Septyniose rinkimų apygardose bus perskaičiuojami balsai
Sei­mo rin­ki­mų vien­man­da­ti­nin­kų bal­sai bus pers­kai­čiuo­ja­mi Jus­ti­niš­kių apy­gar­do­je Vil­niu­je, Cen­tro-Ža­lia­kal­nio apy­gar­do­je Kau­ne, Nal­šios apy­gar­do­je Šven­čio­ny­se, Za­na­vy­kų apy­gar­do­je Ša­kiuo­se, Sū­du­vos apy­gar­do­je Ma­ri­jam­po­lė­je, taip pat Pa­sva­lio-Pa­kruo­jo, Jur­bar­ko-Pa­gė­gių apy­gar­do­se.

Tai BNS pa­tvir­ti­no Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rė Ži­vi­lė Ver­by­lai­tė bei apy­gar­dų rin­ki­mų ko­mi­si­jų at­sto­vai.

Jus­ti­niš­kių apy­gar­do­je vien­man­da­ti­nin­kų bal­sai bus pers­kai­čiuo­ja­mi tre­čia­die­nio va­ka­rą.

„Pers­kai­čiuo­si­me kan­di­da­to Kris­tu­po Kri­vic­ko pra­šy­mu, jis li­ko tre­čias 43 bal­sais, pers­kai­čiuo­si­me vi­sos apy­gar­dos vien­man­da­ti­nin­kų bal­sus, per­žiū­rė­si­me ne­ga­lio­jan­čius biu­le­te­nius, kad įsi­ti­kin­tu­me, ar ti­krai vis­ką tei­sin­gai žmo­nės su­skai­čia­vo“, – BNS sa­kė Jus­ti­niš­kių apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Du­du­lie­nė.

Cen­tro-Ža­lia­kal­nio apy­gar­do­je bal­sai tre­čia­die­nio va­ka­rą bus pers­kai­čiuo­ja­mi so­cial­de­mo­kra­to Dai­niaus Pa­val­kio pra­šy­mu. Jis tarp Sei­mo na­rio kė­dės sie­ku­sių vien­man­da­ti­nin­kų taip pat li­ko tre­čias. D.Pa­val­kį nuo an­tros vie­tos lai­mė­to­jos Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tės Aud­ro­nės Jan­ku­vie­nės tes­ki­ria 37 bal­sai.

„Mes iš­sik­vie­tė­me pir­mi­nin­kus, kad bū­tų grei­čiau, kad di­des­nė ko­man­da bū­tų, ir apy­gar­dos ko­mi­si­ja skai­čiuo­si­me, ir (apy­lin­kių) pir­mi­nin­kai, tai aš ma­nau, dar iki 24 va­lan­dos pers­kai­čiuo­si­me“, – BNS sa­kė Cen­tro-Ža­lia­kal­nio apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Buš­ke­vi­čie­nė.

Sū­du­vos apy­gar­do­je bal­sai tre­čia­die­nį bus pers­kai­čiuo­ti kon­ser­va­to­riaus Val­do Alek­na­vi­čiaus pra­šy­mu, BNS sa­kė apy­gar­dos pir­mi­nin­kė Ra­sa Mo­ce­vi­čiū­tė. V.Alek­na­vi­čius tarp vien­man­da­ti­nin­kų ir­gi li­ko tre­čias. V.Alek­na­vi­čius nuo an­tros vie­tos lai­mė­to­jo so­cial­de­mo­ka­to Juo­zo Ole­ko at­si­lie­ka 33 bal­sais.

Jur­bar­ko-Pa­gė­gių apy­gar­do­je bal­sai bus pers­kai­čiuo­ja­mi so­cial­de­mo­kra­tų pra­šy­mu. Apy­gar­dos pir­mi­nin­kė Vi­ta­li­ja Ju­zė­nie­nė BNS tei­gė, kad bal­sai pers­kai­čiuo­ja­mi dėl to, kad tarp an­tro­je ir tre­čio­je vie­to­je esan­čių kan­di­da­tų į Sei­mą – li­be­ra­lo Ri­čar­do Juš­kos ir so­cial­de­mo­kra­to Bro­niaus Pa­užos – bu­vo itin ma­žas pen­kių bal­sų skir­tu­mas.

Za­na­vy­kų apy­gar­dos pir­mi­nin­kė Li­li­ja­na Snieč­ku­vie­nė BNS sa­kė, kad čia vien­man­da­ti­nin­kų bal­sai tre­čia­die­nį bus pers­kai­čiuo­ja­mi Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos pra­šy­mu. An­ti­ko­rup­ci­nė N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­ja (Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, Lie­tu­vos pen­si­nin­kų par­ti­ja) šio­je apy­gar­do­je bu­vo iš­kė­lu­si Vi­dą Ci­ka­ną, jis at­si­li­kęs 17 bal­sų li­ko tre­čias.

