Seneliams ketina skirti išmokas už prižiūrimus sergančius anūkus
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė siū­ly­mui li­gos iš­mo­kas skir­ti ir ser­gan­čius anū­kus pri­žiū­rin­tiems se­ne­liams.

Sei­mas po svars­ty­mo bend­ru su­ta­ri­mu pri­ta­rė Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­tai­soms (pro­jek­tas), ku­rio­mis siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad li­gos iš­mo­ką tu­rė­tų tei­sę gau­ti ir se­ne­lis (se­ne­lė), kai slau­go ser­gan­tį vai­ką iki ke­tu­rio­li­kos me­tų. Taip pat tais at­ve­jais, jei slau­go sta­cio­na­re ser­gan­tį iki sep­ty­ne­rių me­tų vai­ką bei, kai slau­go sta­cio­na­re, am­bu­la­to­riš­kai ar (ir) me­di­ci­ni­nės rea­bi­li­ta­ci­jos ir sa­na­to­ri­nio gy­dy­mo įstai­go­je vai­ką iki aš­tuo­nio­li­kos me­tų, ser­gan­tį su­nkio­mis li­go­mis, ku­rių są­ra­šą tvir­ti­na svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras.

„Šian­dien tei­sės ak­tu yra lei­džia­ma ir tė­vui tu­rė­ti tė­va­die­nį vie­ną kar­tą per mė­ne­sį, pa­si­ren­kant die­ną. Ir jei­gu tai bū­tų įtvir­tin­ta tei­sės ak­tu, aš ma­nau, kad iš tie­sų jau­no­sioms kar­toms tai bū­tų pa­grin­das bū­ti mū­sų vals­ty­bė­je to­dėl, kad vals­ty­bė rū­pi­na­si ir ski­ria de­ra­mą dė­me­sį jau­no­sioms kar­toms, ypač mū­sų at­ža­loms.“, – pri­sta­ty­da­mas pro­jek­tą sa­kė Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas.

Nu­ma­to­ma, kad pa­tai­sos įsi­ga­lio­tų 2018 m. sau­sio 1 d.