Šernų populiaciją siekiama sumažinti perpus
Ko­vo­da­ma su af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru, Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba iki 2017 me­tų ba­lan­džio sie­kia šer­nų po­pu­lia­ci­ją su­ma­žin­ti maž­daug per­pus - iki 25 tūks­tan­čių. Tar­ny­bos va­do­vas Jo­nas Mi­lius pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė tai nu­ma­tan­tį įsa­ky­mą.

„Il­gai vy­ko de­ry­bos, bet ra­do­me kon­sen­su­są su me­džio­to­jais, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, kiau­lių au­gin­to­jais. Ka­dan­gi yra su vi­sais su­ta­ri­mas, ma­nau, kad ir įgy­ven­di­ni­mas bus sėk­min­gas“, - BNS sa­kė J.Mi­lius.

Pa­sak jo, skir­tin­gais skai­čia­vi­mais, Lie­tu­vo­je šer­nų yra dau­giau nei 40-50 tūks­tan­čių. Tiks­laus skai­čiaus J.Mi­lius pa­sa­ky­ti ne­ga­li, mat nė­ra vie­nin­go skai­čia­vi­mo, to­dėl jį nu­ma­ty­ta at­lik­ti.

„Kai bus snie­go, vie­ną die­ną vi­so­je Lie­tu­vo­je bus at­lie­ka­mas skai­čia­vi­mas kar­tu su urė­dais ir me­džio­to­jais. Nu­ma­ty­ta, kad tai bus pa­da­ry­ta sau­sio ar va­sa­rio mė­ne­sį, kai leis kli­ma­ti­nės są­ly­gos“, - aiš­ki­no ve­te­ri­na­rų va­do­vas.

Be to, me­džio­to­jų bū­re­liai sa­vo na­riams ne­ga­lės skir­ti bau­dų, jei­gu šie nu­šaus šer­nų par­ša­ve­des.

„I­ki tol bū­da­vo ne­ra­šy­ta, o kar­tais ir ra­šy­ta tai­syk­lė, kad par­ša­ve­džių me­džio­to­jai ne­šau­do. Ir už tai skir­da­vo bau­das, bet da­bar sa­vo įsa­ky­mu aš tai drau­džiu“, - tei­gė J.Mi­lius.

Šer­nai ne­šio­ja af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro už­kra­tą, o šis pa­ten­ka į ne­di­de­liuos ūkius ir pra­de­da plis­ti tarp kiau­lių au­gin­to­jų.