Seneliams – nedarbingumo pašalpos slaugant anūkus
Slau­gy­ti anū­kus gau­da­mi ne­dar­bin­gu­mo pa­šal­pas nuo ki­tų me­tų ga­lės ir dir­ban­tys vai­kų se­ne­liai.

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį vien­bal­siai 86 par­la­men­ta­rams bu­vus už pri­ėmė to­kią Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­są. Nu­ma­ty­ta, kad ji įsi­ga­lios nuo 2018 me­tų sau­sio.

Slau­gant su­sir­gu­sį vai­ką iki 14 me­tų, 80 proc. at­ly­gi­ni­mo dy­džio pa­šal­pa bū­tų mo­ka­ma ne il­giau kaip 14 die­nų.

Se­ne­liai taip pat ga­lė­tų slau­gy­ti anū­kus iki 7 me­tų sta­cio­na­re ar sa­na­to­ri­jo­je, o iki 18 me­tų, jei­gu jie ser­ga su­nkio­mis li­go­mis. „Sod­ros“ iš­mo­ka to­kiais at­ve­jais bū­tų mo­ka­ma vi­są slau­gy­mo lai­ką, bet ne il­giau kaip 120 die­nų per me­tus.