Septynmetį lietuvį švedai perdavė Norvegijai
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) tei­gia ga­vu­si in­for­ma­ci­ją, kad sep­tyn­me­tį lie­tu­vį Šve­di­jos ins­ti­tu­ci­jos dar pra­ėju­sį tre­čia­die­nį per­da­vė Nor­ve­gi­jos so­cia­li­nėms tar­ny­boms. Dip­lo­ma­tai ža­da siek­ti, kad vai­kas bū­tų grą­žin­tas į Lie­tu­vą.

„Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pir­ma­die­nio ry­tą ga­vo in­for­ma­ci­ją, kad Lie­tu­vos ne­pil­na­me­tį pi­lie­tį G.B. Šve­di­jos ins­ti­tu­ci­jos jau sau­sio 28 die­ną per­da­vė Nor­ve­gi­jos so­cia­li­nėms tar­ny­boms“, - tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Šve­di­jo­je Eit­vy­das Ba­ja­rū­nas pa­pra­šė sku­baus su­si­ti­ki­mo Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, kad iš­siaiš­kin­tų, ko­dėl Lie­tu­va ne­bu­vo lai­ku in­for­muo­ta apie jos ne­pil­na­me­čio pi­lie­čio per­da­vi­mą Šve­di­jos so­cia­li­nėms tar­ny­bos, bei Lie­tu­vos pi­lie­čio per­da­vi­mo Nor­ve­gi­jai ap­lin­ky­bes, nu­ro­dė mi­nis­te­ri­ja.

Ži­niask­lai­do­je skelb­ta, kad vai­ką, ku­rį Nor­ve­gi­jos tar­ny­bos at­sky­rė nuo mo­ti­nos, pra­ėju­sią sa­vai­tę per su­si­ti­ki­mą pa­ėmė ar­ti­mie­ji, o ber­niu­ko mo­ti­na Nor­ve­gi­jos po­li­ci­jos bu­vo apk­laus­ta dėl vai­ko pa­gro­bi­mo. Vai­kas ne­tru­kus ras­tas Šve­di­jo­je, ir ar­ti­mie­ji kal­ti­no dip­lo­ma­tus, kad jie ne­siė­mė prie­mo­nių, jog ber­niu­kas bū­tų grą­žin­tas į Lie­tu­vą.

Tuo me­tu Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad Lie­tu­vos am­ba­sa­da Šve­di­jo­je ket­vir­ta­die­nį iš mo­ti­nos ga­vo krei­pi­mą­si ir iš kar­to ėmė­si veiks­mų, su­si­sie­kė su Šve­di­jos ins­ti­tu­ci­jo­mis - Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, so­cia­li­nė­mis tar­ny­bo­mis bei po­li­ci­ja.

„Lie­tu­vos am­ba­sa­da Nor­ve­gi­jo­je ir to­liau dės vi­sas pa­stan­gas, kad bend­ra­dar­biau­jant su Nor­ve­gi­jos ins­ti­tu­ci­jo­mis bei Lie­tu­vos ir Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bo­mis, ne­pil­na­me­tis Lie­tu­vos pi­lie­tis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis bū­tų grą­žin­tas į Lie­tu­vą, ir bū­tų už­ti­krin­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių in­te­re­sai bei vai­ko ge­ro­vė. Tam Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir am­ba­sa­da Nor­ve­gi­jo­je iš­nau­do­ja vi­sus tei­sė­tus ka­na­lus - tiek for­ma­lius, tiek ne­for­ma­lius, šiam klau­si­mui ski­ria­mas pri­ori­te­ti­nis dė­me­sys“, - tei­gia­ma Lie­tu­vos URM pra­ne­ši­me spau­dai.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius žur­na­lis­tams sa­kė, kad pra­ėju­sį an­tra­die­nį iš spau­dos su­ži­no­jus apie mo­ti­nos apk­lau­są, dip­lo­ma­tai su­si­sie­kė su po­li­ci­ja ir par­ei­ka­la­vo po­kal­bio su ja, re­ko­men­da­vo pa­si­telk­ti ad­vo­ka­tą.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, Lie­tu­vai su­dė­tin­ga tei­siš­kai bend­ra­dar­biau­ti su Nor­ve­gi­ja vai­ko tei­sių ap­sau­gos sri­ty­je, nes nė­ra jo­kio tai reg­la­men­tuo­jan­čio su­si­ta­ri­mo.

