Senjorų problemas kėlė 200 mitinguotojų
Pir­ma­die­nį Vil­niu­je į Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­gos su­reng­tą mi­tin­gą prieš skur­dą, so­cia­li­nį ne­tei­sin­gu­mą, ma­žas pen­si­jas ir al­gas prie Sei­mo su­si­rin­ko apie 200 sen­jo­rų.

„Pa­bus­ki­te. Iš­si­la­vi­nę pen­si­nin­kai ba­dau­ja“, „Kol sen­jo­rai šo­ko ir dai­na­vo, pen­si­jų už­dir­bė­jai emig­ra­vo“, „Ra­mū­nai ir Ko, klai­das at­lei­si­me, me­lo – nie­ka­da. Mes už es­mi­nes re­for­mas“, „Jau­ni­me, ne­emig­ruok, o prieš ko­rum­puo­tą val­džią ko­vok“, „Vi­si pen­si­nin­kų va­dai, vie­ny­ki­tės, ša­lin am­bi­ci­jas“, 2020 me­tai: vi­du­ti­nė pen­si­ja – 400 eu­rų“, bu­vo ra­šo­ma mi­tin­guo­to­jų pla­ka­tuo­se.

Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­gos „Bo­čiai“ pir­mi­nin­kas Pe­tras Ruz­gus, pri­mi­nęs, kad Lie­tu­vos pen­si­nin­kai pa­gal pa­ja­mas yra tre­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je, taip pat pa­brė­žė, kad pri­si­me­na į rin­ki­mus ėju­sių val­dan­čių­jų po­li­ti­kų pa­ža­dą pen­si­jas di­din­ti 40 eu­rų.

„Pir­mie­ji val­džios žings­niai sėk­min­gi – po 20 eu­rų ap­do­va­no­jo, kur dar 20 eu­rų? Gal są­ži­nė pra­bils?“, – mi­tin­ge par­eiš­kė jis.

Kai ku­rie kal­bė­to­jai pik­ti­no­si, kad „Sod­ros“ ta­ry­bo­je nė­ra nė vie­no pen­si­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vo ir rei­ka­la­vo, kad bū­tų su­kur­tas il­ga­lai­kis pen­si­jų kė­li­mo pla­nas ir „pri­rem­ti pre­ky­bi­nin­kai“.

Pa­ža­dė­jęs bend­ro­mis pa­stan­go­mis su val­dan­čiai­siais „vals­tie­čiais“ ir so­cial­de­mo­kra­tais ge­rin­ti sen­jo­rų gy­ve­ni­mą, kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys bu­vo nu­švilp­tas.

85 me­tų ak­to­rė El­vy­ra Že­ber­ta­vi­čiū­tė BNS tei­gė, kad į mi­tin­gą at­ėjo „už tuos pa­žįs­ta­mus“ pen­si­nin­kus, ku­rie skęs­ta skur­de.

„Jie sar­ma­ti­na­si net į lau­ką iš­ei­ti – ne­tu­ri už ką ne tik pa­val­gy­ti, bet ir oriai at­ro­dy­ti“, – tei­gė gar­si ak­to­rė. Pa­sak jos, vie­nin­te­lis re­cep­tas – „ei­ti, ko­vo­ti ir rei­ka­lau­ti“.

„Mes, lie­tu­viai, vi­są lai­ką ken­tė­jo­me, ty­lė­jo­me ir ty­liai po no­si­mi bum­bė­jo­me, vie­ni ki­tiems guo­dė­mės ir nie­kur ne­ju­dė­jo­me. Bet po tru­pu­tį, la­bai po tru­pu­tį, o gai­la, nes lai­kas bė­ga ne mū­sų nau­dai, pra­de­da­me ju­dė­ti ir vi­suo­se fron­tuo­se... Tik no­ri­si, kad grei­čiau“, – sa­kė E.Že­ber­ta­vi­čiū­tė.

„A­tė­jau pen­si­nin­kų pa­lai­ky­ti ir, kaip man sa­kė, pa­lai­ky­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos, kad ji bū­tų įgy­ven­din­ta. Kad jie pa­da­ry­tų, ką ža­dė­jo, kad jiems ne­truk­dy­tų“, – BNS sa­kė mi­tin­ge da­ly­va­vęs 88 me­tų vil­nie­tis Vy­tau­tas Ši­ro­nas.

Anot jo, žmo­nės iš val­džios la­biau­siai no­ri tie­sos ir tei­sin­gu­mo.

„Svar­biau­sia – kad bū­tų tei­sin­gu­mas, kad ir tur­čiai mo­kė­tų mo­kes­čius. Ko­dėl vie­ni tu­ri mo­kė­ti, o ki­ti – ne? Tas pats Kar­baus­kis pri­si­me­la­vo, par­ti­jos rei­tin­gai smu­ko. Ti­kru po­li­ti­ku rei­kia bū­ti“, – kal­bė­jo vil­nie­tis.

