Sekmininkai pripažinti kaip religinė bendrija
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių są­jun­gai su­teik­tas vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mas.

Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ir bend­ri­jų įsta­ty­mu, nu­ta­rė su­teik­ti vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių są­jun­gai. Už tai nu­ma­tan­tį Sei­mo nu­ta­ri­mą (pro­jek­tas Nr. XIIP-2035(2) bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai, prieš – 1, su­si­lai­kė 9 par­la­men­ta­rai.

Re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ir bend­ri­jų įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad ki­tos (ne­tra­di­ci­nės) re­li­gi­nės bend­ri­jos ga­li pre­ten­duo­ti į vals­ty­bės pri­pa­žin­tos re­li­gi­nės bend­ri­jos sta­tu­są pra­ėjus 25 me­tams nuo jų pir­mi­nės re­gis­tra­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je. Pir­mi­nis įre­gis­tra­vi­mas lai­ko­mas įvy­ku­siu, jei re­li­gi­nė bend­ruo­me­nė ar bend­ri­ja tei­sė­tai vei­kė (bu­vo įre­gis­truo­ta) Lie­tu­vo­je po 1918 m. va­sa­rio 16 d.

„Lie­tu­vos Res­pub­li­kos evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių są­jun­ga 2014 me­tų pra­džio­je vie­ni­jo 23 re­li­gi­nes bend­ruo­me­nes. Ši bend­ri­ja tę­sia XX a. pra­džio­je Lie­tu­vo­je at­si­ra­du­sių sek­mi­nin­kų bend­ruo­me­nių veik­lą. Pir­mo­ji sek­mi­nin­kų bend­ruo­me­nė Lie­tu­vo­je bu­vo įkur­ta 1912 me­tais. Bend­ri­jos veik­lo­je 2011 me­tų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis da­ly­va­vo 1852 as­me­nys ir yra fik­suo­ta na­rių skai­čiaus au­gi­mo ten­den­ci­ja – nuo 2001 iki 2011 me­tų kon­fe­si­ja iš­au­go 42 proc. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių są­jun­gos mo­ky­mas ne­prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mams ir do­rai. Lie­tu­vos evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių są­jun­ga yra pa­lai­ko­ma vi­suo­me­nės. <...> Bend­ri­ja da­ly­vau­ja vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, ak­ty­viai vei­kia lab­da­ros ir so­cia­li­nės pa­gal­bos pro­jek­tuo­se: pa­de­da žmo­nėms at­si­kra­ty­ti pri­klau­so­my­bių, rū­pi­na­si vai­kų die­nos cen­trais, or­ga­ni­zuo­ja lab­da­rin­gą me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos tei­ki­mą, da­ly­vau­ja tei­kiant dva­si­nius pa­tar­na­vi­mus nu­teis­tie­siems, vyk­do švie­tė­jiš­ką veik­lą“, – tei­gia­ma do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.