„Su Nor­ve­gi­ja mums opiau­sia si­tua­ci­ja dėl to, kad šiuo po­žiū­riu mes ne­tu­ri­me jo­kių su­si­ta­ri­mų, kad ga­lė­tu­mė­me vai­ko tei­sių ap­sau­gos sri­ty keis­tis ko­kia nors in­for­ma­ci­ja. Mes prieš dve­jus me­tus ini­ci­ja­vo­me to­kius da­ly­kus, ne kar­tą pri­mi­nė­me, bet nė­ra to­kios pra­kti­kos ir to­kios in­for­ma­ci­jos ne­ga­li­ma pa­siek­ti“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.

Jis tei­gė, kad no­tos iš­siųs­tos tiek Nor­ve­gi­jai, tiek Šve­di­jai, dip­lo­ma­tai ban­do gau­ti kiek įma­no­ma dau­giau in­for­ma­ci­jos. Mi­nis­tras ža­dė­jo ir pats mė­gin­ti su­si­siek­ti su sa­vo ko­le­go­mis.

Mi­nis­tras at­krei­pė dė­me­sį, kad Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mas tai­ko­mas vi­siems Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­tiems vai­kams, o Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba yra ne­prik­lau­so­ma ins­ti­tu­ci­ja, vei­kian­ti sa­vi­val­dy­bės ly­giu.

„By­los ša­lys yra tik tė­vai ir vai­kai, jei­gu jie vy­res­ni nei pen­kio­li­ka me­tų. La­bai ger­bia kon­fi­den­cia­lu­mą ir ne­ga­li teik­ti jo­kio in­for­ma­ci­jos nie­kam, iš­sky­rus by­los ša­lis. To­dėl su­dė­tin­ga gau­ti in­for­ma­ci­ją“, - sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras sa­kė, kad Lie­tu­va „ap­gins sa­vo pi­lie­čius pa­gal įsta­ty­mus, bet pi­lie­čiai ir­gi tu­ri ži­no­ti įsta­ty­mus“.

„Aš jo­kiu bū­du ne­no­riu kal­tin­ti tė­vų, ku­rie pra­ran­da vai­kus ir kar­tu ne­no­riu a pri­ori jų tei­sin­ti. (…) Žmo­nės li­be­ra­liai žiū­ri į tą si­tua­ci­ją, la­bai at­lai­džiai ir pri­pra­tę kar­tais bū­na lais­viau elg­tis. Nu­vy­kę į ki­tą ša­lį bū­na šo­ki­ruo­ti, nes ten yra griež­tes­ni įsta­ty­mai. (…) Pas mus ti­krai nė­ra to­kių stan­dar­tų, kaip ten. Kai žmo­nės su­si­du­ria su ta bė­da, kai vis­kas įvyks­ta, krei­pia­si pa­gal­bos, bet jau bū­na vė­lu kaž­ką da­ry­ti“, - kal­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

„Man keis­ta, kad mes ne­sup­ran­ta­me, kad yra stan­dar­tai, ku­rie yra di­des­ni už mū­sų. Man te­ko su­si­dur­ti, kai pa­pa­sa­ko­ja­ma ne vi­sa tie­sa. Kai žmo­nės nu­ken­čia, jie pa­pa­sa­ko­ja sa­vo nuo­skau­das, bet ne vi­si pa­pa­sa­ko­ja, ką pa­tys ne­la­bai ge­rai da­rė. O tar­ny­bos net ne­si­da­li­na in­for­ma­ci­ja dėl mi­nė­tų kon­fi­den­cia­lu­mo prie­žas­čių“, - sa­kė mi­nis­tras.