Sos­ti­nė­je gy­ve­nan­ti Liu­ci­ja ap­gai­les­ta­vo, kad į de­mons­tra­ci­ją su­si­rin­ko tiek ne­daug sen­jo­rų.

„E­su nu­ste­bu­si, kad žmo­nių ma­žai, jų tu­rė­tų bū­ti iki Sei­mo“, – tei­gė ji ir svars­tė, kad gal dar žmo­nės ge­rai gy­ve­na, jei­gu ne­ina pro­tes­tuo­ti.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad ga­vu­si ke­lia­la­pį į sa­na­to­ri­ją Drus­ki­nin­kuo­se rea­bi­li­ta­ci­jai ir tu­rė­da­ma pri­mo­kė­ti už jį 150 eu­rų, šia su­mą bu­vo pri­vers­ta sko­lin­tis.

„Da­bar ne­ga­liu iš­lįs­ti iš sko­los. Ki­tą mė­ne­sį iš sa­vo 300 eu­rų pen­si­jos tu­riu 100 eu­rų ati­duo­ti sko­lą, 100 eu­rų skir­ti bu­tui ir už 100 eu­rų pra­gy­ven­ti“, – tei­gė ji.

Anot mo­ters, pen­si­nin­kai Lie­tu­vo­je pri­vers­ti pirk­ti per­pus nu­kai­no­tą mais­tą.

„Jie ne­gy­ve­na, jie eg­zis­tuo­ja. Tu­riu 47 me­tų dar­bo sta­žą, ir ta­da ne­bu­vo še­šė­li­nės eko­no­mi­kos... Čia kaž­kas ne taip“, – svars­tė vil­nie­tė, ko­dėl jos pen­si­ja to­kia ma­ža.

Pa­sak Vil­niaus „Bo­čių“ bend­ri­jos pir­mi­nin­kės Vi­li­jos Tū­rie­nės, mi­tin­go tiks­las – „pa­ga­liau ap­si­jung­ti“ pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jai su prof­są­jun­go­mis, Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tu ir ki­tais pi­lie­tiš­kais pa­gy­ve­nu­siais ir jau­nais žmo­nė­mis: „Nes mū­sų tiks­lai la­bai pla­tūs – ko­vo­si­me ne tik už pen­si­jas, bet ir rei­ka­lau­si­me, kad bū­tų di­di­na­mos al­gos ir lai­ko­ma­si rin­ki­mų pa­ža­dų“.

V.Tū­rie­nė ti­ki­no, kad pen­si­nin­kai rems val­džios sie­kį at­si­sa­ky­ti ar­ba pert­var­ky­ti an­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dus, ku­rių da­bar vei­kia 21.

„Į juos nu­te­ka ne­ma­ža da­lis „Sod­ros“ lė­šų ir dėl to mū­sų pen­si­nin­kų ma­žes­nės pen­si­jos“, – žur­na­lis­tams tei­gė ji ir pa­ti­ki­no, kad re­for­mų tu­ri bū­ti im­ama­si ne­del­siant, o an­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dams per­ves­tos „Sod­ros“ lė­šos tu­ri bū­ti grą­žin­tos.

Po mi­tin­go Sei­me sen­jo­rai Vy­riau­sy­bei ža­da įteik­ti re­zo­liu­ci­ją, ku­rio­je ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai ne­del­siant nu­trauk­ti mo­kė­ji­mus į an­tros pa­ko­pos pri­va­čius pen­si­jų fon­dus iš so­cia­li­nio drau­di­mo ir vals­ty­bės biu­dže­to, tam tiks­lui skir­ti kau­pian­čio­jo as­me­ni­nes įmo­kas, nuo šių me­tų lie­pos 1-osios 20 eu­rų vi­siems se­nat­vės pen­si­nin­kams pa­di­din­ti pen­si­jas, vi­siems jiems iš­mo­kė­ti po 60 eu­rų kaip vien­kar­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją „už nu­sa­vin­tas pen­si­jų lė­šas į an­tros pa­ko­pos pri­va­čius pen­si­jų fon­dus“.

Taip pat rei­ka­lau­ja­ma įsteig­ti ket­vir­tį men­to­riaus-pa­ta­rė­jo eta­to eks­per­tui pen­si­nin­kui Sei­me ir to­kią pat po­zi­ci­ją su­kur­ti Vy­riau­sy­bės struk­tū­ro­se.

Be to, Vy­riau­sy­bė ra­gi­na­ma pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę dėl ma­žo dar­bo už­mo­kes­čio ša­ly­je ir par­eng­ti prie­mo­nių pla­ną, ska­ti­nan­čių darb­da­vius pa­spar­tin­tai kel­ti dar­bo už­mo­kes­tį.