios. „Gal­būt še­šė­li­nė­je vy­riau­sy­bė­je par­ti­jai at­sto­vau­ja ne tie as­me­nys, ku­riuos dau­gu­ma kon­ser­va­to­rių bū­tų no­rė­ję ma­ty­ti. Gal dėl me­na­mų pos­tų yra per daug kon­ku­ruo­jan­čių­jų ir to­dėl ne­igian­čių tos „vy­riau­sy­bės“ rea­lu­mą. Dar vie­na prie­žas­tis - tai, kad TS-LKD ne­su­tei­kė rei­kia­mo dė­me­sio še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės veik­lai, jos lai­mė­ji­mams vie­šin­ti“, - svars­tė jis.

For­muo­ti še­šė­li­nę vy­riau­sy­bę ne itin sklan­džiai kon­ser­va­to­riams se­kė­si nuo pat pra­džių. At­ren­kant kan­di­da­tus, TS-LKD ta­ry­ba at­si­sa­kė še­šė­li­nio kul­tū­ros mi­nis­tro pos­tą pa­ti­kė­ti par­la­men­ta­rui Man­tui Ado­mė­nui - taip bu­vo ap­sisp­ręs­ta po par­ti­jos pa­triar­cho Vy­tau­to Lands­ber­gio kri­ti­kos dėl jo or­ga­ni­zuo­tos 2012 me­tų rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos. Tik po pus­me­čio še­šė­li­nio kul­tū­ros mi­nis­tro port­fe­lį ga­vo par­la­men­ta­ras ope­ros so­lis­tas Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis. M. Ado­mė­nui tuo pa­čiu me­tu bu­vo pa­siū­ly­ta tap­ti še­šė­li­niu mi­nis­tru kon­ser­va­ty­vios mo­der­ni­za­ci­jos klau­si­mais.

Nors pla­nuo­ta, kad TS-LKD for­muos še­šė­li­nį ka­bi­ne­tą iš 14 mi­nis­trų pa­gal esa­mas mi­nis­te­ri­jas, bu­vo įves­tos dvi pa­pil­do­mos „mi­nis­te­ri­jos“ - re­gio­nų plė­trai bei bend­ruo­me­nių rei­ka­lams. Šiuo me­tu kon­ser­va­to­rių še­šė­li­nę vy­riau­sy­bę su­da­ro net 17 na­rių.

Ga­li lėk­ti galvos

Še­šė­li­nis prem­je­ras A. Ku­bi­lius ne­slė­pė, kad at­ei­ty­je kai ku­rie jo „vy­riau­sy­bės“ na­riai ga­li bū­ti kei­čia­mi. „Še­šė­li­nė vy­riau­sy­bė tam ir ku­ria­ma, kad ge­ne­ruo­tų idė­jas, kad rea­liai pa­ma­ty­tu­me, kiek vie­ni ar ki­ti mū­sų ly­de­riai yra pa­si­ren­gę kon­kre­čiam dar­bui: tiek teik­ti idė­jas, tiek bur­ti ko­man­dą. Yra to­kių še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės na­rių, ku­rie at­ei­ty­je drą­siai ga­li bū­ti mi­nis­trais, yra ir to­kių, dėl ku­rių dar rei­kė­tų pa­gal­vo­ti. Gal bus ir ko­kių nors pa­si­kei­ti­mų še­šė­li­nė­je vy­riau­sy­bė­je, nes de­ra­mo įdir­bio ku­ruo­ja­mo­se sri­ty­se, ko ti­kė­jo­mės, kai ku­riems „mi­nis­trams“ ne­pa­vy­ko pa­siek­ti“, - aiš­ki­no jis LŽ.

Po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius TS-LKD še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės ne­sėk­mės prie­žas­tis lin­kęs ma­ty­ti, jo tei­gi­mu, dėl aki­vaiz­daus sie­kio pa­si­nau­do­ti po­li­ti­ne re­to­ri­ka, bet ne im­tis kon­kre­čių veiks­mų.

„Išs­ky­rus tai, kad prieš dve­jus me­tus bu­vo pa­skelb­ta, jog su­ku­ria­ma še­šė­li­nė vy­riau­sy­bė, dau­giau jo­kių di­de­lių žy­gių ar dar­bų ji ne­at­li­ko ir ne­atro­do, kad at­liks. Jie kal­ba apie dar­bus, ku­rie iš tie­sų yra stan­dar­ti­nė opo­zi­ci­jos veik­la, bet še­šė­li­nė vy­riau­sy­bė tu­ri teik­ti al­ter­na­ty­vas, aiš­kius spren­di­mus, ir ne dėl ku­rio nors vie­no įsta­ty­mo, bet de­mons­truo­da­ma sis­te­mi­nį po­žiū­rį, al­ter­na­ty­vą val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos dar­bot­var­kei“, - svars­tė A. Kru­pa­vi­čius.

***

Še­šė­li­nė TS-LKD vy­riau­sy­bė:

Prem­je­ras – And­rius Kubilius

Ap­lin­kos mi­nis­tras - Pa­ulius Saudargas

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras - Dai­nius Kreivys

Fi­nan­sų mi­nis­tras - My­ko­las Majauskas

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė - Ra­sa Juknevičienė

Kul­tū­ros mi­nis­tras – Vy­tau­tas Juozapaitis

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras - Ri­man­tas Jo­nas Dagys

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras - An­ta­nas Matulas

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras - Jur­gis Razma

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras - Va­len­ti­nas Stundys

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras - Sta­sys Šedbaras

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras - Aud­ro­nius Ažubalis

Ūkio mi­nis­tras - And­rius Kupčinskas

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras - Ar­vy­das Anušauskas

Že­mės ūkio mi­nis­tras - Ka­zys Starkevičius

Re­gio­nų plė­tros mi­nis­trė - Ag­nė Bilotaitė

Bend­ruo­me­nių rei­ka­lų mi­nis­tras - Do­na­tas Jankauskas

Kon­ser­va­ty­vios mo­der­ni­za­ci­jos mi­nis­tras – Man­tas Ado­mė­nas.