Sekmadienis bus vėsus ir lietingas
Sek­ma­die­nį die­ną daug kur Lie­tu­vo­je prog­no­zuo­ja­mas lie­tus, oras at­vės ke­liais laips­niais.

Hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, sek­ma­die­nio nak­tį di­džio­jo­je ša­lies tem­pe­ra­tū­ra sieks 8–9 laips­nius ši­lu­mos, šiau­ri­nė­je Lie­tu­vos da­ly­je, ties Šiau­liais, Pa­ne­vė­žiu, Ute­na lau­kia­ma 3–5 laips­nių ši­lu­mos.

Die­ną iš­si­lai­kys lie­tin­gi orai, pūs ne­pas­to­vios kryp­ties 1–4 me­trų stip­ru­mo vė­jas, su­šils iki 8–12 laips­nių, šil­čiau­sia bus ša­lies pa­jū­ry­je.