„Ga­vo­me pra­šy­mą iš vie­nos par­ti­jos at­sto­vų, ka­dan­gi yra ma­žes­nis skir­tu­mas nei 50 bal­sų“, – sa­kė ji.

Pa­sva­lio-Pa­kruo­jo apy­gar­do­je bal­sai bus pers­kai­čiuo­ja­mi ket­vir­ta­die­nį. Šios apy­gar­dos ko­mi­si­jos se­kre­to­rė Ri­ta Si­pa­vi­čie­nė BNS tei­gė, kad pers­kai­čia­vi­mo pra­šė tre­čia tarp vien­man­da­ti­nin­kų li­ku­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Ne­rin­ga Trins­kie­nė. Jai iš­ei­ti į an­trą tu­rą pri­trū­ko 29 bal­sų.

„Pers­kai­čiuo­si­me vien­man­da­tės apy­gar­dos bal­sus, vi­sų apy­lin­kių, kas su­si­ję su šiais dviem (an­trą ir tre­čią vie­tą užė­mu­siais) kan­di­da­tais“, – sa­kė R.Si­pa­vi­čie­nė.

Nal­šios apy­gar­do­je bal­sai tre­čia­die­nį bus pers­kai­čiuo­ja­mi po skun­do, BNS sa­kė Ž.Ver­by­lai­tė.

Skun­dą dėl rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mų šio­je apy­gar­do­je par­ašė „dar­bie­tis“ kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, li­kęs tre­čias tarp vien­man­da­ti­nin­kų. Tarp jo ir an­trą vie­tą užė­mu­sio Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) kan­di­da­to Vy­tau­to Vait­ke­vi­čiaus tė­ra 53 bal­sų at­otrū­kis.

Š.Bi­ru­tis tei­gia, kad kai ku­rio­se apy­lin­kė­se rin­kė­jai, už­si­re­gis­tra­vę bal­suo­ti na­muo­se, taip ir ne­su­lau­kė ko­mi­si­jos na­rių. Jis taip pat sa­ko, kad Nal­šios apy­gar­dos Kran­to apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ir pa­va­duo­to­ja yra vy­ras ir žmo­na, jie kar­tu lan­kė­si pas rin­kė­jus, ku­rie tu­rė­jo bal­suo­ti na­muo­se.

„Tai ke­lia di­de­lį ne­ri­mą ir įta­ri­mą, kad šie ko­mi­si­jos na­riai dirb­da­mi dvie­se ga­lė­jo da­ry­ti spau­di­mą ir įta­ką rin­kė­jų ap­sisp­ren­di­mui už ką bal­suo­ti. To­kio ko­mi­si­jos dar­bo įta­ka yra jau­čia­ma ir re­zul­ta­tuo­se šio­je apy­lin­kė­je – pir­mo­je vie­to­je yra kan­di­da­tas iš par­ti­jos, ku­rią at­sto­va­vo pats pir­mi­nin­kas“, – tei­gia Š.Bi­ru­tis.

Be to, po­li­ti­kas sa­ko tu­rįs ži­nių, jog Pa­ša­mi­nės apy­lin­kė­je ne­va pri­trū­kus bal­sa­vi­mo biu­le­te­nių, ku­rie skir­ti bal­suo­ti dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, da­lis rin­kė­jų vie­toj dvie­jų skir­tin­gų biu­le­te­nių gau­da­vo du to­kius pa­čius biu­le­te­nius, skir­tus bal­suo­ti už vien­man­da­ti­nin­kus.

Š.Bi­ru­čio tei­gi­mu, esą dėl vie­tos val­džios gąs­di­ni­mų rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se pa­si­trau­kė be­veik vi­si dar­bo ar ki­to­kius san­ty­kius su ra­jo­no va­do­vy­be tu­rin­tys ste­bė­to­jai bei ko­mi­si­jos na­riai, ku­rie bu­vo de­le­guo­ti Dar­bo par­ti­jos.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja pri­va­lo pri­im­ti spren­di­mą pers­kai­čiuo­ti vi­sų vien­man­da­tės apy­gar­dos apy­lin­kių biu­le­te­nius, kai iki bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­lo pa­si­ra­šy­mo to par­ei­ka­lau­ja bent vie­nas ko­mi­si­jos na­rys, par­ti­jos ar kan­di­da­to at­sto­vas ir pa­gal iš­anks­ti­nius rin­ki­mų re­zul­ta­tus šio­je vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je bal­sų skir­tu­mas tarp už pir­mą ir an­trą vie­tą užė­mu­sių kan­di­da­tų yra ma­žes­nis nei 50.

Sei­mo rin­ki­mų pir­ma­me tu­re vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­rink­ti tik trys Sei­mo na­riai, ki­to­se 68 vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se spa­lio 23 die­ną vyks an­tras tu­ras, ja­me var­žy­sis po du pir­ma­me tu­re dau­giau­siai bal­sų su­rin­ku­sius kan­di­da­tus.